Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Dotacja na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica.

PWiPF.421.2.2012

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 18 września 2012 roku.

Na podstawie Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404)

podaję do publicznej wiadomości o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica.

I. Uprawnieni do ubiegania się o dotację.
O dotację mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu uzyskania zysku oraz zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Oleśnica.
Zadanie wskazane przez oferenta powinno zakładać osiągnięcie celu publicznego określonego
w § 2 w/w uchwały.
II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Kluby sportowe składają oferty o przyznanie dotacji na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do w/w uchwały;
2. Dotacja może być przeznaczona na:
    1) realizację programów szkolenia sportowego;
    2) zakup sprzętu sportowego, przy czym wysokość środków na ten cel nie może przekroczyć 50% z ogólnej transzy udzielonej klubowi dotacji;
    3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach - opłaty dotyczące składek, wpisowych, ekwiwalentu sędziów;
    4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
    5) najmu obiektów sportowych.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu;
    1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
    2) koszty transferu zawodników z innych klubów sportowych;
    3) zakupu środków trwałych;
    4) zakupu i wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń;
    5) prowadzenia działalności gospodarczej;
    6) stypendiów lub nagród dla osób fizycznych;
    7) najmu obiektów innych niż sportowe;
    8)  zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone,
    9) kosztów, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać rzetelne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i oświadczenia. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
5. Do oferty należy dołączyć:
    1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
    2)  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (2011);
    3) Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów;
    4) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach osobowych i technicznych, zapewniających wykonanie zadania;
    5)  Miesięczny harmonogram wydatkowania środków finansowych;
    6) Wykaz imienny zawodników lub uczestników realizowanego zadania, finansowanego z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Oleśnica.
III. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Oferent przyjmując dotację na realizację zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie;
2. Oferent winien informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia z budżetu Gminy Oleśnica, a po zakończeniu realizacji zadania złożyć stosowne sprawozdanie;
3. Termin realizacji zadania: 1 październik 2012 r. - 15 grudzień 2012 r.
IV. Termin i miejsce składania ofert.
1. Oferty o dotację należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica lub przesłać pocztą, listem poleconym na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 września 2012 r. do godz. 15.00.
2. W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą, decyduje data i godzina jej wpływu do Urzędu.
3. W przypadku składania oferty wraz z dokumentami bezpośrednio w Urzędzie Gminy Oleśnica, oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty jedynie na druku przygotowanym przez Urząd.
4. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
5. Dokumenty w postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów nie będą zwracane stronie składającej.
V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert o dofinansowanie.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Oleśnica wraz z Komisją Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, uwzględniając w szczególności:
    1) znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 2 uchwały Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.;
    2) wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania;
    3) przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów oraz udział środków pochodzących spoza budżetu Gminy Oleśnica;
    4) możliwość realizacji oferty przez klub sportowy.
VI. Regulacje końcowe.
1. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica;
2. Dodatkowych informacji udziela Maciej Syta tel. 71 314 02 08;
3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowany miesięczny harmonogram i kosztorys wydatkowania dotacji;
4. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury przyznania dotacji na podstawie niniejszego ogłoszenia, bez podania przyczyny.

 

Załączniki

ogłoszenie sport (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Zbylut
Data utworzenia:2012-09-18 15:17:28
Wprowadził do systemu:Beata Zbylut
Data wprowadzenia:2012-09-18 15:17:44
Opublikował:Beata Zbylut
Data publikacji:2012-09-18 15:26:31
Ostatnia zmiana:2012-09-18 15:26:47
Ilość wyświetleń:1640

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij