Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zmiana umowy Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych gminy Oleśnica w roku 2017

Zmiana umowy
Ogłoszenie nr 500041068-N-2017 z dnia 10-10-2017 r.
Oleśnica: Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych gminy Oleśnica w roku 2017
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 77627 – 2017
Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie
Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
tak
Numer ogłoszenia: 89034 - 2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, Krajowy numer identyfikacyjny 931934791, ul. 11 Listopada  24, 56-400  Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713140200, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl, faks +48713140204.
Adres strony internetowej (url): http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące remonty dróg gminnych i wewnętrznych gminy Oleśnica w roku 2017
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZP. 271.1.2.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zakres prac: 1) Zakres prac maksymalnie do 1 700 ton kruszywa: a. odbiór i transport kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 64; 58 – 150 Strzegom w ilości maksymalnie do 1700 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego, b. przygotowanie terenu do rozłożenia kruszywa równiarką – profilowanie powierzchni – maksymalnie do 8500 m2; c. rozłożenie kruszywa równiarką lub rozkładarką o frakcji 31,5-63 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu wykonania z 1 tony – 5 m2 drogi, nadanie spadków d. zagęszczenie gruntu; e. uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 m z każdej strony 2) Zakres prac maksymalnie do 1 000 ton kruszywa: a. odbiór i transport kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 64; 58 – 150 Strzegom w ilości do maksymalnie 1000 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego, b. przygotowanie terenu do rozłożenia kruszywa:- korytowanie koparką dróg gruntowych maksymalnie do 5000 m2 poprzez usunięcie nadmiaru gruntu na głębokość od 10-15 cm w drodze oraz wywóz odspojonego gruntu na odległość do 10 km i jego utylizacja, c. rozłożenie kruszywa o frakcji 0-63 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu wykonania z 1 tony – 5 m2 drogi, nadanie spadków ; d. zagęszczenie gruntu; e. uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 m z każdej strony 3) Zakres prac maksymalnie do 700 ton kruszywa: a. odbiór i transport kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 64; 58 – 150 Strzegom w ilości maksymalnie do 700 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego , b. rozłożenie warstwy górnej kruszywa o frakcji 0-31,5 mm rozłożonej układarką lub równiarką nadanie spadków oraz zagęszczenie gruntu (warstwa górna podbudowy po zagęszczeniu 4 cm), c. uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 m z każdej strony 4. Podany w ust. 3 zakres prac jest szacunkowy i może ulec zmianie w zależności od przeprowadzonego przez Zamawiającego w trakcie wykonywania umowy przeglądu nawierzchni dróg. 5. Wykonawca zobowiązuje się tak zorganizować pracę pracownikom oraz realizację robót budowlanych i technologicznych, aby zapewnić jak najmniejszą uciążliwość dla mieszkańców przyległych posesji oraz zapewnić pełne bezpieczeństwo użytkownikom drogi. 6. Prowadzone roboty budowlane muszą być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, Bhp, p.poż, sanitarnymi i ochrony środowiska pod nadzorem osób posiadających uprawnienia do prowadzenia robót. 7. Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie trwania prac. Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji podziemnych. 8. Wykonawca będzie ponosił wszelkie koszty związane z odtworzeniem stanu pierwotnego w przypadku uszkodzenia istniejących cokołów ogrodzeń oraz naruszenia stateczności ogrodzeń, furtek i bram oraz koszty związane z zabezpieczeniem ogrodzeń. 9. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z realizacją zamówienia. 10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem oraz wykonywaniem robót będących przedmiotem zamówienia. 11. O ile wystąpi taka konieczność Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót wraz z uzyskaniem niezbędnych opinii i uzgodnień oraz zorganizowania objazdów i ich oznakowaniem. 12. Z wyłączeniem materiałów powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego, Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie i niezbędne do odbioru przez instytucje takie jak sanepid oraz straż pożarną. Transport materiałów oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 13. Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów powierzonych Wykonawcy przez zamawiającego, zgodnie z uzgodnieniami, technologią wskazaną w opisie zakresu prac, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami, wskazaniami Zamawiającego oraz obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z powierzony materiał.

II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy Wykonawca będzie wykonywał w terminie do 20 października 2017 r.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY
V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/09/2017
V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:
podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wynagrodzenie należne wykonawcy wzrasta z 147 150,00 zł do kwoty 219 325,00 zł, czyli zostajepowiększone o 72 175,00 zł, co stanowi 49.05 %. Zmianie ulega maksymalna ilośc kruszywa a w związku z tym zmianie ulega wynagrodzenie należne wykonawcy, zgodnie z treścią aneksu - sekcja IV pkt 4.
V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W wyniku nawałnicy, która przeszła nad terenem gminy Oleśnica w dniu 11 sierpnia 2017 r. zostało uszkodzonych m.in. wiele dróg. Usuwanie skutków żywiołu wymagało wielu dodatkowych remontów dróg, które zostały wykonane w ramach przedmiotowej umowy.
V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
ANEKS do UMOWY nr ZP. 271.1.2.2017 o roboty budowlane zawartej w dniu 26 maja 2017 r. w Oleśnicy, w dniu 11 września 2017 r. w Oleśnicy pomiędzy Gminą Oleśnica NIP: 911 17 77 943 REGON: 931934791, reprezentowaną przez: Marcina Kasinę –Wójta Gminy Oleśnica przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Oleśnica, Pani Moniki Warszawskiej w dalszej części aneksu zwaną „Zamawiającym” a MGP ORKAN Sp. z o.o. SKA, Wilczyce, ul. Wilczycka 5, 51-361 Wrocław NIP: 896 152 99 29 REGON: 021835412 reprezentowaną przez Alberta Popławskiego, Wiceprezesa Zarządu w dalszej części aneksu zwanym „Wykonawcą”, został zawarty aneks o następującej treści: § 1 Zmianie ulega treść Rozdziału I § 1 ust. 2 i otrzymuje brzmienie: 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów dróg gminnych i wewnętrznych z kruszywa łamanego granitowego na terenie Gminy Oleśnica w ilości do 14 250,00 m2. § 2 Zmianie ulega treść Rozdziału I § 1 ust. 4 pkt 2 i otrzymuje brzmienie: 2) Zakres prac maksymalnie do 1850 ton kruszywa: a. odbiór i transport kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 64; 58 – 150 Strzegom w ilości do maksymalnie 1850 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego, b. przygotowanie terenu do rozłożenia kruszywa:- korytowanie koparką dróg gruntowych maksymalnie do 9 250 m2 poprzez usunięcie nadmiaru gruntu na głębokość od 10-15 cm w drodze oraz wywóz odspojonego gruntu na odległość do 10 km i jego utylizacja, c. rozłożenie kruszywa o frakcji 0-63 mm o grubości od 10 do 14 cm, średnio 12 cm , przy założeniu wykonania z 1 tony – 5 m2 drogi, nadanie spadków ; d. zagęszczenie gruntu; e. uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 m z każdej strony § 3 Zmianie ulega treść Rozdziału I § 1 ust. 4 pkt 3 i otrzymuje brzmienie: 3) Zakres prac maksymalnie do 1 580 ton kruszywa: a. odbiór i transport kruszywa z Globgranit Strzegom Sp. z o.o. Żółkiewka 64; 58 – 150 Strzegom w ilości maksymalnie do 1 580 ton na drogi Gminy Oleśnica wskazane przez Zamawiającego, b. rozłożenie warstwy górnej kruszywa o frakcji 0-31,5 mm rozłożonej układarką lub równiarką nadanie spadków oraz zagęszczenie gruntu (warstwa górna podbudowy po zagęszczeniu 4 cm), c. uporządkowanie poboczy o szerokości 0,75 m z każdej strony. § 4 Zmianie ulega treść Rozdziału II § 2 ust. 1 i otrzymuje brzmienie: 1. Z tytułu wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie liczone wg ceny jednostkowej za 1 tonę, w zakresie i zgodnie z założeniami określonymi w § 1 : wyszczególnienie Ilość Cena jednostkowa /brutto/ za 1tonę Wartość netto Podatek vat Wartość brutto Zakres prac 1 1700 ton 44,50 zł 61 504,07 zł 14 145,93 zł 75 650,00 zł Zakres prac 2 1 000 ton + 850 ton = 1850 ton 43,50 zł 35 365,85 zł + 30 060,98 zł = 65 426,83 zł 8 134,15 zł + 6 914,02 zł = 15 048,17 zł 43 500,00 zł + 36 975 zł = 80 475 zł Zakres prac 3 700 ton + 880 ton = 1 580 ton 40,00 zł 22 764,23 zł + 28 617,89 zł = 51 382,12 zł 5 235,77 zł + 6 582,11 zł = 11 817,88 zł 28 000,00 zł + 35 200 zł = 63 200 zł Zakres prac 1 Słownie złotych (wartość brutto): siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt 00/100 Zakres prac 2 Słownie złotych (wartość brutto): osiemdziesiąt tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć /100 Zakres prac 3Słownie złotych (wartość brutto): sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście 00/100 Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy nie może przekroczyć kwoty: netto 119 634,15 zł + 58 678,87 zł = 178 313,02 zł , plus podatek VAT 23 % w kwocie 27 515,85 + 13 496,13 zł = 41 011,98 zł , łączne wynagrodzenie brutto w wysokości: 147 150,00 zł + 72 175,00 = 219 325,00 zł (słownie złotych: dwieście dziewiętnaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć 00/100), § 5 1. Treść pozostałych zapisów umowy pozostaje bez zmian. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym aneksem mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 t.j.) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 3. Wszelkie spory wynikłe lub powstałe na tle wykonania niniejszego aneksu strony będą starały się rozstrzygnąć w drodze mediacji, a w wypadku nie osiągnięcia porozumienia poddane zostaną rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. Aneks sporządzono w trzech egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego, a jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki

Ogłoszenie nr 500041068 o zmianie umowy (264.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Szwed
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Szwed
Data wprowadzenia:2017-10-10 13:34:53
Opublikował:Renata Szwed
Data publikacji:2017-10-10 13:37:22
Ostatnia zmiana:2017-10-10 13:37:42
Ilość wyświetleń:188

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij