Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Dotacja na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica

PWiPF.421.3.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 27 grudnia 2017 roku

Na podstawie Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. U. Woj. Dol. Z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404) podaję do publicznej wiadomości o możliwości składania ofert  o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica.

I. Uprawnieni do ubiegania się o dotację.
O dotację mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu uzyskaniu zysku oraz zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Oleśnicy.
Zadanie wskazane przez oferenta powinno zakładać osiągnięcie celu publicznego określonego  w § 2 w/w uchwały.

II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Kluby sportowe składają oferty o przyznanie dotacji na formularzu zgodnym z załącznikiem  Nr 1 do w/w uchwały;
2. Dotacja może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
5) najmu obiektu sportowych.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
2) koszty transferu zawodników z innych klubów sportowych;
3) zakupu środków trwałych;
4) zakupu i wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń;
5) prowadzenia działalności gospodarczej;
6) stypendiów lub nagród dla osób fizycznych;
7) najmu obiektów innych niż sportowe;
8) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby  w nim zrzeszone;
9) kosztów, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać rzetelne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i oświadczenia. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (2017);
3) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów;
4) Oświadczenia trenerów o posiadanych kwalifikacjach zapewniających wykonanie zadania;
5) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach technicznych zapewniających wykonanie zadania;
6) Miesięczny harmonogram wydatkowania środków finansowych;
7) Wykaz imienny zawodników lub uczestników realizowanego zadania finansowanego  z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Oleśnica.

III. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Oferent przyjmując dotację n realizację zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
2. Oferent winien informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia z budżetu Gminy Oleśnica, a po zakończeniu realizacji zadania złożyć stosowne sprawozdanie.
3. Termin realizacji zadania: 1 luty 2018 r. – 30 listopad 2018 r.

IV. Termin i miejsce składania oferty.
1. Oferty o dotację należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica” lub przesłać pocztą, listem poleconym na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 13.00.
2. W przypadku przesłania oferty wraz  z dokumentami pocztą, decyduje data i godzina jej wpływu do Urzędu.
3. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
4. Dokumenty w postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów nie będę zwracane stronie składającej.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert o dofinansowanie.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Oleśnica wraz Komisją Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, uwzględniając w szczególności:
1) Znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa  w § 2 Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.;
2) Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania;
3) Przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów oraz udział środków pochodzących spoza budżetu Gminy Oleśnica;
4) Możliwość realizacji oferty przez klub sportowy.

VI. Regulacje Końcowe.
1. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica;
2. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Koreń tel. 71/314 02 23;
3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany miesięczny harmonogram i kosztorys wydatkowania dotacji;
4. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury przyznania dotacji na podstawie niniejszego ogłoszenia, bez podania przyczyny.

Zastępca Wójta Gminy

/-/ Krzysztof Skórzewski

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Koreń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Koreń
Data wprowadzenia:2017-12-27 13:29:07
Opublikował:Katarzyna Koreń
Data publikacji:2017-12-27 13:38:56
Ostatnia zmiana:2017-12-27 13:39:06
Ilość wyświetleń:608

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij