Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe OP.2.2019 (dotyczy zamówienia wydruku i dostawy kuriera gminnego)

Urząd Gminy Oleśnica                                                                Oleśnica, dnia 11.03.2019 r.
ul.11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
tel. 71 314 02 24
fax 71 314 02 04
agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl
www.olesnica.wroc.pl


Zapytanie ofertowe OP.2.2019
(dotyczy zamówienia wydruku i dostawy kuriera gminnego)


I. ZAMAWIAJĄCY
Gmina Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na druku 5 numerów Kuriera Gminnego (jedno wydanie na dwa miesiące) z kolportażem na terenie gminy Oleśnica oraz siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- format: 289 x 390 mm
- papier:  gramatura 45 g/m2
- druk offsetowy typu Coldset
- papier gazetowy standard
- liniatura 100 lpi
- przyrost punktu rastrowego – 26%
- podkład pomiarowy biały
- przestrzeń kolorystyczna CMYK
- profile ICC zgodnie z normą ISO – newspaper26v4
- 16 stron
- skład oraz projekt graficzny
- nakład: 4650 szt.
- kolportaż w systemie „door to door” na terenie gminy Oleśnica poprzez włożenie gazety
do drzwi lub skrzynek pocztowych
- sołectwa w gminie Oleśnica, których dotyczy kolportaż: Bogusławice, Boguszyce Wieś, Boguszyce Osiedle, Brzezinka, Bystre, Cieśle, Dąbrowa, Gręboszyce, Jenkowice, Krzeczyn, Ligota Mała, Ligota Polska, Ligota Wielka, Nieciszów, Nowa Ligota, Nowoszyce, Osada Leśna,
Ostrowina, Piszkawa, Poniatowice, Smardzów, Smolna, Sokołowice, Spalice, Świerzna, Wszechświęte, Wyszogród, Zarzysko, Zimnica.
3. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, przekaże Wykonawcy materiały w postaci plików tekstowych oraz graficznych JPG lub PDF. Materiały (pliki tekstowe oraz zdjęcia, rysunki lub inne grafiki) do każdego numeru Kuriera Zamawiający będzie dostarczać za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres poczty wskazany przez Wykonawcę) lub serwera FTP Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania i przesłania Zamawiającemu projektu układu graficznego każdego numeru Kuriera w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od momentu otrzymania materiałów od Zamawiającego. Wykonawca będzie zobowiązany do współdziałania z Zamawiającym w zakresie składu graficznego, jak i korekty tekstowej i graficznej projektu Kuriera. W przypadku, gdy konieczne okaże się naniesienie poprawek, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naniesienia i przesłania poprawionego projektu w ciągu maksymalnie 24 godzin od momentu otrzymania informacji od Zamawiającego. Naruszenie ww. czasookresów (zarówno w zakresie przesłania projektu układu graficznego, jak i naniesienia poprawek, o których mowa w zdaniu powyżej) skutkować będzie możliwością zastosowania przez Zamawiającego kar umownych, a w przypadku wielokrotnego naruszenia wspomnianych terminów – możliwością rozwiązania umowy bez wypowiedzenia. Przed dokonaniem wydruku każdego numeru niezbędne będzie zatwierdzenie przez Zamawiającego ostatecznego projektu Kuriera przygotowanego przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu ostateczną, elektroniczną wersję czasopisma  w formacie .pdf w celu zatwierdzenia gotowego materiału do druku. Kolportaż na terenie gminy Oleśnica wydrukowanych numerów Kuriera będzie musiało nastąpić nie później niż w ciągu maksymalnie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia przez Zamawiającego projektu Kuriera. Wykonawca, niezależnie od kolportażu „door to door”, dostarczy na swój koszt do siedziby Zamawiającego i w godzinach jego urzędowania 200 szt. wydrukowanego Kuriera. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania elektronicznej wersji ostatecznego projektu każdego numeru Kuriera w celach promocyjnych i informacyjnych, w szczególności poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej oraz w innych publikacjach elektronicznych (przeniesienie autorskich praw majątkowych – pola eksploatacji wskazane w umowie).
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: jedno wydanie na dwa miesiące, licząc od marca 2019 r.
2. Ostatnie numer Kuriera zostanie zrealizowany nie później niż  do 15.12.2019 r.

IV.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NlP
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl do dnia 15.03.2019 r. do godz. 15.00
2. Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.olesnica.wroc.pl

VI. OCENA OFERT
 Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
 1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Oleśnica.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Pawłowska pod numerem telefonu 71 314 02 24
oraz adresem email: agnieszka.pawlowska@olesnica.wroc.pl
2. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
3. Zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 


Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 

Załączniki

2_2019 (199kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Pawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Pawłowska
Data wprowadzenia:2019-03-11 14:48:00
Opublikował:Agnieszka Pawłowska
Data publikacji:2019-03-11 14:50:23
Ostatnia zmiana:2019-03-11 14:50:40
Ilość wyświetleń:324

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij