Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w okresie od 02.05.2019r. do 30.04.2020r.

                                                                                                     Oleśnica, dnia 03.04.2019 r.

RN.7031.10.2019

ROZSTRZYGNIĘTY


OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO
na  zadanie pn.
Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych w granicach administracyjnych gminy Oleśnica w okresie od 02.05.2019 r. do 30.04.2020 r. 


  I.  Nazwa i adres Zamawiającego:
       Gmina Oleśnica
       56-400 Oleśnica
       ul. 11 Listopada 24
       tel.fax: 071/3140200/3140204
       adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
       NIP: 911-17-77-943
  
 II. Procedura:

            O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy , którzy   
            spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego      
            oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
            Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.   
            Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.).
       
           III. Opis przedmiotu zamówienia:
                                  CPV:90500000-2

      1. Zakres zamówienia obejmuje :
      1) odbiór odpadów komunalnych:
      a) niesegregowanych (zmieszanych) w sposób umożliwiający ważenie odpadów w miejscu odbioru,
      b) segregowanych, w tym: - opakowań z papieru i tektury, - opakowań z tworzyw sztucznych, - opakowań ze szkła,
      c) wielkogabarytowych,
      d) zużytych opon ( od pojazdów  do 3,5 t ,dopuszczalnej masie całkowitej ) ,
      e) zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych
      f) odpadów  biodegradowalnych;
     
      2)  transport odebranych odpadów do miejsca zbierania odpadów komunalnych, to jest: na teren działki nr 74/2 i 74/3 obręb Smolna. nr  nieruchomości 150 
      3 )  przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznych raportów o ilości odebranych odpadów oraz kart przekazania odpadu do RIPOK;
      4) bieżące monitorowanie poprawności sposobu gromadzenia i segregowania opadów przez właścicieli nieruchomości, dokumentowanie pisemne stwierdzonych nieprawidłowości i przekazywanie informacji o ich stwierdzeniu Zamawiającemu;
      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr  4  do przetargu.
      IV. Warunki udziału w postępowaniu:
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy  którzy spełniają warunki :
     1) posiadają  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa   
         nakładają obowiązek ich posiadania;
      2) posiadają wiedzę i doświadczenie;   
    3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
    4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
       2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji  cześć zamówienia , przedkłada pisemne zobowiązanie tych  podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .

 V.  Dokumenty i oświadczenia  wymagane przez zamawiającego,
      
               1) Formularz ofertowy  stanowiący załącznik nr 1 
               2)  oświadczenie zał. Nr 2
               3)  zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3
               4) zezwolenie na transport odpadów obejmujące teren Gminy Oleśnica, zgodne z obowiązującymi przepisami,
                     5)  polisę - ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej    
                         działalności na  kwotę nie mniejsza niż  wartość brutto oferty .
                    7)  aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
                         gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
       Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
              
               VI. Termin wykonywania zamówienia : 02.05.2019 r. do 30.04.2020 r.  

               VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:  najniższa cena . 
              
                VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia
                   10.04.2019 r.  do godz. 9.00  w zamkniętej kopercie  w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za   pośrednictwem poczty  na adres:
             Urząd Gminy
             56-400 Oleśnica
             ul. 11 Listopada 24  z dopiskiem: " Oferta - Odbiór i transport odpadów              komunalnych( nieruchomości niezamieszkałe )   - Gmina   Oleśnica w okresie od  02.05.2019 r. do 30.04.2020 r. ":    
           
                          oraz nazwą i adresem składającego ofertę.   

IX. Inne informacje:
                 1.    Informacji  i wyjaśnień na temat  przetargu i  przedmiotu zamówienia  można uzyskać   tel. 
                        071/ 314 02 43 - Patrycja Cieplik.
                  2.  Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia  można przesyłać na  e- mail :   
                       urzad@olesnica.wroc.pl. lub patrycja.cieplik@olesnica.wroc.pl
 Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone  wyjaśnienia zostaną 
             niezwłocznie zamieszczone  na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła
                          zapytania.  
                 3.   Informacja o wyborze oferty  zostanie zamieszczona na stronie internetowej  oraz tablicy
                       ogłoszeń Urzędu Gminy  Oleśnica.
                 4.   Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
           5.   Wykonawca  może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.
              

Z up. Wójta
/-/ Krzysztof Skórzewski
Zastępca Wójta

 


W załączeniu:
    1) wzór formularza oferty-  zał. nr 1
    2) oświadczenie - zał . Nr 2
    3) projekt umowy - zał. nr 3
    4) opis przedmiotu zamówienia - zał nr 4
      
        Sporządziła: P. Cieplik


Załączniki

oferta zał. nr 1 (344.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie zał. nr 2 (273.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
projekt umowy zał. nr 3 (327.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
opis przedmiotu zamówienia zał. nr 4 (51.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lex-dolno-2016-3392-regulamin-utrzymania-czystosci-1 (185.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik 10.04.2019r. (57.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Patrycja Cieplik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Patrycja Cieplik
Data wprowadzenia:2019-04-03 10:20:23
Opublikował:Patrycja Cieplik
Data publikacji:2019-04-03 10:30:27
Ostatnia zmiana:2019-04-10 14:10:11
Ilość wyświetleń:574

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij