Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Remont przepustu ramowego o sklepieniu łukowym na rzece Świerzna wraz z remontem nawierzchni dz. nr 191 wraz remontem nawierzchni dróg dz. nr 192 i 175 w miejscowości Wyszogród

Zamawiający:
Gmina Olesnica

Tytuł przetargu:
Remont przepustu ramowego o sklepieniu łukowym na rzece Świerzna wraz z remontem nawierzchni dz. nr 191 wraz remontem nawierzchni dróg dz. nr 192 i 175 w miejscowości Wyszogród

CPV:
45200000-9, 45223500-1, 45000000-7

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:


Termin realizacji:
31 maja 2018 r.

Osoba odpowiedzialna:
Renata Szwed

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale VII należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy (56-400), przy ul. 11 Listopada 24, w pokoju nr 1

Oferty można składać do:
2017-11-03 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2017-11-03 godz: 09:45

Miejsce otwarcia ofert:
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy (56-400) przy ul. 11 Listopada 24 w pokoju nr 18 tj. sali narad znajdującej się na pierwszym piętrze )

Kryteria wyboru:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
1. Cena 60%
2. Gwarancja 40%


Wadium:
2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych

Uwagi:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).
2. Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą.
3. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, co oznacza, że wadium wniesione w pieniądzu musi zostać uznane (zaksięgowane) na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia).
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna spełniać poniższe warunki:
1) zawierać nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
2) zawierać kwotę gwarancji,
3) zawierać termin ważności gwarancji w formule: "od dnia - do dnia",
4) zawierać zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej pośrednictwa podmiotów trzecich .
7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego rachunek depozyty: Bank Spółdzielczy w Oleśnicy, nr konta: 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003, z dopiskiem "wadium w postępowaniu "Remont przepustu ramowego o sklepieniu łukowym na rzece Świerzna wraz z remontem nawierzchni dz. nr 191 wraz remontem nawierzchni dróg dz. nr 192 i 175 w miejscowości Wyszogród", a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku (zaksięgowania na rachunku) Zamawiającego.
8. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
10. Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.
12. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
14. Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie nr 500075290 o udzieleniu zamowienia 14_12_2017 (292.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zbiorcze zestawienie ofert most wyszogrod (199.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedz_wszyscy_wykonawcy_27_10_2017 (508.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_1_do odpowiedzi na pytania_27_10_2017 (506.2kB) Zapisz dokument  
Zalacznik_2_do odpowiedzi na pytania_27_10_2017 (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 500050335 zmiana (185kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_rmost_wyszogrod_27_10_2017_zmiana (572.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1_do_6_edytowalne_mostwyszogrod_27_10_2017_zmiana (52.9kB) Zapisz dokument  
zal_7_umowa_z_gwarancja_mostwyszogorod_27_10_2017_zmiana (437.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
UMOWA PO ZMIANACH zal_7_umowa_z_gwarancja_mostwyszogorod_18_10_2017_3_zmiana (437.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 602870 (402.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_rmost_wyszogrod_16_10_2017_1 (572kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1_do_6_edytowalne_mostwyszogrod_16_10_2017_2 (52.8kB) Zapisz dokument  
zal_7_umowa_z_gwarancja_mostwyszogorod_16_10_2017_3 (437.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_8_Projekt_budowlanowykonawczy_mostwyszogrod_16_10_2017_4 (11.5MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_9_Przedmiar_robot_mostwyszogrod_16_10_2017_4 (411.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_10_pozwolenie_na_budowe_mostwyszogrod_16_10_2017_5 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik_most_wyszogrod_wszyscywykonawcy_15_11_2017 (453.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Szwed
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Szwed
Data wprowadzenia:2017-10-16 17:08:22
Opublikował:Renata Szwed
Data publikacji:2017-10-16 17:22:21
Ostatnia zmiana:2017-12-14 11:14:45
Ilość wyświetleń:308

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij