Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

3_2020_Usługa cateringu - dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Oleśnicy w latach 2020 - 2022

Zamawiający:
Gmina Oleśnica

Tytuł przetargu:
Usługa cateringu - dla dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Oleśnicy w latach 2020 - 2022

CPV:
55521200-0

Tryb zamówienia:
Zamówienie na usługi społeczne

Warunki:
3. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonanie usługi cateringowej wyżywienia dla dzieci do lat 3 zgłoszonych przez Zamawiającego na minimalnych warunkach określonych poniżej:
a. śniadanie + napój
b. drugie śniadanie
c. obiad obejmujący dwa dania (zupę, drugie danie) oraz napój
d. podwieczorek + napój
e. zapewnienie różnorodności wyżywienia.
2) Warunki dotyczące transportu posiłków: Wykonawca dostarcza posiłki własnym transportem (samochód spełniający wymogi sanitarno - techniczne do przewozu żywności).
3) Ponadto w związku ze świadczeniem usług cateringu Wykonawca jest zobowiązany do:
a. używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, przestrzegania przepisów prawnych w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m.in. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U.2019.1252 t.j. z dnia 2019.07.05)) łącznie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy i zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 852/2004/WE z dnia 29.04.2004 r. w sprawie higieny żywności i żywienia (Dz. U. UE L139 z dnia 30.04.2004r.), do przestrzegania norm na składniki pokarmowe i produkty spożywcze określone przez Instytut Żywienia i Żywności im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie, świadczenia usługi zgodnie z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u, przy planowaniu posiłków należy uwzględniać zalecaną wartość energetyczną oraz uwzględniać normy produktów każdej z grup,
b. dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników,
c. kontroli aktualnych badań sanitarno - epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków,
d. zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności,
e. dostarczenia przy podpisywaniu umowy oświadczenia dotyczącego dostarczania posiłków, że przygotowywane żywienie jest zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej dzieci do lat 3, wynikającej z aktualnych norm dla populacji polskiej opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dr. med. Aleksandra Szczygła w Warszawie.
4) Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo dostępu do wszystkich atestów na surowce, urządzenia, sprzęt, naczynia, opakowania transportowe wykorzystywane w procesie przygotowania i transportu posiłków oraz wyrywkowej kontroli gramatury potraw,
4. Szczególne, społeczne, warunki realizacji zamówienia:
1) Działając na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 1 oraz art. 36 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający w stosunku do realizacji Przedmiotu zamówienia wymaga, aby wśród osób bezpośrednio uczestniczących w wykonywaniu Przedmiotu zamówienia, zatrudniona została przez Wykonawcę co najmniej 1 (słownie: jedna) osoba niepełnosprawna, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.2011, Nr 127, poz. 721), w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, z późn. zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
2) Zatrudnienie osoby, o której mowa w pkt. 1. powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji Przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, iż w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną na zasadach, o których mowa powyżej lub przez Wykonawcę przed zakończeniem okresu, na jaki została zatrudniona, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby, spełniającej kryteria, o których mowa w pkt. 1.
3) Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania osoby, o której mowa w pkt. 1.
4) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania, na każde żądanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne od umowy, o której mowa w pkt. 3 wraz z imiennym raportem miesięcznym o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach ZUS RCA.
5) Dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopiach, poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
6) W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę przy realizacji Przedmiotu zamówienia osoby, o której mowa w pkt. 1., Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto za pracę, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679 z późn. zm.), obowiązującego na dzień dokonania naruszenia, za miesiąc którego naruszenie dotyczy.
7) Kara umowna, o której mowa powyżej, będzie naliczana za każdy miesiąc dopuszczenia się przez Wykonawcę naruszenia, o którym mowa w pkt. 2., jeżeli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia rozwiązania stosunku pracy przez tą osobę lub przez Wykonawcę lub podwykonawcę przed zakończeniem okres, na jaki została zatrudniona, Wykonawca nie zatrudni na to miejsce innej osoby, spełniającej kryteria, o których mowa w pkt. 1.
8) W przypadku dłuższego niż miesiąc niezatrudnienia osoby o której mowa w pkt 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy i naliczenia kary umownej o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 umowy stanowiącej załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
9) Wymóg zatrudnienia 1 (słownie: jednej) osoby na zasadach, o których mowa w pkt. 1. dotyczy osoby odpowiedzialnej za pracę przy przygotowaniu posiłków (wykonującej czynności gastronomiczne w kuchni lub przy pakowaniu posiłków, planowanie menu).
10) Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty lub inne dowody potwierdzające spełnianie wymogów, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia.
5. Przewidywana liczba dzieci:
1) 50 dzieci od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku.
2) Ilość dowożonych posiłków w ramach przedmiotowego zamówienia określonych w niniejszym ogłoszeniu stanowi maksymalną ilość zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości usług niż wskazana w ofercie przetargowej, do ilości nie mniejszej niż 30% wartości umowy, a Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu.
3) Rozliczanie będzie następować zgodnie z rzeczywistym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4) Ceny jednostkowe zaoferowane przez Wykonawcę w ofercie przetargowej nie ulegną podwyższeniu przez cały okres obowiązywania umowy.
6. Prawo opcji - 25 dzieci w przypadku wybudowania kolejnego oddziału żłobka.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 - istotne postanowienia umowne.
8. Zamówienie w części współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 8 Rynek pracy
Numer i nazwa Działania: 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
Numer naboru: RPDS.08.04.01-IP.02-02-339/19
Tytuł projektu: Dolnośląskie żłobki II


Termin realizacji:
od dnia 1 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2022 roku

Osoba odpowiedzialna:
Renata Szwed

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę wraz z żądanymi załącznikami należy złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy (56-400), przy ul. 11 Listopada 24, w pokoju nr 1, tj. sekretariacie znajdującym się na parterze, do dnia 16 marca 2020 r., do godz. 09:00.

Oferty można składać do:
2020-03-16 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-03-16 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy (56-400) przy ul. 11 Listopada 24 w pokoju nr 18 tj. Sali narad znajdującej się na pierwszym piętrze - dnia 16 marca 2020 r., godz. 09:30.

Kryteria wyboru:
Cena 100%

Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

unieważnienie (51.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie.BES.pdf (74.2kB) Zapisz dokument  
ogłoszenie z OPZ- zamówienie publiczne (67.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zbiorcze zestawienie ofert (400.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozstrzygnięcie catering żłobek (100.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_1_oferta (53.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_2_Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp. (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_3_Informacja o przynależności do tej samej grupy kapitałowej (58.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_4_pełnomocnictwo (43.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_5_Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (58.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zal_6_istotne_postanowienia_umwne (58.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zal_7_zarządzenie (474kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
unieważnienie.BES.pdf (74.2kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Renata Szwed
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Szwed
Data wprowadzenia:2020-03-06 15:18:29
Opublikował:Renata Szwed
Data publikacji:2020-03-06 15:31:12
Ostatnia zmiana:2020-03-31 15:38:48
Ilość wyświetleń:241

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij