Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Dotacja na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica.

PWiPF.421.1.2013

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 8 stycznia 2013 roku.

 

Na podstawie Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404)

 

podaję do publicznej wiadomości o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica.

 

    I. Uprawnieni do ubiegania się o dotację.

O dotację mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu uzyskania zysku oraz zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Oleśnica.

Zadanie wskazane przez oferenta powinno zakładać osiągnięcie celu publicznego określonego w § 2 w/w uchwały.

    II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Kluby sportowe składają oferty o przyznanie dotacji na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do w/w uchwały;

2. Dotacja może być przeznaczona na:

1) realizację programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

5) najmu obiektów sportowych.

3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu;

1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;

2) koszty transferu zawodników z innych klubów sportowych;

3) zakupu środków trwałych;

4) zakupu i wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń;

5) prowadzenia działalności gospodarczej;

6) stypendiów lub nagród dla osób fizycznych;

7) najmu obiektów innych niż sportowe;

8) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;

9) kosztów, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.

4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać rzetelne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i oświadczenia. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.

5. Do oferty należy dołączyć:

1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;

2)  Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (2012);

3) Oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów;

4) Oświadczenia trenerów o posiadanych kwalifikacjach zapewniających wykonanie zadania;

5) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach technicznych zapewniających wykonanie zadania;

6)  Miesięczny harmonogram wydatkowania środków finansowych;

7) Wykaz imienny zawodników lub uczestników realizowanego zadania finansowanego z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Oleśnica.

III. Warunki i termin realizacji zadania.

1. Oferent przyjmując dotację na realizację zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie;

2. Oferent winien informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia z budżetu Gminy Oleśnica, a po zakończeniu realizacji zadania złożyć stosowne sprawozdanie;

3. Termin realizacji zadania: 1 luty 2013 r. - 15 grudnia 2013 r.

IV. Termin i miejsce składania ofert.

1. Oferty o dotację należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica lub przesłać pocztą, listem poleconym na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.

2. W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą, decyduje data i godzina jej wpływu do Urzędu.

3. W przypadku składania oferty wraz z dokumentami bezpośrednio w Urzędzie Gminy Oleśnica, oferent może otrzymać potwierdzenie złożenia oferty jedynie na druku przygotowanym przez Urząd.

4. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

5. Dokumenty w postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub w kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów nie będą zwracane stronie składającej.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert o dofinansowanie.

1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Oleśnica wraz z Komisją Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 2 uchwały Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.;

2) wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania;

3) przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów oraz udział środków pochodzących spoza budżetu Gminy Oleśnica;

4) możliwość realizacji oferty przez klub sportowy.

VI. Regulacje końcowe.

1. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica;

2. Dodatkowych informacji udziela Maciej Syta tel. 71 314 02 08;

3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowany miesięczny harmonogram i kosztorys wydatkowania dotacji;

4. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury przyznania dotacji na podstawie niniejszego ogłoszenia, bez podania przyczyny.

 

Załączniki

ogłoszenie sport (1.3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Beata Zbylut
Data utworzenia:2013-01-08 13:52:50
Wprowadził do systemu:Beata Zbylut
Data wprowadzenia:2013-01-08 13:52:56
Opublikował:Beata Zbylut
Data publikacji:2013-01-08 14:06:18
Ostatnia zmiana:2013-01-08 14:06:36
Ilość wyświetleń:1761
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLESNICA
URZAD@OLESNICA.WROC.PL
TEL.: 71 3140200, FAX.: 71 3140204
NIP 911-00-09-917

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij