Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

1_2020_Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica stanowiącego własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A. we Wrocławiu.

Zamawiający:
Gmina Oleśnica

Tytuł przetargu:
Bieżąca eksploatacja i konserwacja urządzeń i sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica stanowiącego własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A. we Wrocławiu.

CPV:
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

Tryb zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

Warunki:
IV. Zamawiający określa:
1) warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
2) podstawy wykluczenia.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował:
1) narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz sprzętu):
a. podnośnik osobowy o wysokości co najmniej 8 metrów - 1 sztuka
b. komplet narzędzi PPN do pracy w liniach napowietrznych, kablowych i stacyjnych - 1 komplet
2) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wykaz osób):
a) co najmniej jedna osoba, przewidziana do realizacji usług oraz obsługi agregatu posiadająca równocześnie (dotyczy osób przewidzianych do realizacji usług oraz do obsługi agregatu) świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji E, upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV oraz upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za realizację usług i kierowanie Robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia tj.:
a. ważne świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie Grupy I punkty: 2, 4, 7, 10 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
b. upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV zgodnie z "Zasadami nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji".
c. upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV zgodnie z "Zasadami nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji.
b) co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Poleceniodawcy, posiadającą równocześnie, świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru D, upoważniające do wydawania poleceń na wykonanie pracy pod napięciem i organizowanie prac pod napięciem w sieciach elektroenergetycznych do 1kV oraz upoważnienie do wydawania poleceń i organizowania prac na sieciach nN w celu przygotowania strefy pracy i dopuszczania do pracy na sieciach, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za realizację robót i kierowanie Robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj.:
a. ważne świadectwo kwalifikacyjne D uprawniające do dozoru urządzeń, instalacji i sieci w zakresie Grupy I punkty: 2, 4, 7, 10 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
b. upoważnienie do wydawania poleceń na wykonanie pracy pod napięciem i organizowanie prac pod napięcie w sieciach elektroenergetycznych do 1 kV zgodnie z "Zasadami nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji",
c. upoważnienie do wydawania poleceń i organizowania prac na sieciach nN w celu przygotowania strefy pracy i dopuszczenia do pracy na sieciach zgodnie z pkt 1.1 "Zasad nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji".
c) co najmniej 1 osobę przewidzianą do pełnienia funkcji Dopuszczającego, posiadającą równocześnie, świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji E, upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych i dopuszczenie do pracy na urządzeniach energetycznych nN w kategorii 1 obejmującej całość sieci nN wraz z rozdzielnicami nN w stacjach SN/nN (pkt. 1.5) obowiązujące na terenie działania Tauron Dystrybucja S.A., która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za realizację robót i kierowanie Robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia tj.:
a. ważne świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie Grupy I punkty: 2, 4, 7, 10 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym
b. upoważnienie do wykonywania czynności łączeniowych i dopuszczenia do pracy na urządzeniach energetycznych nN w kategorii 1 obejmującej całość nN wraz z rozdzielniami nN w stacjach SN/nN (pkt. 1.5) obowiązujące na terenie działania Tauron Dystrybucja S.A. zgodnie z "Zasadami nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji"


Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
1) jeżeli nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu, które zostały opisane powyżej,
2) jeżeli nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
3) jeżeli nie wykaże, że nie zachodzą wobec niego przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.


Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
Zgodnie z art. 24 ust. 9 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.
Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.


Termin realizacji:
48 miesięcy od dnia zawarcia umowy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Szwed

Miejsce składania ofert:
negocjacje z zaproszonym Wykonawcą

Oferty można składać do:
2020-02-25 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-02-25 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Gmina Oleśnica ul. 11 Listopada 24 56-400 Oleśnica

Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące
Tauron Dystrybucja Serwis S.A. we Wrocławiu  

Załączniki

Ogłoszenie nr 540024721 adres wykonawcy (6.3kB) Zapisz dokument  
Ogłoszenie nr 550024695 o zamiarze zawarcia umowy (11.2kB) Zapisz dokument  
zal_1_istotne postanowienia umowne (180kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2_Opis przedmiotu zamówienia. (21.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Szwed
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Szwed
Data wprowadzenia:2020-02-11 11:41:26
Opublikował:Renata Szwed
Data publikacji:2020-02-11 11:51:48
Ostatnia zmiana:2020-02-11 11:51:50
Ilość wyświetleń:78

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij