Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

UCHWAŁA NR XV/112/04
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 29 czerwca 2004

w sprawie Statutu Gminy Oleśnica

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 1 i art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Gminy Oleśnica w brzmieniu określonym w niniejszej uchwale.

Dział I

Postanowienia ogólne

Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 2. 1. Statut określa ustrój gminy, zakres działania organów gminy oraz tryb pracy Rady Gminy.
2. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Oleśnica,
2) radzie – należy przez to rozumieć Radę Gminy Oleśnica,
3) przewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Gminy Oleśnica,
4) wiceprzewodniczącym rady – należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Oleśnica,
5) wójcie – należy przez to rozumieć – Wójta Gminy Oleśnica,
6) urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy Oleśnica.

§ 3. 1. Gmina położona jest w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar o powierzchni 243,4 km2.
2. Granice Gminy określone są na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do Statutu.
3. Siedzibą organów Gminy jest miasto Oleśnica.

§ 4. Gmina posiada herb, z wizerunkiem czarnego, piastowskiego, dolnośląskiego orła ze srebrną przepaską poprzez łuk skrzydeł (na złotym polu) wzlatujący, wpatrzony w srebrzysty półksiężyc, różkami zwrócony ku górze na ciemnoczerwonym polu ze srebrnym krzyżem łacińskim pośrodku, który to krzyż jest po bokach – skosem osłonięty złotymi kłosami żyta, prześwitującymi czerwienią tła. Różki półksiężyca są wieńczone sześciopromiennymi złotymi gwiazdami. Kolorystycznie herb zamyka się barwami: dwa metale – srebro i złoto, ciemna czerwień i czerń zwany dalej herbem, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Z herbu korzystać mogą:
1. Organy Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne,
2. Podmioty gospodarcze, instytucje kultury i inne jednostki – za zgodą Wójta Gminy.

§ 6. Wójt wyraża zgodę na korzystanie z herbu na czas określony albo nieokreślony.

§ 7. Wójt może wyrażoną zgodę zawiesić lub cofnąć, jeżeli osoba uprawniona naraża dobre imię lub interes Gminy na szkodę.

§ 8. Zgoda Wójta stanowi podstawę do zawarcia umowy określającej wzajemne prawa i obowiązki stron w zakresie korzystania z herbu. 

Rozdział 2

Zakres działania, zadania gminy


§ 9. Zakres działania Gminy określają:
1. ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawowych,
2. porozumienia zawarte z innymi gminami, powiatami, województwem oraz organami administracji rządowej.

§ 10. 1.Gmina wykonuje swoje zadania:
1) poprzez działalność swych organów i organów jednostek pomocniczych,
2) poprzez gminne jednostki organizacyjne,
3) poprzez działalność innych podmiotów krajowych i zagranicznych na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.
2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Odrębne uchwały Rady regulują tworzenie, likwidację gminnych jednostek
organizacyjnych.

Dział II

Organizacja, tryb pracy rady

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 11. Ustawowy skład Rady wynosi 15 radnych.

§ 12. Rada działa na sesjach oraz poprzez swoje komisje.

§ 13. Wójt i komisje działają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdanie ze swojej działalności.

§ 14. Rada wybiera Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego na pierwszej sesjiRady nowej kadencji.

§ 15. Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji zwołując pierwszą sesję nowo wybranej Rady dokonuje następujących czynności:
1. określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej Rady,
2. przygotowanie porządku obrad,
3. dokonanie otwarcia sesji,
4. powierzenie przewodnictwo obrad najstarszemu wiekiem spośród nowo wybranych radnych,

§ 16. Porządek obrad, o jakim mowa w §15 pkt 2, zawiera w szczególności sprawozdanie dotychczasowego Wójta o stanie gminy.

§ 17. Sprawozdanie, o którym mowa w § 16, obejmuje między innymi informacje o:
1. stanie mienia komunalnego i jego zmianach w okresie kadencji Wójta,
2. gminnych inwestycjach realizowanych w okresie kadencji Wójta,
3. źródłach finansowania inwestycji, o których mowa w pkt. 2,
4. stanie należności i zobowiązań budżetu Gminy,
5. sytuacji społeczno-gospodarczej na terenie gminy i jej zmianach w okresie kadencji Wójta.

§ 18. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady poprzedniej kadencji nie może wykonać czynności określonych w § 15, dokonuje je Wiceprzewodniczący Rady poprzedniej kadencji.
 
§ 19. Przewodniczący Rady, w ramach organizowania prac rady i prowadzenia jej obrad, w szczególności:
1. Zwołuje sesje Rady,
2. Przewodniczy obradom,
3. Pilnuje porządku na sesji,
4. Kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady,
5. Zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,
6. Podpisuje uchwały Rady,
7. Reprezentuje Radę na zewnątrz,
8. Czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 20.  W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji
dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 21. 1.Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy uchwalonym:
1. w pierwszym roku kadencji – w ciągu trzech miesięcy od jej rozpoczęcia,
2. w latach następnych – na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem.
2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy.

§ 22. Rada rozpatruje i rozstrzyga na sesji w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jejkompetencji.

§ 23. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planach pracy Rady, a także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w  zwykłym trybie przewidzianym w § 24.

§ 24. Sesje przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady przy współudziale Wiceprzewodniczącego.

§ 25. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny
sposób.

§ 26. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesji powiadamia się sołtysów na 7 dni przed terminem obrad za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

§ 27. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 28. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady uzgadnia z Wójtem listę osób zaproszonych na sesję.

Rozdział 2

Obrady

§ 29. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje w tym celu wyznaczone miejsce.

§ 30. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnych Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym terminie wyznaczonym na posiedzeniu tej samej sesji.
2. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczności jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
3. Fakt przerwania obrad oraz jego powody odnotowuje się w protokóle.

§ 31. Rada może obradować tylko w obecności co najmniej połowy swego składu chyba, że przepisy ustawy stanowią inaczej.

§ 32. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego słów "OTWIERAM... SESJĘ RADY GMINY OLEŚNICA.”
3. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady wyznaczając 
nowy termin sesji.

§ 33. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z ustalonym porządkiem obrad.
2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w porządku obrad może wystąpić radny lub Wójt.
3. Porządek obrad powinien zawierać :
1) otwarcie sesji,
2) stwierdzenie quorum,
3) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska,
4) sprawozdanie o pracy Wójta między sesjami,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na zapytania radnych i na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji,
7) wolne wnioski i zapytania,
8) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,
9) zamknięcie sesji.
4. Protokół z poprzedniej sesji winien być udostępniony radnym przed sesją. Protokół nie musi być czytany na sesji.

§ 34. 1. Sprawozdanie o pracy Wójta w okresie między sesjami w formie pisemnej lub ustnej składa Wójt.
2. Sprawozdania komisji Rady składa przewodniczący komisji lub wyznaczony przez komisję sprawozdawca.

§ 35. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zwierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
4. Interpelacje w formie pisemnej składa się na ręce Przewodniczącego Rady.
5. Odpowiedź na interpelacje jest udzielana w formie pisemnej w terminie 14 dni na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedzi
udzielają osoby, upoważnione do tego przez Wójta.

§ 36. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy.
2. Zapytania mogą być składane w formie pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest
możliwa pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie określonym w § 35 ust. 5.

§ 37. 1. Przewodniczący obrad prowadzi je według przyjętego porządku, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów. 
2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, może także w    
uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
3. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem dyskusji.
4. Przewodniczący może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę  „do rzeczy”.
5. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad, bądź uchybiają prowadzenie sesji, Przewodniczący przywołuje  radnego do „porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.
6.Postanowienie ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady i zaproszonych na sesję.

§ 38. 1. Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, a w szczególności:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany w porządku obrad,
3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,
4) zamknięcia listy mówców,
5) ograniczenia czasu wystąpień dyskutantów,
6) przestrzegania regulaminu obrad,
7) zarządzenia przerwy,
8) odesłania projektu uchwały do komisji.
2.Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie.

§ 39. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie spoza Rady zaproszonej na sesję.

§ 40. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący obrad zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków.

§ 41. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący obrad kończy sesję wypowiadając formułę „ZAMYKAM SESJĘ... RADY GMINY OLEŚNICA”
2. Czas od otwarcia do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.

§ 42. 1. Po ogłoszeniu zamknięcia sesji przez Przewodniczącego obrad Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej sesji.
2. Zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§ 43. 1. Do protokółu dołącza się listę obecności radnych, listę gości, teksty uchwał i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
2. Radni do czasu następnej sesji mogą zgłaszać poprawki do protokółu. O ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta. Jeżeli
wniosek, o którym mowa wyżej nie będzie uwzględniony wnioskodawca może odwołać się do Rady.
3. Protokół z sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczowy przebieg, a w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia, numery uchwał, nazwisko przewodniczącego i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
3) imiona i nazwiska radnych nieobecnych,
4) porządek obrad,
5) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a ponadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień,
6) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów „za” „przeciw” i „wstrzymujących się”
7) podpis Przewodniczącego i protokolanta.
4. Protokół numeruje się cyframi rzymskimi, odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

Rozdział 3

Uchwały

§ 44. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych oraz Wójt, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2.Projekt uchwały powinien określać:
1) tytuł uchwały,
2) podstawę prawną,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały,
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,
6) ustalenie terminu wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do zgodności uchwały z prawem przez obsługę prawną  Urzędu.

§ 45. 1. Uchwały powinny być zredagowane w sposób zwięzły syntetyczny, przy użyciu wyrażeń w ich podstawowym znaczeniu. W uchwałach należy unikać posługiwania
się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych.
2. Uchwała powinna zawierać co najmniej:
1) datę i tytuł,
2) podstawę prawną,
3) dokładną merytoryczną treść uchwały,
4) określenie organu, któremu powierza się wykonanie uchwały,
5) termin wejścia w życie uchwały i ewentualny czas jej obowiązywania.

§ 46. Projekty uchwał, wymagające w myśl przepisów prawa zaopiniowania, uzgodnienia bądź działania w porozumieniu z organami administracji rządowej lub samorządowej
albo z innymi organami kierowane są pod obrady Rady wraz z zajętym stanowiskiem przez te organy.

§ 47. 1. Uchwały podpisuje Przewodniczący obrad.
2. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i rok podjęcia uchwały.

§ 48. 1. Oryginały uchwał ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje w zbiorze.
2. Odpisy uchwał przekazuje się właściwym jednostkom do realizacji i wiadomości zależnie od ich treści.
3. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępnych do powszechnego wglądu w Biurze Rady.

Rozdział 4

Głosowanie

§ 49. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 50. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady, przelicza oddane  głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się", sumuje je i porównując z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji.
3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący wyznacza radnego.
4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący Rady.

§ 51. 1. Głosowanie imienne lub tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana przez Radę spośród radnych, w składzie przewodniczący i co najmniej dwóch członków.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia radnym sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno z listy obecności.
3. W głosowaniu tajnym radni głosują  kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady, przy czym, za głosy ważne uznaje się te, które oddano albo „za” albo
„przeciw” albo „wstrzymuję się” i na właściwych kartach. Karty z oddanymi”głosami i protokół z głosowania tajnego stanowią załącznik do protokołu sesji.
4. Głosowanie imienne przeprowadza się w przypadkach przewidzianych ustawami. Rada może zarządzić głosowanie imienne w każdej sprawie rozstrzyganej w głosowaniu  jawnym.
5. Głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania opatrzonych pieczęcią rady oraz imieniem i nazwiskiem radnego z listy radnych obecnych na sesji przy czym, za głosy ważne uznaje się te, które oddano albo „za”, albo „przeciw” albo „wstrzymuję się” i na właściwych kartach.
6.  Lista radnych głosujących w głosowaniu imiennym wraz ze sposobem glosowania załączona jest do protokołu sesji.
7. Wyniki głosowania tajnego i imiennego ogłasza radnym przewodniczący Komisji Skrutacyjnej niezwłocznie po obliczeniu głosów, ustaleniu wyników glosowania i
sporządzeniu protokołu z tych czynności.
8. Wyniki głosowania zapisywane są w protokole sesji.     
                                                                             
§ 52. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była
przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący, rozstrzyga Przewodniczący Rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący Rady przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować, i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod
głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.

§ 53. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), Rada głosuje w
pierwszej kolejności nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym że można w pierwszej kolejności
poddać pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łączne nad grupą poprawek do projektu uchwały.
5. W ostatniej kolejności zarządza się głosowanie za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwał.
6. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 5, na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały.
7. Postanowienia ust. 1-5 stosuje się odpowiednio w przypadku głosowania nad zmianą uchwały.

§ 54. 1. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała największą liczbę głosów, "za" niż "przeciw". Głosów
wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących "za" czy "przeciw".
2.Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z wielu możliwości, przechodzi wniosek lub kandydatura, na którą oddano liczbę głosów większą od liczby głosów oddanych na pozostałe.

§ 55. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów  oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2.Głosowanie bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady  oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych
głosów oddanych za wnioskiem przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
3.Bezwzględna większość głosów przy parzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą zostało oddanych 50% + 1 ważnie oddanych głosów.
4.Bezwzględna większość głosów przy nieparzystej liczbie głosujących zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturą została oddana liczba głosów o 1
większa od liczby pozostałych ważnie oddanych głosów.

Rozdział 5

Komisje Rady

§ 56. Rada powołuje ze swojego grona następujące komisje stałe:
1. Rewizyjną ,
2. Budżetu i Finansów,
3. Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej ,
4. Rolną, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy,
5. Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego.

§ 57. W skład Komisji Rady wchodzą wyłącznie radni.

§ 58. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Wójt.

§ 59. 1.Do zakresu działania Komisji Budżetu i Finansów należą sprawy i zagadnienia, a w szczególności:
1) przedkładanie wniosków do projektu budżetu,
2) opiniowanie projektu budżetu,
3) ocena realizacji i wykonania budżetu,
4) ocena gospodarki finansowej jednostek budżetowych korzystających ze środków budżetowych Gminy pod kątem pozyskiwania i wydatkowania środków finansowych,
5) opiniowanie projektów uchwał określających stawki podatków i opłat lokalnych,
6) opiniowanie i wnoszenie uwag do realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
7) opiniowanie materiałów absolutoryjnych w zakresie funkcjonowania komisji,
8) analiza budżetu Gminy przynajmniej raz na pół roku w zakresie działania komisji,
2.Do zakresu działania Komisji Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej należą sprawy i zagadnienia, a w szczególności:
1) nauki, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej,
2) stan bazy i działalność programowa w w/w zakresie,
3) inicjowania nowych rozwiązań w dziedzinie opieki społecznej,
4) podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków bezrobocia,
5) podejmowanie działań na rzecz zwalczania patologii społecznej,
6) opiniowanie i wnoszenie uwag do realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
7) opiniowanie materiałów absolutoryjnych w zakresie funkcjonowania komisji,
8) analiza budżetu gminy przynajmniej raz na pół roku w zakresie działania komisji,
9) wnioskowania i opiniowania projektu budżetu gminy w zakresie działania Komisji,
3.Do zakresu działania Komisji Rolnej, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gminy należą sprawy i zagadnienia, a w szczególności:
1) problematyka rolnictwa i leśnictwa,
2) współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z zakresu oświaty rolniczej,
3) podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,
4) problematyka gminnych dróg i placów oraz inicjowanie zmiany w organizacji ruchu   drogowego,
5) problematyka gospodarki wodno- ściekowej,
6) podejmowanie działań na rzecz utrzymania czystości na terenie gminy eksploatacji wysypisk i utylizacji odpadów,
7) inicjowanie w sprawie zieleni i zadrzewień,
8) opiniowania i wnioskowania w sprawach gospodarowania mieniem gminnym,
9) opiniowania i wnioskowania w sprawie planu rozwoju przestrzennego Gminy,
10) podejmowanie działań na rzecz utrzymania i porządkowania cmentarzy,
11) wnioskowania i opiniowania projektu budżetu Gminy w zakresie działania komisji,
12) opiniowanie i wnoszenie uwag do realizacji gminnego programu profilaktyki i  przeciwdziałania alkoholizmowi,
13) opiniowanie materiałów absolutoryjnych w zakresie funkcjonowania komisji,
14) analiza budżetu Gminy przynajmniej raz na pół roku w zakresie działania komisji.
4. Do zakresu działania Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego należą sprawy i zagadnienia, a w szczególności:
1) działalność gminnych instytucji kulturalnych, szczególnie świetlic środowiskowych,
2) działalność rekreacyjna w tym kontrola terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych należących do Gminy,
3) inicjowanie imprez kulturalnych i rekreacyjnych w Gminie oraz nowych rozwiązań w zakresie kultury i rekreacji,
4) opiniowanie i kontrolowanie spraw z zakresu porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w tym funkcjonowania OSP,
5) zapobiegania i przeciwdziałania patologiom społecznym,
6) opiniowanie i wnoszenie uwag do realizacji gminnego programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
7) opiniowanie materiałów absolutoryjnych w zakresie funkcjonowania komisji,
8) analiza budżetu Gminy przynajmniej raz na pół roku w zakresie działania komisji.

§ 60. 1.Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy opracowanym i przedłożonym Radzie do 31 stycznia każdego roku.
2.Rada może zalecić komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
3.W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań ustalając ich skład i zakres działania.

§ 61. 1.Skład komisji określa Rada w ilości nie mniejszej niż 3 osoby licząc w tym Przewodniczącego i Zastępcę.
2.W skład komisji wchodzą radni.
3.Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrani przez członków danej komisji w głosowaniu jawnym.

§ 62. Komisje składają Radzie w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

§ 63. 1.Komisje obradują na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Komisji zgodnie z planem pracy nie rzadziej niż raz na kwartał.
2.Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej Rady.
3.Radny może być członkiem kilku komisji stałych Rady.

§ 64. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

§ 65. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego obrad i protokolanta.

§ 66. 1. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przedkładają je Radzie. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
2.W przypadku równej ilości głosów „za” i „przeciw”, decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.Przewodniczący komisji może zarządzić głosowanie tajne.

§ 67. Obsługę biurową komisji zapewnia Wójt.

§ 68. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem dyskusji.

§ 69. 1.Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2.Głosowanie na wspólnych posiedzeniach odbywa się łącznie.

Rozdział 6

Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej

§ 70. 1. Komisja podlega Radzie Gminy.
2. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący i jego Zastępca oraz członkowie wybrani zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu
Rady.
3. Przewodniczący Komisji organizuje pracę Komisji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji lub niemożności działania jego
zadania wykonuje Zastępca.

§ 71.  Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie
niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk.

§ 72. Komisja kontroluje działalność Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod względem: legalności, gospodarności, rzetelności i celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

§ 73. Komisja bada i ocenia na polecenia Rady materiały z kontroli działalności Wójta podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne
podmioty. Powyższe dotyczy także kontroli zewnętrznych.

§ 74. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię i wniosek na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 75. Członek Komisji podlega wyłączeniu od udziału w działaniach Komisji w sprawach w których może powstać podejrzenie o stronniczości lub interesowności.

§ 76. W sprawie wyłączenia Zastępcy Przewodniczącego Komisji oraz poszczególnych członków decyduje pisemnie Przewodniczący Komisji.

§ 77. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji decyduje Rada.

§ 78. Wyłączony członek Komisji może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o treści tej decyzji.

§ 79. Komisja składa Radzie w terminie do 31 grudnia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

§ 80. Komisja opracowuje plan pracy w terminie do 31 stycznia każdego roku.

§ 81. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego Rady lub Komisji w miarę potrzeby nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez Przewodniczącego obrad i protokolanta.

§ 82. 1.Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
2.Głosowanie jest jawne.
3.Przewodniczący Komisji może zarządzić głosowanie tajne.

§ 83. Obsługę biurową Komisji zapewnia Wójt.

§ 84.  Komisja może korzystać z porad osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem kontroli.

§ 85. 1.Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego
podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 72.
2.Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.

§ 86. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności obowiązany jest przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwienia kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrowanego podmiotu.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówił wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
3. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych niż określone w pkt 2.
4. Zasady udostępniania wiadomości stanowiących tajemnicę państwową lub służbową regulują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 87. Kontrolujący sporządza z przeprowadzonej kontroli w terminie siedmiu dni od daty jej zakończenia, protokół pokontrolny obejmujący:
1. nazwę i adres kontrolowanego podmiotu,
2. imię i nazwisko kontrolującego ( kontrolujących ),
3. datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych,
4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą,
5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokóle,
7. datę i miejsce podpisania protokołu,
8. podpisy kontrolującego ( kontrolujących ) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokółu z podaniem przyczyn,
9. protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

§ 88. Protokół pokontrolny sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokółu otrzymuje Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji i Kierownik kontrolowanego podmiotu.

§ 89. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust.1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.

§ 90. Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy i pisemnego zlecenia przez Przewodniczącego Rady.

§ 91. Przewodniczący Komisji na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli powiadamia kierownika jednostki kontrolowanej o terminie i tematyce kontroli.

§ 92. 1. Komisja może na zlecenie Rady lub też po powzięciu stosownych uchwał przez wszystkie zainteresowane komisje, współdziałać w wykonaniu funkcji kontrolnej z innymi Komisjami Rady.
2. Kontrola nie ujęta w planie pracy wymaga zatwierdzenia przez Radę.
3. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolowanej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli przez członków Komisji Rewizyjnej i innych Komisji Rady.
4. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację, współdziałanie poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnia skuteczność działania
oraz unikania zbędnych kontroli.
 
Rozdział 7

Radni

§ 93. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, prawo udziału w głosowaniu na sesjach Rady, prawo występowania z interpelacjami oraz zapytaniami.

§ 94.  1.Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2.Radny w ciągu 3 dni od daty odbywania się sesji lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając na ręce Przewodniczącego Rady lub
komisji stosowne wyjaśnienie.

§ 95.1. W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego radnego o rozwiązaniu z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do zbadania okoliczności sprawy. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje Przewodniczącemu Rady.
2.Uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 zapadają bezwzględną większością głosów po uprzednim wysłuchaniu radnego.
3.Podstawą udzielenia przez pracodawcę czasowego zwolnienia od pracy zawodowej jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do dokonywania danych prac,
zawierające określenie terminu i charakteru zajęć podpisane przez Przewodniczącego Rady.

§ 96. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Rozdział 8

Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego

§ 97. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z innymi radami w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw bez prawa podejmowania wspólnych uchwał.
2.Wspólną sesję organizują przewodniczący zainteresowanych rad gmin.
3.Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący zainteresowanych rad gmin.

§ 98. 1.Wspólna sesja jest prawomocna gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych każdej rady.
2.Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane rady gmin, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

Dział III

Organ wykonawczy gminy

§ 99. 1.Wójt wykonuje jednoosobowo zadania z zakresu administracji publicznej
2.Kierowanie przez Wójta działalnością bieżącą gminy realizowane jest również poprzez wydawanie poleceń, zarządzeń i regulaminów.
3.Wójt współdziała z sołectwami.

Dział IV

Pracownicy samorządowi


§ 100. 1.Uchwały Rady w sprawie odwołania Sekretarza i Skarbnika Gminy nie mogą być podjęte na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie.
2.Przed podjęciem uchwały o odwołaniu Rada jest obowiązana wysłuchać wyjaśnień osoby, której dotyczy wniosek o odwołanie.
3.Postanowień ust. 1 i 2 nie stosuje się w razie odwołania równoznacznego z rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia.

Dział V

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta

§ 101. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach   pracy Urzędu Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w referatach Urzędu, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
2. Z dokumentów mogą być sporządzone notatki, wydruki lub kserokopie. Wymienionych czynności dokonuje się wyłącznie w Urzędzie w asyście pracownika Urzędu odpowiedzialnego za określony zbiór dokumentów.
3. Udostępnienie dokumentów jest nieodpłatne.
4. Czynności polegające na uwierzytelnianiu sporządzonych notatek z dokumentów, wydruk, kopiowanie kserograficzne jest odpłatne.
5. Za uwierzytelnienie notatki pobiera się opłatę skarbową wg przepisów odrębnych. Wysokość opłaty za sporządzenie odbitki kserograficznej oraz wydruku jednej
strony określa Wójt w drodze zarządzenia.

Dział VI

Jednostki pomocnicze gminy

§ 102. Jednostkami pomocniczymi są sołectwa.

§ 103. Granice sołectw oraz ich ustrój określają odrębne statuty. Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 3.

§ 104. Utworzenie. połączenie, podział oraz zniesienie jednostki pomocniczej musi czynić zadość następującym zasadom:
1. inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy gminy,
2. utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada Gminy odrębną uchwałą,
3. projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4. przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 105. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały.

§ 106. Jednostki pomocnicze gminy nie prowadzą samodzielnie gospodarki finansowej.

DZIAŁ VII
Postanowienia końcowe

§ 107. Traci moc uchwała nr 198/XXXVII/01 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

§ 108. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Oleśnica.

§ 109. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                  (-) Aleksandra Sieruga

Załączniki

xv_112_04_29_06_04_ZAL1 (69.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_112_04_29_06_04_zal2 (136.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
XV_112_04_29_06_04_zal3 (50.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Przewodniczący Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Kembłowska
Data wprowadzenia:2009-03-18 14:35:54
Opublikował:Agnieszka Kembłowska
Data publikacji:2009-03-18 15:16:47
Ostatnia zmiana:2012-03-19 12:01:17
Ilość wyświetleń:2229

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij