Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

"Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy”

  Oleśnica, dnia 9 stycznia 2018 r.

GKRPA.8141.2.1.2018

Zaproszenie
do składania ofert na zadanie pn.: 
„Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy”


I. Nazwa i adres Zamawiającego
   Nazwa: Gmina Oleśnica 
   reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica
   ulica: 11 Listopada 24
   kod pocztowy: 56-400
   miejscowość: Oleśnica
   województwo: dolnośląskie
   tel.: (71) 314 02 00
   fax.: (71) 314 02 04
   adres e-mail:urzad@olesnica.wroc.pl
   adres strony internetowej: www.olesnica.wroc.pl
   NIP/REGON: 911-17-77-943/931934791

II. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2018 z późn. zm.), tj.: „zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro”.

III. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra
i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy.

IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia
1. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 r.
2. Miejsce wykonania zamówienia:
Urząd Gminy Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
lub inne miejsce na terenie miasta/gminy Oleśnica wskazane przez Wykonawcę.

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami po stronie Zamawiającego w sprawach
formalno – prawnych oraz przedmiotu zamówienia jest Krzysztof Skórzewski – Sekretarz Gminy Oleśnica, tel. 71 314 02 06, e-mail: sekretarz@olesnica.wroc.pl .

 

VI. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z oznaczeniem „Świadczenie usług, polegających
na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu” w Sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica
przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w terminie do 7 lutego 2018 r., do godz. 15:30 (liczy się termin faktycznego złożenia w Sekretariacie).

VII. Kryteria oceny oferty
1. Ocena spełnienia wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń
i dokumentów załączonych do oferty.
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę
za realizację zamówienia - cena brutto za przeprowadzenie jednej wspólnej opinii.

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, a w szczególności kwalifikacje uprawniające
do wydawania opinii na piśmie z zakresu uzależnień;
2.  posiadania wiedzy i doświadczenia (przedstawienie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż, szkolenia, doświadczenie zawodowe);
3.  złożenie wspólnej oferty przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu wpisanych na listę biegłych Sądu Okręgowego.

IX. Wymagane dokumenty
1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie, staż pracy, szkolenia, doświadczenie zawodowe;
2. Potwierdzenie wpisu na listę biegłych sądowych przy Sądzie Okręgowym.

X. Dodatkowe informacje
1.  Przewidywana liczba osób skierowanych na badanie w przedmiocie uzależnienia w 2018 r.przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy wynosi ok. 10 osób.
2. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica, a także na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
4. Zastrzega się prawo zmiany terminu składania ofert lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

XI. Załączniki do Zapytania Ofertowego
1. Oferta
2. Wzór umowy (zapisy ostatecznej umowy mogą ulec nieznacznej zmianie)
          

 

                                                                                                                                                                                                                    Wójt
                                                                                                                                                                                                            (-) Marcin Kasina

 

Załączniki

Zaproszenie do składania ofert (254kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty (194.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór oferty (14.9kB) Zapisz dokument  
Wynik (284.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Gieroń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paulina Gieroń
Data wprowadzenia:2018-01-09 13:27:56
Opublikował:Paulina Gieroń
Data publikacji:2018-01-09 14:00:57
Ostatnia zmiana:2018-02-09 14:50:21
Ilość wyświetleń:217

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij