Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe dotyczące. organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

Zapytanie ofertowe PWiPF.4471.14.2015
(dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
a) diagnozowanie potrzeb edukacyjnych nauczycieli,
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych, szkoleniowych rad pedagogicznych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,
c) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek,
d) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami poprzez zorganizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla dyrektorów/wicedyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotów: bibliotekarzy, w sprawie awansu zawodowego, matematyki, przyrodniczych, humanistycznych, języków obcych, artystycznych, zawodowych, wychowania fizycznego, informatyki, wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych,
e) organizowanie dla nauczycieli doradztwa metodycznego i konsultacji metodyczno – problemowych z zakresu przedmiotów humanistycznych, języków obcych, przedmiotów matematyczno–przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania przedszkolnego, wykorzystania technologii multimedialnych w procesie nauczania, profilaktyki, wspierania uzdolnień, doradztwa zawodowego, pracy z uczniami o specjalnych potrzebach  edukacyjnych, awansu zawodowego,
f) prowadzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, miejscem kontaktów z doradcami metodycznymi i konsultantami 
oraz udostępnienie  nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych działań edukacyjnych,
g) planowanie i organizowanie działań na rzecz rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli,
w tym udzielanie bezpośrednich porad przez konsultanta ds. awansu zawodowego,
h) propagowanie i pomoc we wdrażaniu do praktyki szkolnej nowych programów nauczania oraz nowych metod i form pracy, opiniowanie programów nauczania,
i)   realizowanie działań na rzecz wspierania uzdolnień uczniów, w tym organizowanie etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz konkursów artystycznych,
j) prowadzenie punktu doradczo-informacyjnego prowadzonego  przez szkolnego doradcę zawodowego, realizującego zadania z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego  i doradztwa zawodowego — dla uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli gimnazjum.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl do dnia 29 grudnia 2015 r. do godz. 15.30;
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 30 grudnia 2015 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.olesnica.wroc.pl.

VI. OC ENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 50%
2 – Lokalizacja 50%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 314 02 22 oraz adresem e-mail:  urzad@olesnica.wroc.pl.

Metadane

Źródło informacji:Beata Zbylut
Data utworzenia:2015-12-18 14:12:43
Wprowadził do systemu:Beata Zbylut
Data wprowadzenia:2015-12-18 14:12:58
Opublikował:Beata Zbylut
Data publikacji:2015-12-18 14:17:28
Ostatnia zmiana:2015-12-18 14:17:53
Ilość wyświetleń:684

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij