Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE postepowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w 2019 roku

 

 

 

 

 

Oleśnica, dnia 12 sierpnia 2019 r.


RN.7031.23.2019


OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na  zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2019

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

       Gmina Oleśnica
       56-400 Oleśnica
       ul. 11 Listopada 24
       tel.fax: 071/3140200/3140204
       adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
       NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia  zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.
Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145).

III. Opis przedmiotu zamówienia:
                  
      1. Zakres zamówienia obejmuje :
      Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:
      a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
      b) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
      c) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie  do transportu),
      d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
      e) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
      f)  przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.
     
      2. Do obowiązków  Wykonawcy w ramach umowy  należeć będzie  również:
      1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia robót  tj. do dnia 28.08.2019 r.;
      2)  dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ;
      3)  przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej    sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest - 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz., w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4;
      4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy;
      5)  załączenia do kart przekazania odpadów wykazu  posesji, z których przekazano odpady  wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów;
      6) dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania;
      7)  usuwania z nieruchomości wyrobów azbestowych w dniu ich  zdejmowania;
      8)  zapewnienia każdorazowo przedstawicielowi Zamawiającego, uczestnictwa w dokonywaniu odbioru usuniętych wyrobów azbestowych, a w szczególności przy dokonywaniu ważenia odpadów azbestowych w godzinach 9.00- 15.00.
      3. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica wynosi ok.  202 Mg z nieruchomości w 37 miejscowościach: 
          - zamówienie będzie realizowane  sukcesywnie  na terenach nieruchomości  wg ustalonego harmonogramu ;
          - podana ilości  wyrobów zawierających azbest jest wielkością  orientacyjną i ma charakter informacyjny; 
          - Wykonawcy względem Zamawiającego nie będą przysługiwały  roszczenia z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów
       

-Wymagania pozostałe :
      Zamawiający wymaga by Wykonawca:
      1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31)
          oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i           higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824);
      2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia;
      3) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, które posiadają świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu od 1 Mg;
      4) na etapie realizacji zamówienia wykorzystywał środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie;
      5) usuwał wyroby azbestowe z  terenu  nieruchomości w dniu ich zdejmowania;
      

4. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 90650000-8
      

IV. Warunki udziału w postępowaniu:
          
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy którzy spełniają warunki:
    1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
    2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
    3)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
    4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
       

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, 
     1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1  
      2) oświadczenie zał. Nr 2 
      3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3 
      4) polisę- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty .
       5) zezwolenie na transport wydanym w formie decyzji administracyjnej, Starosty właściwego ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania Wykonawcy na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  o kodach: 170601 - materiały izolacyjne zawierające azbest, 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie obowiązującymi przepisami;,
       6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
       Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
               
VI. Termin wykonywania zamówienia : 02.09.2019 r.- 23.09.2019 r.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena - najniższe ceny  jednostkowe
               

VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.08.2019 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu pok. nr 1 lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
             Urząd Gminy
             56-400 Oleśnica
             ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem " Oferta -  Usuwanie wyrobów azbestowych -Gmina Oleśnica 2019 ":
           
                          oraz nazwą i adresem składającego ofertę.   

IX. Inne informacje:

 1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać
 tel. 071/ 31402003- Mariola Fluder , tel. 071/3140202- Angelina Kowal
 2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia  można przesyłać na e- mail: 
     urzad@olesnica.wroc.pl. lub angelina.kowal@olesnica.wroc.pl.
     Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie   zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania.
 3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica
 4.  Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.
 5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
 w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.
              

 


W załączeniu:
    1) wzór formularza oferty- zał. nr 1
    2) oświadczenie - zał . Nr 2
    3) projekt umowy - zał. nr 3
    

Zastępca Wójta

(-) Krzysztof Skórzewski   
       
        Sporządził: A. Kowal

Załączniki

zal.1- formularz oferty (373.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.2- oświadczenie (357.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal.3- umowa (308.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Odpowiedź na pytanie (283.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Angelina Kowal
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Angelina Kowal
Data wprowadzenia:2019-08-12 10:37:41
Opublikował:Angelina Kowal
Data publikacji:2019-08-12 10:45:33
Ostatnia zmiana:2019-08-22 08:56:27
Ilość wyświetleń:165

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij