Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe PWiPF.4471.1.2015 dot. organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

 

Gmina Oleśnica                                                                           Oleśnica, dnia 08.01.2015 r.
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71/314 02 00
fax. 71/314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.plZapytanie ofertowe PWiPF.4471.1.2015
(dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)


I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) Organizowanie różnorodnych form dokształcania i doskonalenia nauczycieli: kursów kwalifikacyjnych, kursów doskonalących, warsztatów, konferencji metodycznych, szkoleniowych rad pedagogicznych. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli;
b) Zorganizowanie dla nauczycieli doradztwa metodycznego i konsultacji metodyczno–problemowych z zakresu przedmiotów humanistycznych, języków obcych, przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, wychowania wczesnoszkolnego, wychowania przedszkolnego, wykorzystania technologii multimedialnych w procesie nauczania, profilaktyki, wspierania uzdolnień, doradztwa zawodowego, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, awansu zawodowego;
c) Tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami poprzez zorganizowanie i prowadzenie zespołów samokształceniowych dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, wychowania fizycznego, informatyki, wychowania przedszkolnego, wychowania wczesnoszkolnego, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych;
d) Uruchomienie i prowadzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, miejscem kontaktów z doradcami metodycznymi
i konsultantami oraz udostępnienie nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych działań edukacyjnych;
e) Planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
w tym udzielanie bezpośrednich porad przez doradcę ds. awansu zawodowego;
f) Propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych programów nauczania oraz nowych metod i form pracy. Opiniowanie programów nauczania;
g) Działania na rzecz wspierania uzdolnień uczniów w tym organizowanie etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz konkursów artystycznych;
h) Zorganizowanie punktu doradczo-informacyjnego prowadzonego przez szkolnego doradcę zawodu, realizującego zadania z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa zawodowego — dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli gimnazjum.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
-
posiadać datę sporządzenia,
-
zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
-
podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl do dnia 15 stycznia 2015 r. do godz. 15.30;
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 16 stycznia 2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.olesnica.wroc.pl.

VI. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 – Lokalizacja 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 314 02 22 oraz adresem e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl.

Metadane

Źródło informacji:Beata Zbylut
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Zbylut
Data wprowadzenia:2015-01-08 15:23:21
Opublikował:Beata Zbylut
Data publikacji:2015-01-08 15:32:37
Ostatnia zmiana:2015-01-08 15:32:55
Ilość wyświetleń:1189

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij