Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro pn: "Sprzedaż i dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz ochotniczych straży pożarnych gminy Oleśnica "

 

Wójt  Gminy Oleśnica
z siedzibą w Oleśnicy  przy ul. 11 Listopada 24 , 56-400 Oleśnica,
działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.).

ZAPRASZA

do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia
wyrażoną w złotych poniżej równowartości kwoty 30 000 euro pn:
"Sprzedaż i dostawa  wyposażenia i sprzętu ratownictwa  w imieniu własnym na rzecz ochotniczych  straży pożarnych gminy Oleśnica "

1.      Przedmiot zamówienia:  dostawa

2.      Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa  wyposażenia i sprzętu ratownictwa - defibrylatory, torby ratownicze, halligan dielektryczny, zestaw osłon poduszek, walizka z flarami, zestaw walizkowy do oznakowania miejsca wypadku, wyciągarka ręczna , latarka ręczna   w imieniu własnym na rzecz ochotniczych  straży pożarnych , niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa wraz z bezpłatnym przeglądem i serwisem w trakcie trwania gwarancji oraz z oznaczeniem każdego sprzętu i wyposażenia  w ramach ww. zadania - etykiety samoprzylepne w pełnym kolorze wydruku, odporne na działanie czynników zewnętrznych z następującą treścią: logotypy Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Funduszu Sprawiedliwości oraz napisem "Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości" zgodnie z księgą wizualizacji.

1)      Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm.

2)      Przedmiot zamówienia musi posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia CNBOP na wymagany sprzęt.

3)      Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi informację od producenta o posiadanej autoryzacji Wykonawcy na świadczenie usług sprzedaży oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego przedmiotu zamówienia.

4)      Szczegółowy opis  i wymagania dla sprzętu i wyposażenia w załączniku nr 4

3.      Wymagany termin realizacji zamówienia: 22.06.2018r.

4.      Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Cena - waga 100%

Sposób dokonywania oceny wg wzoru:

Cn

Pc = ------- x 100 pkt.

Cb

gdzie:

Pc - punkty za cenę

CN - najniższa cena spośród złożonych ofert, wyliczona według wzoru określonego w formularzu ofertowym

CB - cena badanej oferty, wyliczona według wzoru określonego w formularzu ofertowym

Uzyskana liczba punktów zaokrąglona będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, tą która uzyska największą ilość punktów.

Uwaga: Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawiać będzie taki sam bilans oceny ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego oferty dodatkowych.

5.       Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

5.1.      wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;

5.2.      oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.3.      Zaakceptowany projekt umowy.

6.       Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

6.1.      Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia.

6.2.      Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu zamówienia, jak również koszty w niej nieujęte a bez których nie można wykonać zamówienia.

6.3.      Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

6.4.      Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT

6.5.      Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny zamówienia w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawiania ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona.

6.6.      Cenę oferty należy określić z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i przedstawić na załączonym do zaproszenia druku oferty stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

7.       Opis sposobu przygotowania oferty:

7. 1. należy ją złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie,

7.2.      na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy oraz napis: oferta na wykonanie zadania pn.: "Sprzedaż i dostawa  wyposażenia i sprzętu ratownictwa  w imieniu własnym na rzecz ochotniczych  straży pożarnych gminy Oleśnica ",

7.3.      ceny w niej podane maja być wyrażone cyfrowo i słownie, ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,

8.       Miejsce i termin złożenia oferty cenowej i jej otwarcie :

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 25.05.2018r., do godz. 09:00 w zaklejonej kopercie, w siedzibie zamawiającego, tj. w Urzędzie  Gminy Oleśnica,  ul. 11 Listopada 24 , Sekretariat - pokój nr 1

Oferta złożona po wyznaczonym terminie zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję przed upływem terminu wyznaczonego na jej składanie. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu ich złożenia

9.         Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami:

Józef Kołomański  - tel. 605727998

10.      Informacje dotyczące zawierania umowy:

Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

Umowa musi zawierać wszystkie uwarunkowania wynikające ze złożonej oferty.

11.      Istotne dla zamawiającego postanowienia, które zostaną przez niego wprowadzone do treści umowy:

Umowa zostanie podpisana zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

12/ W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść i warunki zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę zapytania ofertowego Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszcza na stronie internetowej  i   tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Z up. Wójta

/-/ Krzysztof Skórzewski

Zastępca Wójta

W załączeniu:

1.      formularz oferty - załącznik nr 1

2.      oświadczenie - załącznik nr 2

3.      projekt umowy - załącznik nr 3

4.      specyfikacja  wymagań sprzętu i wyposażenia - załącznik nr 4


 

 

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej (144.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja wymagań sprzętu i wyposażenia- załącznik nr 4 (145.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy- załącznik nr 3 (162kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie- załącznik nr 2 (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz oferty- załącznik nr 1 (136.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik (66.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Angelina Kowal
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelina Kowal
Data wprowadzenia:2018-05-18 10:26:40
Opublikował:Angelina Kowal
Data publikacji:2018-05-18 10:33:14
Ostatnia zmiana:2018-05-28 10:09:23
Ilość wyświetleń:454
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLESNICA
URZAD@OLESNICA.WROC.PL
TEL.: 71 3140200, FAX.: 71 3140204
NIP 911-00-09-917

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij