Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe Nr OP.3.2018 dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli

Zapytanie ofertowe Nr OP.3.2018

(dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.     Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.

2.     Przedmiotem zamówienia jest:

a.      organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa, warsztatów metodycznych
i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych, szkoleniowych rad pedagogicznych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych, w łącznym wymiarze
60 godzin, obejmujące:

- przedmioty humanistyczne – 15 godzin,

- przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 15 godzin,

- przedmioty artystyczne – 5 godzin,

- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – 3 godziny,

- pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych – 3 godziny,

- wspierania uzdolnień – 3 godziny,

- umiejętności miękkie – 5 godzin,

- przygotowanie programowe – 5 godzin,

- elementy systemowe (Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, Ustawa
o systemie oświaty) – 3 godziny,

- awans zawodowy – 3 godziny.

Poszczególne bloki godzinowe w odniesieniu do poszczególnych zakresów tematycznych mogą ulec zmianie – stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. O zmianie Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę mailowo. Zmiana te nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksowania. Zmianie nie ulega łączna ilość godzin zamówienia.

b.     tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami poprzez zorganizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla dyrektorów/wicedyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów
i psychologów szkolnych;

c.      prowadzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, miejscem kontaktów z doradcami metodycznymi
i konsultantami oraz udostępnienie  nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych działań edukacyjnych;

d.     realizowanie działań na rzecz wspierania uzdolnień uczniów, w tym organizowanie etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek
oraz konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz konkursów artystycznych;

e.      prowadzenie punktu doradczo-informacyjnego prowadzonego  przez szkolnego doradcę zawodowego, realizującego zadania z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa zawodowego — dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oddziałów gimnazjalnych.

3.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 9 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

 

IV. OBSZAR WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:

Wyłącznie obszar Gminy Oleśnica i obszar Miasta Oleśnica.

 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:

Oferta powinna być:

·        opatrzona pieczęcią firmową,

·        posiadać datę sporządzenia,

·        zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

·        podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.     Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
e-mail:
urzad@olesnica.wroc.pl do dnia 7 stycznia 2019 r. do godz. 15.00.

2.     Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 8 stycznia 2019 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl.

3.     Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4.     Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.     Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.olesnica.wroc.pl.

 

VII. OCENA OFERT:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Oleśnica.

 

IX. DODATKOWE INFORMACJE:

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71/314 02 22 oraz adresem e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl.

2. Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.

3. Pozstępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

Metadane

Źródło informacji:Beata Zbylut
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Zbylut
Data wprowadzenia:2018-12-31 14:09:14
Opublikował:Beata Zbylut
Data publikacji:2018-12-31 14:10:23
Ostatnia zmiana:2018-12-31 14:14:17
Ilość wyświetleń:495

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij