OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsiach Ostrowina, Krzeczyn i Brzezinka

L.p

Miejscowość

Nr działki

Pow. działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Ostrowina

86/2

0,1980

MNU/5 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.

38.117,00

38.117,00

3.800,00

2

Krzeczyn

136/7

0,1017

MN/10 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej, „K” ochrony krajobrazu kulturowego oraz „B” ochrony konserwatorskiej tożsamej ze strefą historycznego układu ruralistycznego.

37.304,00

37.304,00

3.700,00

3

Brzezinka

36/7 + 1/9 udziału w 36/10

0,1500 + 1/9 udziału 0,1778

Działka 36/7 - MN/29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka 36/10 – KDW/1 – drogi wewnętrzne.

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej, strefie historycznego układu ruralistycznego wsi, w granicach działek znajduje się również stanowisko archeologiczne 1/16/76-32 AZP.

26.022,00

26.022,00

2.600,00

1. Opis nieruchomości:

1) Działka 86/2 położona w miejscowości Ostrowina, w odległości ok. 14,5 km od centrum Oleśnicy. Lokalizacja działki dostateczna, czynniki środowiskowe i otoczenie – średnie. Dostępność komunikacyjna dobra: asfaltowa droga publiczna przy działce, z uszkodzeniami. Teren przy działce uzbrojony w sieci energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. W okolicy działki mieści się Powiatowy Dom Pomocy Społecznej, pawilon handlowy oraz użytki rolne. Przy południowej części działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia i oświetlenia ulicznego ze słupami. Południowo-zachodni fragment działki przecina kanał ciepłowniczy 2cD100. Kształt działki złożony.

2) Działka 136/7 położona w miejscowości Krzeczyn, w odległości ok. 7 km od centrum Oleśnicy, na terenie zabudowy mieszkaniowej zagrodowej i jednorodzinnej. Warunki geotechniczne dobre, lokalizacja działki średnia plus, czynniki środowiskowe i otoczenie dobre. Dostępność komunikacyjna bardzo dobra z gminnej drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Teren przy działce uzbrojony w sieci energetyczną, wodociągową, kanalizacji sanitarnej. Przez fragment działki, od strony północno-wschodniej granicy działki, przebiega sieć kanalizacji sanitarnej O200.

3) Działki 36/7 i 36/10 położone w miejscowości Brzezinka, w odległości ok. 12 km od centrum Oleśnicy. Dostępność komunikacyjna dostateczna: droga wewnętrzna przy działce (nr 36/10) ma nawierzchnię gruntową, po około 80 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej. Teren w pobliżu (do 250 m) uzbrojony w sieci energetyczną i wodociągową.

W pobliżu znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności oraz użytki rolne. Teren działki obecnie nieużytkowany rolniczo, niezabudowany, z samosiejkami sosny i brzozy – bez wartości użytkowej. Warunki przyrodniczo-sąsiedzkie słabe – we wsi Brzezinka znajduje się tuczarnia trzody chlewnej – przy pewnych kierunkach wiatru do działki może docierać nieprzyjemny zapach.

2. Działki uregulowane są w następujących księgach wieczystych:

1) WR1E/00087125/9,

2) WR1E/00032639/5,

3) 36/7 - WR1E/00076775/0, 36/10 - WR1E/00077298/9.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 05.08.2020 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 10:00 – dz. nr 86/2 w Ostrowinie, 11:00 – dz. nr 136/7 w Krzeczynie, 12:00 – dz. nr 36/7 + 1/9 udziału w dz. 36/10 w Brzezince.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 31.07.2020 r.

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upłynął dla działki nr 86/2 w Ostrowinie dnia 25.06.2020 r., natomiast dla działki 136/7 w Krzeczynie i działek 36/7 oraz 36/10 w Brzezince dnia 20.05.2020 r.

14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 30.06.2020 r. do 05.08.2020 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24,
w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska,
pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski