Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2018 w okresie od 02.01.2018 r. do 30.04.2018 r.

 

Oleśnica, dnia 09.11.2017 r.


RGNiOŚ.7031.30.2017

ROZSTRZYGNIĘTY -

OGŁOSZENIE

postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO

na zadanie pn.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w roku 2018

w okresie od 02.01.2018 r. do 30.04.2018 r.


I. Nazwa i adres Zamawiającego:

  Gmina Oleśnica

  56-400 Oleśnica

  ul. 11 Listopada 24

  tel.fax: 071/3140200/3140204

  adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl

  NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:


O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy

spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego

oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) .

   III. Opis przedmiotu zamówienia:

     CPV:90500000-2


  1. Zakres zamówienia obejmuje :

  1) odbiór odpadów komunalnych:

  a) niesegregowanych (zmieszanych) w sposób umożliwiający ważenie odpadów w miejscu odbioru,

  b) segregowanych, w tym: - opakowań z papieru i tektury, - opakowań z tworzyw sztucznych, - opakowań ze szkła,

  c) wielkogabarytowych,

  d) zużytych opon ( od pojazdów do 3,5 t ,dopuszczalnej masie całkowitej ) ,

  e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

  f) odpadów biodegradowalnych;

  2) transport odebranych odpadów do miejsca zbierania odpadów komunalnych, to jest: na teren działki nr 74/2 i 74/3 obręb Smolna. nr nieruchomości 150

  3 ) przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart przekazania odpadu do RIPOK;

  4) bieżące monitorowanie poprawności sposobu gromadzenia i segregowania opadów przez właścicieli nieruchomości, dokumentowanie pisemne stwierdzonych nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu Zamawiającemu;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4 do przetargu.

  IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

 1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .


V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego,

    1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1

    2) oświadczenie zał. Nr 2

    3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3

    4) zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Gminy Oleśnica, zgodne z obowiązującymi przepisami,

  5) polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

  działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty .

  7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

  Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

    VI. Termin wykonywania zamówienia : 02.01.2018 r. do 30.04.2018 r.


    VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena .

    VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia

     15.11.2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

  Urząd Gminy

  56-400 Oleśnica

  ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „ Oferta – Odbiór i transport odpadów ( nieruchomości

  niezamieszkałe ) – Gmina Oleśnica 2018 ":

     oraz nazwą i adresem składającego ofertę.


IX. Inne informacje:

   1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać tel.

   071/ 31402003 lub 607695888 – Mariola Fluder .

   2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail :

   urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl.

Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną

niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła

zapytania.

   3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy

   ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

   4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

   5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

    Z up. Wójta
    /-/ Mariola Fluder
    Kierownik
    Referatu Rolnictwa, Gospodarki
    Nieruchomościami i Ochrony ŚrodowiskaW załączeniu:

 1. wzór formularza oferty- zał. nr 1

 2. oświadczenie – zał . Nr 2

 3. projekt umowy – zał. nr 3

 4. opis przedmiotu zamówienia – zał nr 4

  Sporządziła: P. CieplikZałączniki

oferta zal nr 1_ 9_11_2017 (345.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie zal nr 2_9_11_2017 (270.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy zal nr 3_9_11_2017 (320.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis przedmiotu zamowienia zal nr 4_9_11_2017 (50.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik (18.5kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Patrycja Cieplik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Patrycja Cieplik
Data wprowadzenia:2017-11-09 13:23:52
Opublikował:Patrycja Cieplik
Data publikacji:2017-11-09 13:25:11
Ostatnia zmiana:2017-12-27 08:41:42
Ilość wyświetleń:644

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij