Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zapytanie ofertowe Zdalna Szkoła Plus - zapytanie drugie

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro na dostawę laptopów w ramach programu Zdalna Szkoła.

 

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata

2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu ”działania

1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji

projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła Plus – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

w systemie kształcenia zdalnego.

 

 

 

I.  ZAMAWIAJĄCY
     Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

     1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych (laptopów) 32 szt. wraz

z zainstalowanym systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym.

         Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

     2. Przedmiot umowy Wykonawca musi dostarczyć na swój koszt Zamawiającemu do siedziby Urzędu Gminy Oleśnica, 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

    1. Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia.    

    2. Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

    1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

    2. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

    3. Zaoferowaną cenę należy podać jako całkowitą brutto i stawkę podatku VAT za wykonanie przedmiotu zamówienia.

    4. Zaoferowana cena musi zawierać wszelkie koszty wykonania zamówienia.

    5Oferta powinna zawierać wypis z rejestracji Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności lub KRS.

 

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

    1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 10.06.2020 r.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

    1. Oferta powinna być dostarczona do Urzędu Gminy Oleśnica za pośrednictwem poczty elektronicznej  na adres: marcin.rzeznik@olesnica.wroc.pl, do dnia 26.05.2020 r., do godz.15.45.

    2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 27.05.2020 r.

    3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

    4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

    5. Osoba do kontaktu: Marcin Rzeźnik, tel. 71 314 02 24, marcin.rzeznik@olesnica.wroc.pl

VII. OCENA OFERT

        Cena – 100%. Kryterium oznacza najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotowej usługi.

VIII.  ZASADY WYBORU WYKONAWCY

    1. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

    2. Postępowanie stanowi zobowiązania po stronie Zamawiającego do zawarcia umowy. Zamawiający może na każdym etapie unieważnić postępowanie, jak również pomimo złożenia ofert nie podpisać umowy z żadnym z oferentów – w obu przypadkach bez podawania przyczyny.

 

Wójt Gminy Oleśnica

(-) Marcin Kasina

Załączniki

Zapytanie ofertowe (395.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oferta Zał nr 1 (35.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
specyfikacja Zał nr 2 (41.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór umowy (136kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik ofert 27.05.2020 r. (467.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Rzeźnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Rzeźnik
Data wprowadzenia:2020-05-21 15:15:56
Opublikował:Marcin Rzeźnik
Data publikacji:2020-05-21 15:18:34
Ostatnia zmiana:2020-05-27 11:01:02
Ilość wyświetleń:356
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLESNICA
URZAD@OLESNICA.WROC.PL
TEL.: 71 3140200, FAX.: 71 3140204
NIP 911-00-09-917

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij