Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

4_2020_Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Oleśnica.

Zamawiający:
Gmina Oleśnica

Tytuł przetargu:
Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Oleśnica.

CPV:
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony poniżej 211.000 euro

Warunki:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z bieżącą eksploatacją i konserwacją urządzeń i sieci infrastruktury oświetleniowej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Oleśnica w sposób zapewniający sprawność techniczną zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością oraz aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obejmujący:
a. oględziny infrastruktury oświetleniowej.
b. wykonywanie wymaganych pomiarów infrastruktury oświetleniowej.
c. wymiana niesprawnych źródeł światła. Utylizacja zużytych źródeł światła pochodzących z wymiany.
d. lokalizacja i naprawa uszkodzeń linii kablowej i napowietrznej, wymiana uszkodzonych odcinków linii.
e. utrzymywanie tabliczek zaciskowo - bezpiecznikowych słupów oświetleniowych w sprawności technicznej z uniemożliwieniem dostępu do wnęk słupowych osobom postronnym oraz wymiana uszkodzonych zamknięć wnęk słupowych.
f. utrzymanie sprawności technicznej opraw oświetleniowych przez wymianę ich poszczególnych elementów (dławików, układów zapłonowych, kondensatorów, itp.)
g. wymiana uszkodzonych przewodów zasilających w słupach i wysięgnikach.
h. wymiana uszkodzonych elementów zabezpieczających oprawy oświetleniowe oraz dostosowanie zabezpieczeń do poboru mocy.
i. bieżąca kontrola i utrzymywanie rozdzielnic oświetleniowych w dobrej sprawności technicznej poprzez ich konserwację i wymianę uszkodzonych elementów sterowniczych i zabezpieczających.
j. kontrola prawidłowości czasów załączania i wyłączania oświetlenia oraz wymiana uszkodzonych elementów urządzeń sterowania.
k. odnawianie i uzupełnianie brakujących napisów informacyjnych na słupach, latarniach i szafkach sterowniczo - zabezpieczeniowych.
l. prowadzenie dokumentacji techniczno - ruchowej z aktualizowaniem oznakowania informacyjnego, o którym mowa w pkt.12.
m. utrzymanie opraw w należytej czystości,
n. przycinanie gałęzi w przypadku, gdy zasłania ona oprawę.
2) całodobowa ciągła obsługa za pośrednictwem właściwych komórek organizacyjnych umożliwiająca zgłaszanie reklamacji i informacji o nieprawidłowym działaniu infrastruktury oświetleniowej przez 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę.
3) bezzwłoczne podjęcie działań interwencyjnych (zabezpieczających) w sytuacjach wyjątkowych takich, jak:
a. kolizja drogowa, w wyniku której uszkodzeniu uległa infrastruktura oświetleniowa,
b. stan infrastruktury oświetleniowej stwarzający zagrożenie dla otoczenia,
c. niesprawność fragmentów infrastruktury oświetleniowej stanowiących obszar zasilania stacji transformatorowej SN/0,4 kV,
d. inne przypadki spowodowane np. działaniem żywiołów oraz osób trzecich.
4) Usuwanie niesprawności Urządzeń Oświetleniowych w czasie od stwierdzenia przez Wykonawcę lub skutecznego zgłoszenia przez Zamawiającego, liczonym w sposób następujący: w czasie do 96 godzin od zgłoszenia Zamawiającego, niezależnie, czy okres reakcji nawet częściowo przypada na dni wolne od pracy, w tym święta.
5) Usuwanie na własny koszt usterek infrastruktury oświetleniowej stanowiącej własność Wykonawcy, powstałych wskutek kolizji drogowych oraz działań żywiołów.
6) Zawiadamianie Zamawiającego o awariach infrastruktury oświetleniowej, których usunięcie w terminach określonych w niniejszym SIWZ oraz załącznikach do SIWZ jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
7) Zgłaszanie Zamawiającemu usunięcie niesprawności za pośrednictwem zawiadomienia pisemnego w formie papierowej lub faksu, albo elektronicznie - e-mail.
2. Opis dodatkowy zadania "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Oleśnica":
a. konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiących własność gminy Oleśnica
b. ilość punktów: 680.
3. Szczegółowe zestawianie ilościowe istniejących punktów świetlnych na terenie Zamawiającego należących do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. oraz Zamawiającego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. stanowi załącznik nr 12 do SIWZ.
4. Zamawiający zastrzega, że ilość punktów podlegających konserwacji i utrzymaniu może ulec zmianie w trakcie trwania umowy, o czym Wykonawca zostanie poinformowany. Zmiana ilości punktów może zostać spowodowana przykładowo dobudowaniem nowych punktów lub wyłączeniem z eksploatacji istniejących punktów.
5. Wykonawca przyjmując do wykonania zamówienie obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
6. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
7. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących czynności związane z realizacją usług, będących przedmiotem zamówienia.
2) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności w trakcie realizacji zamówienia:
a. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 2.4. czynności.
5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
8. Ochrona danych osobowych: przepisy ustawy PZP są przepisami szczególnymi w stosunku do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000 z dnia 2018.05.24), co skutkuje brakiem obowiązku uzyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Urząd Zamówień Publicznych i Zamawiający są zatem uprawnieni do przetwarzania danych, w tym danych osobowych, ze względu na wypełnianie w ten sposób obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. art. 11 ust. 1 pkt. 1 pzp oraz rozporządzenia wykonawczego w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych narzucającego określony wzór ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, prowadzący do ujawnienia danych osobowych wykonawcy zamówienia. Podmioty deklarujące zamiar udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego godzą się na określone prawem uwarunkowania związane z ich udziałem w postępowaniu, w tym na upublicznienie informacji zawierających ich dane osobowe w przypadku udzielenia im zamówienia. Tym samym, dane takie w odniesieniu do faktu publikacji nie podlegają ścisłej ochronie wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Klauzula informacyjna: Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", Zamawiający informuje osoby fizyczne, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica, tel. 71314 02201;
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07;
3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Konserwacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego stanowiącego własność gminy Oleśnica" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;
5) dane osobowe będą przechowywane w celach archiwizacyjnych przez okres przewidziany prawem (co najmniej 4 lat liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego), a także do upływu terminu możliwości kontroli projektu współfinansowanego lub finansowanego ze środków Unii Europejskiej albo jego trwałości takiego projektu bądź innych umów czy zobowiązań wynikających z realizowanych projektów, terminu przedawnienia roszczeń z umowy o udzielenie zamówienia publicznego, terminu przedawnienia roszczeń podatkowych i wszelkich innych terminów wynikających z powszechnie obowiązujących norm prawnych;
6) obowiązek podania bezpośrednio dotyczących danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) osoby fizyczne posiadają:
a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy osoba fizyczna uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;
9) osobom fizycznym nie przysługuje:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy :
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
2) nie podlegają wykluczeniu.
2. Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawca zobowiązany będzie wykazać, że w okresie realizacji zamówienia będzie dysponował
1) narzędziami, wyposażeniem lub urządzeniami technicznymi w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wykaz sprzętu): podnośnik osobowy o wysokości co najmniej 8 metrów - co najmniej 1 sztuka,
2) osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (wykaz osób): co najmniej jedna osoba, przewidziana do realizacji usług oraz obsługi agregatu posiadająca równocześnie (dotyczy osób przewidzianych do realizacji usług oraz do obsługi agregatu) świadectwo kwalifikacyjne na stanowisku eksploatacji E, upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV oraz upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialne za realizację usług i kierowanie Robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, a także kopie dokumentów potwierdzających, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia tj.:
a. ważne świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci w zakresie Grupy I punkty: 2, 4, 7, 10 w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym.
b. upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem na napowietrznych liniach elektroenergetycznych do 1 kV zgodnie z "Zasadami nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji".
c. upoważnienie do wykonywania prac pod napięciem przy urządzeniach rozdzielczych i liniach kablowych do 1kV zgodnie z "Zasadami nadawania upoważnień osobom zajmującym się eksploatacją urządzeń energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. na stanowisku dozoru oraz eksploatacji.

3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:
1) którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 pkt 1 i pkt 2.
2) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy
3) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj.
a. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z.2016 r. poz. 1574 , z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
b. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
c. jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:
a) Zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
1) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;
3) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;
4) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art.24 ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4. Wykluczenie wykonawcy następuje:
1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;
2) w przypadkach, o których mowa:
a. w ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w ust. 1 pkt 13 lit. d,
b. w ust. 1 pkt 15,
c. w ust. 5 pkt 5-7
- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;
3) w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;
4) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
5. Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy - Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Zgodnie z art. 24 ust. 9 Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie ust. 8.
7. Zgodnie z art. 24 ust. 10 ustawy - W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (w przypadku składania oferty przez wykonawców na zasadach określonych przepisem art. 23 ustawy - składających ofertę wspólnie - wyżej wymienione oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę oddzielnie) - wg zał. nr 5 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożono tylko jedną ofertę (w ramach tej samej części zamówienia złożono jedną ofertę częściową), niezłożenie przez Wykonawcę oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej nie wywołuje dla wykonawcy ujemnych skutków prawnych. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VI ust. 2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
10. Zamawiający jednocześnie informuje, iż "stosowna sytuacja", o której mowa rozdziale VI ust. 8 SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy
3) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:
a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w rozdziale VI SIWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie lub wszyscy Wykonawcy łącznie.
13. ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCĘ NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Termin realizacji:
48 miesięcy

Osoba odpowiedzialna:
Renata Szwed

Miejsce składania ofert:
1. Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w rozdziale VII należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy (56-400), przy ul. 11 Listopada 24, w pokoju nr 1, tj. sekretariacie znajdującym się na parterze,

Oferty można składać do:
2020-03-17 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-03-17 godz: 09:30

Miejsce otwarcia ofert:
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj. w Oleśnicy (56-400) przy ul. 11 Listopada 24 w pokoju nr 18 tj. Sali narad znajdującej się na pierwszym piętrze - dnia 17 marca 2020 r., godz. 09:30.

Kryteria wyboru:
Lp. Nazwa kryterium Znaczenie kryterium
1. Cena 60%
2. Termin płatności 40%


Wadium:
nie

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie nr 510100232 o udzieleniu zmaówienia (223.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozstrzygnięcie_28_04_2020 (409.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Ogłoszenie nr 521701 o zamówieniu (37.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ_konserwacja_oświetlenia_09_03_2020 (94.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załacznik nr 12 do SIWZ (21.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załączniki_edytowalne (340.2kB) Zapisz dokument  
zbiorcze zestawienie ofert (419.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Szwed
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Renata Szwed
Data wprowadzenia:2020-03-09 16:07:35
Opublikował:Renata Szwed
Data publikacji:2020-03-09 16:13:23
Ostatnia zmiana:2020-06-08 14:58:21
Ilość wyświetleń:239

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij