Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

UCHWAŁA NR XVII/102/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

UCHWAŁA NR XVII/102/12
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 28 lutego 2012 r.

zmieniająca uchwałę Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/112/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie Statutu Gminy Oleśnica, zmienionej Uchwałami Rady Gminy Oleśnica: Nr XXVI/176/05 z dnia 30 czerwca 2005 r., Nr XXXVIII/294/06 z dnia 14 września 2006 r., Nr XXIX/133/08 z dnia 19 grudnia 2008 r., Nr XXXI/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r., Nr XXXII/144/09 z dnia 24 lutego 2009 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 Statutu Gminy Oleśnica dodaje się pkt 9 w brzmieniu: "9) klubie – należy przez to rozumieć Klub Radnych Gminy Oleśnica.";
2) po Rozdziale 7 Statutu Gminy Oleśnica dodaje się Rozdział 7a w brzmieniu:

" Rozdział 7a Kluby Radnych

§ 96a. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub radnych może być utworzony przez co najmniej trzech radnych.
3. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
4. Kluby podlegają rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej trzech osób.
5. O wystąpieniu z klubu radny powinien niezwłocznie zawiadomić na piśmie przewodniczącego rady i przewodniczącego klubu.
§ 96b. 1. Utworzenie klubu należy zgłosić pisemnie przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia jego utworzenia.
2. Zgłoszenie utworzenia klubu powinno zawierać:
1) nazwę klubu,
2) listę członków klubu z określeniem ich funkcji,
3) regulamin klubu.
3. Rozwiązanie klubu należy zgłosić pisemnie przewodniczącemu rady w ciągu 30 dni od dnia jego rozwiązania.
§ 96c. Przedstawiciel klubu może prezentować stanowisko klubu we wszystkich sprawach będących przedmiotem obrad rady.
§ 96d. 1. Działalność klubu nie jest finansowana z budżetu gminy.
2. Za udział w pracach klubu radnemu nie przysługuje dodatkowa dieta.
§ 96e. 1. Kluby działają w okresie kadencji rady. Upływ kadencji rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby działają zgodnie z uchwalonymi przez siebie regulaminami, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Kluby mogą korzystać z wyznaczonych przez wójta pomieszczeń urzędu.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Jacenty Kawecki

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Kembłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Kembłowska
Data wprowadzenia:2012-03-19 12:01:35
Opublikował:Agnieszka Kembłowska
Data publikacji:2012-03-19 12:05:33
Ostatnia zmiana:2012-03-19 12:05:37
Ilość wyświetleń:1419

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij