Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej nr 205 o pow. 0,8300 ha położonej we wsi Wojnowice, gm. Czernica. [ROZSTRZYGNIĘTY]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Wojnowice, gm. Czernica.

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu (zł)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

Wojnowice

205

0,8300

R- tereny rolnicze oraz w części 1KDP- ciąg pieszo-jezdny.

29.200,00

29.200,00

3.000,00


1. Nieruchomość położona jest w miejscowości Wojnowice, w odległości około 8 km od granic administracyjnych Wrocławia. W okolicy znajdują się użytki rolne oraz zabudowa mieszkaniowa zagrodowa i jednorodzinna. Dojazd do działki drogą gruntową; po ok. 500 m droga asfaltowa. Nad działką przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia 110 kV. Teren działki niezabudowany. Rodzaj użytków: grunty orne RIIIa - 0,4300 ha, grunty orne RIVa - 0,2000 ha, grunty orne RIVb - 0,2000 ha.

2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1O/00065176/1.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Uzasadnienie wyboru przetargu ograniczonego:

Wybór formy przetargu jako przetargu ustnego ograniczonego jest konsekwencją zmiany przepisów związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.). Warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób tj. osób, które są podmiotami uprawnionymi do nabycia nieruchomości rolnej w rozumieniu przepisów art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie uczestnictwa w przetargu (wzór nr 1) wraz z następującymi dokumentami:

  1. pisemnym oświadczeniem o osobistym prowadzeniu przez okres co najmniej 5 lat gospodarstwa rolnego położonego na terenie Gminy Czernica, poświadczone przez Wójta Gminy Czernica; w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego na terenie więcej niż jednej gminy należy przedłożyć pisemne oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego, poświadczone przez wójta danej gminy, w której prowadzone jest to gospodarstwo (wzór nr 2).

  2. zaświadczeniem o zameldowaniu na pobyt stały przez okres co najmniej 5 lat na terenie Gminy Czernica, względnie na terenie gminy sąsiedniej.

  3. oświadczeniem oferenta, że jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których oferent jest właścicielem, użytkownikiem wieczystym, dzierżawcą lub samoistnym posiadaczem. Oświadczenie powinno być poświadczone przez Wójta Gminy Czernica (wzór nr 3),

  4. dokumenty potwierdzające kwalifikacje rolnicze oferenta zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 oraz art. 7 ust. 9 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (wzór nr 4).

  5. osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, iż wyraża zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie wylicytowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu (wzór nr 5).

7. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu:

Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dokumentami i oświadczeniami wskazanymi w punkcie 6 w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu ustnym ograniczonym w dniu 20.04.2018 r. - działka nr 205, obręb Wojnowice” należy złożyć w terminie do dnia 09.04.2018 r. do godz. 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

8. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w pkt 6 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica w dniu 11.04.2018 roku o godz. 14.00.

9. Przystępując do przetargu oferent oświadcza, że zapoznał się ze stanem faktycznym i formalno-prawnym przedmiotu przetargu oraz warunkami przetargu i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

10. Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2018 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.

11. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest również wpłacenie wadium w pieniądzu w kasie tut. Urzędu lub na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 do dnia 13.04.2018 r. (włącznie).

12. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

13. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

14. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

15. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

16. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

17. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

18. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 ze zm.) upłynął dnia 30.11.2017 r.

19. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.03.2018 r. do 20.04.2018 r.

20. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.

Wójt
(-) Marcin Kasina

Załączniki

1-Zgloszenie_uczestnictwa (306.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
2-Oswiadczenie_o_prowadzeniu_gospodarstwa (234.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
3-Oswiadczenie_o_pow_uzytkow (249.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
4-Oswiadczenie_o_ posiadaniu_kwalifikacji (162.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
5-Oswiadczenie_malzonka (221.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU (211kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYNIK (50.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Łukasz Zaręba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Łukasz Zaręba
Data wprowadzenia:2018-03-01 09:47:30
Opublikował:Łukasz Zaręba
Data publikacji:2018-03-01 10:04:01
Ostatnia zmiana:2018-04-23 15:20:49
Ilość wyświetleń:383

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij