Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w okresie od 02.05.2018r. do 30.04.2019r.

 

Oleśnica, dnia 09.04.2018 r.

 

RGNiOŚ.7031.6.2018

ROZSTRZYGNIĘTY

OGŁOSZENIE

postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO

na zadanie pn.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w okresie od 02.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Oleśnica

56-400 Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

tel.fax: 071/3140200/3140204

adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl

NIP: 911-17-77-943

   

  II. Procedura:

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy

  spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego

  oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

  Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) .

   

  III. Opis przedmiotu zamówienia:

  CPV:90500000-2

   

  1. Zakres zamówienia obejmuje :

  1) odbiór odpadów komunalnych:

  a) niesegregowanych (zmieszanych) w sposób umożliwiający ważenie odpadów w miejscu odbioru,

  b) segregowanych, w tym: - opakowań z papieru i tektury, - opakowań z tworzyw sztucznych, - opakowań ze szkła,

  c) wielkogabarytowych,

  d) zużytych opon ( od pojazdów do 3,5 t ,dopuszczalnej masie całkowitej ) ,

  e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

  f) odpadów biodegradowalnych;

   

  2) transport odebranych odpadów do miejsca zbierania odpadów komunalnych, to jest: na teren działki nr 74/2 i 74/3 obręb Smolna. nr nieruchomości 150

  3 ) przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart przekazania odpadu do RIPOK;

  4) bieżące monitorowanie poprawności sposobu gromadzenia i segregowania opadów przez właścicieli nieruchomości, dokumentowanie pisemne stwierdzonych nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu Zamawiającemu;

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 4 do przetargu.

  IV. Warunki udziału w postępowaniu:

   1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki :

   1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

   nakładają obowiązek ich posiadania;

   2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

   1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

   2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

    2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .

    

   V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego,

    

   1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1

   2) oświadczenie zał. Nr 2

   3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3

   4) zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Gminy Oleśnica, zgodne z obowiązującymi przepisami,

   5) polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

   działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty .

   7) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

   gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

   Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

   VI. Termin wykonywania zamówienia : 02.05.2018 r. do 30.04.2019 r.

    

   VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena .

    

   VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia

   16.04.2018 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

   Urząd Gminy

   56-400 Oleśnica

   ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem: " Oferta - Odbiór i transport odpadów komunalnych( nieruchomości niezamieszkałe ) - Gmina Oleśnica w okresie od 02.05.2018 r. do 30.04.2019 r. ":

    

    oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

     

    IX. Inne informacje:

    1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać tel.

    071/ 314 02 03 lub 607695888 - Mariola Fluder .

    2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail :

    urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl.

     Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną

     niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła

     zapytania.

     3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy

     ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

     4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

     5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

      Z up. Wójta
      /-/ Mariola Fluder
      Kierownik
      Referatu Rolnictwa, Gospodarki
      Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

        

        

       W załączeniu:

       1. wzór formularza oferty- zał. nr 1

       2. oświadczenie - zał . Nr 2

       3. projekt umowy - zał. nr 3

       4. opis przedmiotu zamówienia - zał nr 4

         

        Sporządziła: P. Cieplik

        

       Załączniki

       oferta zał. nr 1 (345kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
       oświadczenie zał. nr 2 (273.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
       projekt umowy zał. nr 3 (326.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
       Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica (243.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
       opis przedmiotu zamówienia zał. nr 4 (51kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
       wynik (19.2kB) Zapisz dokument  

       Metadane

       Źródło informacji:Patrycja Cieplik
       Data utworzenia:(brak danych)
       Wprowadził do systemu:Patrycja Cieplik
       Data wprowadzenia:2018-04-09 14:27:09
       Opublikował:Patrycja Cieplik
       Data publikacji:2018-04-09 14:33:50
       Ostatnia zmiana:2018-04-16 12:26:04
       Ilość wyświetleń:182

       W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

       Zamknij