Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn.: „Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica”

 Oleśnica, dnia 26.02.2019 r.


RN.7031.07.2019


OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn.:
„Opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

       Gmina Oleśnica
       56-400 Oleśnica
       ul. 11 Listopada 24
       tel. fax: 071/3140200/3140204
       adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.nowoczesnagmina.pl/Przetargi i konkursy/Zamówienia poza PZP
       NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani Wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:
                  
      1. Zakres zamówienia obejmuje :
      - opracowanie projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem zmiany „Studium...” według procedur i problematyki określonej w ww. ustawie.
     
      2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach umowy należeć będzie:
1. sporządzenie projektu zmiany Studium spełniającego wymogi art. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. Nr 118, poz. 1233) oraz innych obowiązujących przepisów szczególnych.
 Przy sporządzaniu „Studium...” należy wykorzystać opracowanie pn.: „Bilans Terenów Przeznaczonych Pod Zabudowę w Gminie Oleśnica”, którego treść znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica, (http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=842).
2. Kompletne opracowanie, stanowiące przedmiot odbioru, które Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu obejmuje:
1) z projektu ujednoliconego studium przeznaczonego do uchwalenia - w części tekstowej
i graficznej - 1 egz. + 1 egz. na płycie CD/DVD (tekst planu w programie Word i PDF, rysunki - pliki TIF i PDF),
2) z ujednoliconego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
- w części tekstowej i graficznej /plansze kolorowe/ w skali 1: 25000 – po 1 egz. + 1 egz. na płycie CD/DVD (tekst planu w programie Word i PDF, rysunki - pliki TIF i PDF), oraz z 1 egz. formatu A-3
w kolorze-forma książkowa,
3) z ujednoliconej części graficznej studium w skali 1: 25000 w wersji kolorowej, na utwardzonym
i zabezpieczonym przed zniszczeniem podłożu -1 egz.,
4) z teczek dokumentów formalno - prawnych i materiałów związanych ze sporządzeniem studium
- 1 egz.,
5) z prognozy oddziaływania na środowisko – 1 egz. oraz 1 egz. na płycie CD/DVD,
2. Przed odbiorem przedmiotu umowy, po uchwaleniu studium przez Radę Gminy Oleśnica, Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu materiały przygotowane do stwierdzenia zgodności  z prawem uchwały.
3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca przeprowadzi czynności formalno - prawne zgodnie
z wymogami określonymi w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
oraz wszystkimi przepisami wykonawczymi obowiązującymi podczas trwania niniejszej umowy.
4. Wszelkie czynności formalno - prawne Wykonawca zobowiązany jest wykonywać
w porozumieniu i w imieniu Wójta Gminy Oleśnica.
     
      3. Wymagania pozostałe:
      Zamawiający wymaga w szczególności, aby Wykonawca wykazał, iż:
      1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania usług objętych zamówieniem, tj. wykonał w okresie trzech ostatnich lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 uchwalone studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dot. obszarów powyżej 15,00 ha każdy (w trybie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)),
      2) dysponuje osobami z uprawnieniami zawodowymi niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
     
      4. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 71400000-2
     
           IV. Warunki udziału w postępowaniu:
          
1. W postępowaniu mogą wziąć wykonawcy którzy spełniają warunki :
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
      
                   2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji część zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego,
      
               1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2. Wykaz wykonanych usług dot. bilansów terenów i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzony wg załącznika Nr 2 do ogłoszenia potwierdzający spełnienie warunku udziału w postępowaniu wraz z dokumentami potwierdzającymi, że wykazane studium zostały wykonane należycie;
3. Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony wg Załącznika nr 1 do ogłoszenia.
4. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale. Ocena spełniania
ww. warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych w ofercie. Niespełnienie warunku udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy
i odrzucenia oferty.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
    

VI. Termin wykonywania zamówienia: 18 miesięcy.
              
VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena.

              
VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.03.2019 r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
               Urząd Gminy
               56-400 Oleśnica
               ul. 11 Listopada 24 z dopiskiem „Oferta – sporządzenie zmiany Studium Gminy Oleśnica – 2019": oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

IX. Inne informacje:
           1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać
tel. 071/ 314 02 03 lub 607 695 888 – Mariola Fluder .
           2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesyłać na e- mail:
           urzad@olesnica.wroc.pl. lub mariola.fluder@olesnica.wroc.pl.
Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.
           3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
           4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 21 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
           5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.

Z up. WÓJTA

/-/ Mariola Fluder
KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska

W załączeniu:
    1) Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji zawodowych - zał. nr 1
    2) Wykaz usług - zał. Nr 2
    3) Oferta cenowa - zał. nr 3
    4) Wzór umowy - zał. nr 4

Załączniki

Rozstrzygnięcie z dnia 18.03.2019 (53kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal1_2019-02-22-posiadaniu_kwalifikacji_zawodowych (16kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal1_2019-02-22-posiadaniu_kwalifikacji_zawodowych (59.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal2_2019-02-22-uslugi (20.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal2_2019-02-22-uslugi (64.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal3_2019-02-22-oferty_cenowej (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal3_2019-02-22-oferty_cenowej (52kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal4_2019-02-22-wzor_umowy (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal4_2019-02-22-wzor_umowy (94.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogloszenie_zmiana_studium_2019 (77.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Ogrodnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Ogrodnik
Data wprowadzenia:2019-02-26 11:58:39
Opublikował:Mariusz Ogrodnik
Data publikacji:2019-02-26 12:20:18
Ostatnia zmiana:2019-03-18 15:15:30
Ilość wyświetleń:484

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij