Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Uchwała Nr XXXI/140/09 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 stycznia 2009r. zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

UCHWAŁA NR XXXI/140/09
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 30 stycznia 2009 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W  uchwale Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust.2 dodaje się pkt:
,, 7) zastępcy wójta – należy przez to rozumieć Zastępcę Wójta Gminy Oleśnica,
8) skarbniku gminy – należy przez to rozumieć Skarbnika Gminy Oleśnica” ,
2) w § 99 w ust. 1 skreśla się sformułowanie „... jednoosobowo”,
3) w § 99 dodaje się ust. 4 o treści: „4. Wójt powołuje i odwołuje w drodze zarządzenia zastępcę wójta”.
4) w § 100 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uchwała Rady w sprawie odwołania skarbnika gminy nie może być podjęta na sesji, na której został zgłoszony wniosek o odwołanie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


      Przewodnicząca Rady 
    (-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie

Wójt w drodze zarządzenia powołuje swego zastępcę, któremu powierza prowadzenie określonych obowiązków. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż jeden w gminach do 20.000 mieszkańców. Art. 28g ustawy o samorządzie gminnym przyznaje zastępcy wójta z mocy prawa wszystkie zadania    i kompetencje wójta, w przypadku przemijającej przeszkody w wykonywaniu zadań i kompetencji wójta spowodowanej:
1) tymczasowym aresztowaniem;
2) odbywaniem kary pozbawienia wolności wymierzonej za przestępstwo nieumyślne;
3) odbywaniem kary aresztu;
4) niezdolności do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 30 dni.
Stanowisko zastępcy wójta powinno mieć swoje umocowanie w statucie gminy, dlatego też zachodzi konieczność dokonania jego odpowiednich zmian.Dokonuje się również zmiany zapisu w § 100 statutu gminy w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), w zakresie sposobu zatrudniania sekretarza gminy, który z dniem 1 stycznia 2009r. jest pracownikiem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę i podlega bezpośrednio kierownikowi urzędu.

Metadane

Źródło informacji:Przewodniczący Rady
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Kembłowska
Data wprowadzenia:2009-03-19 08:03:27
Opublikował:Agnieszka Kembłowska
Data publikacji:2009-03-19 08:06:20
Ostatnia zmiana:2009-03-19 08:12:34
Ilość wyświetleń:1863

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij