Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE postepowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w 2018 roku

 

Oleśnica, dnia 09.04.2018 r.

RGNiOŚ.7031.5 2018

 

OGŁOSZENIE

postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO

na zadanie pn.

Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2018


 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:


 

Gmina Oleśnica

56-400 Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

tel.fax: 071/3140200/3140204

adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl

NIP: 911-17-77-943

   

  II. Procedura:


   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy

  spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego

  oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.

  Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

  Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

   

   III. Opis przedmiotu zamówienia:

      

      1. Zakres zamówienia obejmuje :

      Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:

      a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,

      b) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

      c) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie do transportu),

      d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,

      e) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,

      f) przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie

      do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych

       

      2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie również:

      1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu
      i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia robót tj. do dnia 02.05.2018 r. ;

      2) dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ;

      3) przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest - 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz. , w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4;

      4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy;

      5) załączenia do kart przekazania odpadów wykazu  posesji, z których przekazano odpady wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów;

      6) dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania;

      7) usuwania z nieruchomości wyrobów azbestowych w dniu ich zdejmowania;

      8) zapewnienia każdorazowo przedstawicielowi Zamawiającego , uczestnictwa w dokonywaniu odbioru usuniętych wyrobów azbestowych, a w szczególności przy dokonywaniu ważenia odpadów azbestowych w godzinach 9.00- 15.00.

      3. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica wynosi ok. 150 Mg ze nieruchomości w 16 miejscowości , :

      • zamówienie będzie realizowane sukcesywnie na terenach nieruchomości wg ustalonego harmonogramu ;

      • podana ilości wyrobów zawierających azbest jest wielkością orientacyjną i ma charakter informacyjny;

      • Wykonawcy względem Zamawiającego nie będą przysługiwały roszczenia z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów

      • Wymagania pozostałe :

        

       Zamawiający wymaga by Wykonawca:

       1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71 poz. 649,ze zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r. Nr 216 poz. 1824);

       2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia;

       3) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, które posiadają świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu od 1 Mg;

       4) na etapie realizacji zamówienia wykorzystywał środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie;

       5) usuwał wyroby azbestowe z terenu nieruchomości w dniu ich zdejmowania ;

        

       4. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 90650000-8

        

       IV. Warunki udziału w postępowaniu:

        

        1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki :

        1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

        2) posiadają wiedzę i doświadczenie;

        1. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

        2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

          

           2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .


            

           V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego,

            

             1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1

             2) oświadczenie zał. Nr 2

             3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3

             4) polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
             działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty .

              5)zezwolenie na transport wydanym w formie decyzji administracyjnej, Starosty właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest o kodach: 170601 - materiały izolacyjne zawierające azbest, 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie obowiązującymi przepisami;,

              6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

              gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

              Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,

                 

                VI. Termin wykonywania zamówienia : 07.05.2018 r.- 29.06.2018 r.


                  

                   VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena - najniższe ceny jednostkowe

                    

                   VIII. Termin i miejsce składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2018 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

                    Urząd Gminy

                    56-400 Oleśnica

                    ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem " Oferta - Usuwanie wyrobów azbestowych

                    -Gmina Oleśnica 2018 ":

                     

                        oraz nazwą i adresem składającego ofertę.


                          

                         IX. Inne informacje:

                          1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać tel.

                          071/ 31402003 lub 607695888 - Mariola Fluder .

                          2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail :

                          urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl.

                           Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.

                            3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy

                            ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

                            4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

                            5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

                                


                                 


                                 


                                 


                                 

                                W załączeniu:

                                1. wzór formularza oferty- zał. nr 1

                                2. oświadczenie - zał . Nr 2

                                3. projekt umowy - zał. nr 3

                                  

                                  

                                 Sporządził: A. Kowal


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 


                                 

                                Załączniki

                                załącznik nr 1- formularz oferty (373.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
                                załącznik nr 2 oświadczenie (359kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
                                załącznik nr 3- umowa (307.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
                                WYNIK (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

                                Metadane

                                Źródło informacji:Angelina Kowal
                                Data utworzenia:(brak danych)
                                Wprowadził do systemu:Angelina Kowal
                                Data wprowadzenia:2018-04-09 14:43:05
                                Opublikował:Angelina Kowal
                                Data publikacji:2018-04-09 14:45:53
                                Ostatnia zmiana:2018-04-16 12:44:04
                                Ilość wyświetleń:556

                                W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

                                Zamknij