Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w 2020 roku

Oleśnica, dnia 16 czerwca 2020 r.


RN.7031.21.2020


OGŁOSZENIE
 postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na  zadanie pn.  Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2020

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

       Gmina Oleśnica
       56-400 Oleśnica
       ul. 11 Listopada 24
       tel.fax: 071/3140200/3140204
       adres strony internetowej na której zamieszczone są warunki zamówienia: www.olesnica.wroc.pl
       NIP: 911-17-77-943

II. Procedura:

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy,  którzy spełnią  wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia  zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu.  Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie  przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

III. Opis przedmiotu zamówienia:
                  
      1. Zakres zamówienia obejmuje :
      Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest obejmujące:
      a) rozbiórkę (demontaż) elementów budynków zawierających azbest,
      b) zbieranie azbestu luzem znajdującego się na terenie nieruchomości, zgodnie
 z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
      c) zabezpieczenie i zbieranie odpadów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi (m.in. ułożenie na paletach, zabezpieczenie folią i przygotowanie  do transportu),
      d) uporządkowanie terenu po zakończeniu prac i usunięciu odpadów,
      e) załadunek i transport odebranych odpadów zawierających azbest specjalistycznym sprzętem, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wymaganiami prawnymi,
      f)  przekazanie odpadów należących do osób fizycznych wskazanych w załączonym wykazie do unieszkodliwiania na odpowiednio do tego celu przeznaczone składowisko odpadów niebezpiecznych.
     
      2. Do obowiązków  Wykonawcy w ramach umowy  należeć będzie  również:
      1) przedłożenie Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu usuwania azbestu
 i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości objętych zadaniem najpóźniej na pięć dni przed terminem rozpoczęcia robót  tj. do dnia 21.07.2020 r.;
      2)  dokonania zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z poszczególnych nieruchomości do Powiatowego Inspektora  Nadzoru Budowlanego oraz do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami po zawarciu umowy ;
      3)  przedłożenia Zamawiającemu dokumentacji fotograficznej obiektów w wersji papierowej    sprzed usunięcia z nich wyrobów zawierających azbest – 2 egz. jak i po ich usunięciu (również odpadu składowanego luzem)- 2 egz., w wersji elektronicznej - 1 egz. Zamawiający wymaga, aby każde zdjęcie było opisane adresem danej nieruchomości. Dopuszcza się umieszczenie kilku zdjęć na jednej stronie A4;
      4) przedłożenia Zamawiającemu kart przekazania odpadów wraz ze zbiorczym zestawieniem kart przekazania odpadu (KPO) w wersji papierowej i elektronicznej; karty przekazania odpadów winny być wystawione tylko na wyroby zawierające azbest, które zostały unieszkodliwione w ramach umowy;
      5)  załączenia do kart przekazania odpadów wykazu  posesji, z których przekazano odpady  wraz z ilością unieszkodliwionych odpadów;
      6) dostarczenia/przekazania Zamawiającemu kart przekazania odpadów przed sporządzeniem protokołu odbioru końcowego zadania;
      7)  zapewnienia każdorazowo przedstawicielowi Zamawiającego, uczestnictwa
 w dokonywaniu odbioru usuniętych wyrobów azbestowych, a w szczególności przy dokonywaniu ważenia odpadów azbestowych w godzinach 9.00- 15.00.
      3. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia z terenu gminy Oleśnica wynosi ok.  150 Mg z nieruchomości w 15 miejscowościach: 
      - zamówienie będzie realizowane  sukcesywnie  na terenach nieruchomości  wg ustalonego harmonogramu ;
      - podana ilości  wyrobów zawierających azbest jest wielkością  orientacyjną i ma charakter informacyjny; 
      - Wykonawcy względem Zamawiającego nie będą przysługiwały  roszczenia z tytułu zlecenia usunięcia mniejszej lub większej ilości ww. wyrobów
       
      - Wymagania pozostałe :
Zamawiający wymaga by Wykonawca:
      1) spełniał kryteria wymagane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 13.12.2010 r.
 w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8, poz. 31) oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04.2004 r.
 w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.), a także rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14.10.2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy  przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia  w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów  (Dz. U. Nr 216, poz. 1824);
      2) posiadał obowiązującą umowę zawartą ze składowiskiem posiadającym odpowiednie zezwolenie na unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, gwarantującą odbiór tych odpadów w czasie realizacji zamówienia;
      3) dysponował środkami transportu odpowiednimi do realizacji zamówienia, które posiadają świadectwo legalizacji wagi przewoźnej o udźwigu od 1 Mg;
      4) na etapie realizacji zamówienia wykorzystywał środki transportu o klasie emisji spalin EURO nie gorszej niż zadeklarowana w ofercie; 
      
    4. Kody opisujące przedmiot zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)- 90650000-8
      
IV. Warunki udziału w postępowaniu:
          
1. W postępowaniu mogą wziąć  wykonawcy którzy spełniają warunki:

1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadają wiedzę i doświadczenie;
3)  dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
       
2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji cześć zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia .

V. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego, 
1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1  
2) oświadczenie zał. Nr 2 
3) zaakceptowany projekt umowy zał. nr 3 
4) polisę- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
 działalności na kwotę nie mniejsza niż wartość brutto oferty . 
5) zezwolenie na transport wydanym w formie decyzji administracyjnej, Starosty właściwego  ze względu na siedzibę/miejsce zamieszkania Wykonawcy na prowadzenie działalności  w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbest  o kodach: 170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest, 170605 - materiały konstrukcyjne zawierające azbest, zgodnie obowiązującymi przepisami;,
6) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 
 

VI. Termin wykonywania zamówienia: 27.07.2020 r.- 21.08.2020 r.

VII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – najniższe ceny  jednostkowe
               
VIII. Termin i miejsce  składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.06.2020 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu wejście B  lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:
       Urząd Gminy 
       56-400 Oleśnica 
       ul.   11 Listopada 24  z dopiskiem „ Oferta –  Usuwanie wyrobów azbestowych - Gmina Oleśnica 2020 "

:oraz nazwą i adresem składającego ofertę.   

IX. Inne informacje:          

1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać:  tel. 071/ 31402003– Mariola Fluder , tel. 071/3140202- Angelina Kowal 

2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia  można przesyłać na e- mail: urzad@olesnica.wroc.pl. lub angelina.kowal@olesnica.wroc.pl.
Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie   zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawniania źródła zapytania

3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.

4.  Umowa zostanie zawarta w terminie do 20 dni , od dnia wyznaczonego na składanie ofert.          

5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnione.


             
Kierownik
Referatu Rolnictwa,
Nieruchomości i Środowiska
/-/ Mariola Fluder

 

W załączeniu:
    1) wzór formularza oferty- zał. nr 1
    2) oświadczenie – zał . Nr 2
    3) projekt umowy – zał. nr 3
      
      
        Sporządził: A. Kowal

 

 

 


 

Załączniki

zał. 1 formularz oferty (372.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał. 3 umowa (307.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zał.2 oświadczenie (354.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ogłoszenie (77kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
odpowiedź na pytanie 1 (282.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wynik (56.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Ogrodnik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Ogrodnik
Data wprowadzenia:2020-06-16 11:34:37
Opublikował:Mariusz Ogrodnik
Data publikacji:2020-06-16 11:41:19
Ostatnia zmiana:2020-06-26 12:31:18
Ilość wyświetleń:122

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij