Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

10_2018_OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie i rozszerzonym zakresie na terenie gminy Oleśnica.

Zamawiający:
Gmina Oleśnica

Tytuł przetargu:
Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie i rozszerzonym zakresie na terenie gminy Oleśnica. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY

CPV:


Tryb zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

Warunki:
Ogłoszenie nr 500073678-N-2018 z dnia 05-04-2018 r.
Oleśnica: Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie i rozszerzonym zakresie na terenie gminy Oleśnica. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie

Informacje dodatkowe:
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Oleśnica, Krajowy numer identyfikacyjny 931934791, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48713140200, e-mail urzad@olesnica.wroc.pl, faks +48713140204.
Adres strony internetowej (url): http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usługi oświetleniowej o podwyższonym standardzie i rozszerzonym zakresie na terenie gminy Oleśnica.
Numer referencyjny ZP. 271.1.10.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: I. Prowadzenie obsługi urządzeń oświetleniowych w sposób zapewniający sprawność techniczną, bez napraw uszkodzeń i szkód spowodowanych przez osoby trzecie, w szczególności obejmujący: 1. Oględziny infrastruktury oświetleniowej. 2. Wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej. 3. Wymiana niesprawnych źródeł światła. 4. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany. 5. Lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii. 6. Utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych. 7. Utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.) 8. Wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach. 9. Wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy. 10. Bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających. 11. Kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania. 12. Odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych. 13. Prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12. 14. Utrzymanie opraw w należytej czystości, 15. Przycinanie gałęzi w przypadku, gdy zasłania ona oprawę, 16. Po wybudowaniu całości oświetlenia Tauron przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej oraz papierowej inwentaryzacji oświetlenia, którego zamawiający jest właścicielem w celu opracowania skutecznego i bezbłędnego zawiadamiania o tym, który punkt świetlny nie działa. II. Podniesienie standardu obsługi urządzeń oświetleniowych polegające na dobudowie do istniejącej sieci infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie na terenie Gminy Oleśnica poprzez wykonanie prac inwestycyjnych zgodnie z zakresem rzeczowym, stanowiącym załącznik nr 4 do ogłoszenia o zamówieniu. III. Całodobowa ciągła obsługa umożliwiająca zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę. IV. Bezzwłoczne podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach wyjątkowych, takich jak: a) kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległa sieć oświetleniowa, b) stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia, c) niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/nN. V. Usuwanie niesprawności Urządzeń Oświetleniowych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący: w czasie do 96 godzin od zgłoszenia Zamawiającego, niezależnie, czy okres reakcji nawet częściowo przypada na dni wolne od pracy, w tym święta. VI. Usuwaniu na własny koszt usterek infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Tauron Dystrybucja S.A., powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań żywiołów. VII. Zawiadomieniu Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej, których usunięcie w terminach określonych w ust.V jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. VIII. Zgłaszaniu Zamawiającemu usunięcie niesprawności za pośrednictwem zawiadomienia pisemnego w formie papierowej lub faksu, albo elektronicznie - e-mail. IX. Zestawienie istniejących punktów świetlnych na terenie Gminy Oleśnica, według stanu na dzień 01.10.2017. stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu. X. Zestawienie ilościowe urządzeń oświetlenia drogowego, według stanu na dzień 1.10.2017 r. stanowi załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu. XII. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z realizacją robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w zakresie podniesienia standardu obsługi urządzeń oświetleniowych polegające na dobudowie do istniejącej sieci infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie na terenie Gminy Oleśnica poprzez wykonanie prac inwestycyjnych. 2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.5) Główny Kod CPV: 50232110-4
Dodatkowe kody CPV:
45316110-9,
45317300-5,
45231400-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 402438.66
Waluta:
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje przeprowadzone w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych. Wykonawca jest bowiem wyłącznym właścicielem punktów świetlnych, których dotyczy przedmiot zamówienia i nie wyraża on zgody na ich wykorzystanie przez inne podmioty (w tym wybrane przez Zamawiającego), w szczególności na dokonywanie przez te podmioty czynności wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. Tym samym Wykonawcy przysługuje prawo wyłączne wynikające z prawa własności uzasadniające zastosowanie wyżej wymienionego trybu udzielenia zamówienia. UZASADNIENIE PRAWNE: Punkty świetlne stanowią własność przedsiębiorstwa energetycznego. W takich okolicznościach istnieją podstawy do udzielenia zamówienia w oparciu o dyspozycję przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p., zgodnie z którą zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych, wynikających z odrębnych przepisów. Podkreślić należy, iż przywołany powyżej przepis zezwala na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, gdy przedmiot zamówienia służy tylko jednemu podmiotowi, a jego wyłączność podlega ochronie z mocy norm ustawowych. Zgodnie z definicją legalną prawa własności zawartą w art. 140 ustawy z 23.04.1964 r. Kodeks cywilny dalej k.c., do podstawowych uprawnień właścicielskich należy uprawnienie do korzystania z rzeczy i rozporządzania nią z wyłączeniem innych osób. Prawo własności rzeczy ze swojej istoty jest prawem o charakterze wyłącznym. W konsekwencji, jego ochrona może uzasadniać udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie wskazanego wyżej przepisu art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p. Tauron Dystrybucja S.A. w Krakowie jest właścicielem części urządzeń oświetleniowych na terenie gminy Oleśnica, będących przedmiotem niniejszego zamówienia oraz jednocześnie w złożonym oświadczeniu nie wyraziło zgody na podejmowanie działań na jego własności przez podmioty trzecie. Tym samym, w zakresie urządzeń oświetleniowych będących własnością przedsiębiorstwa energetycznego zachodzą podstawy do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b) p.z.p. (Informacja o wyniku kontroli doraźnej w zakresie legalności wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki, UZP/DKD/WKZ/421/11/15/LB KNZ/4/15 dot. KZ/1398/13/DKD).

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
/-/ Marcin Kasina
Wójt Gminy Oleśnica


Termin realizacji:


Osoba odpowiedzialna:
Renata Szwed

Miejsce składania ofert:
nie dotyczy

Oferty można składać do:
2018-04-13 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2018-04-13 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
nie dotyczy

Kryteria wyboru:
nie dotyczy

Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
zamówienie z wolnej ręki

Firmy uczestniczące
Tauron Dystrybucja S.A. w Krakwoie  

Załączniki

Ogłoszenie nr 500073678 o zamiarze udzielenie zamówienia (215.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 500073685 adres wykonawcy (135.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK NR 1 do ogłoszenia o zamówieniu (128.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK Nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu (179.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ZAŁĄCZNIK nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu (114.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Szwed
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Szwed
Data wprowadzenia:2018-04-05 15:46:52
Opublikował:Renata Szwed
Data publikacji:2018-04-05 15:58:04
Ostatnia zmiana:2018-09-21 10:34:19
Ilość wyświetleń:377

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij