Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Mała

 

Miejscowość

Nr działki

Pow. działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Ligota Mała

130/3

0,0600

W części MN/9 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części KDD/5 – drogi wewnętrzne.

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych i ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.

12.574,00

12.574,00

1.300,001. Nieruchomość położona w miejscowości Ligota Mała, w odległości ok. 7,5 km od centrum Oleśnicy. Lokalizacja działki średnia plus, czynniki środowiskowe i otoczenie dobre. Dostępność komunikacyjna dostateczna – przy działce gminna droga gruntowa. Teren przy działce uzbrojony w sieci energetyczną i wodociągową. W okolicy działki zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa oraz użytki rolne. Przy południowej części działki przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia ze słupem żelbetowym. Fragment działki w południowo-zachodniej części przecina linia wodociągowa O50. Zapis w rejestrze gruntów: RIVb -0,0600 ha.

2. W/w nieruchomość uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00039317/1.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Uzasadnienie wyboru formy przetargu: Wybrano formę przetargu ograniczonego ponieważ powierzchnia działki oraz w mniejszym stopniu jej kształt uniemożliwiają jej zagospodarowanie jako odrębnej nieruchomości, ale może stworzyć większe możliwości inwestycyjne dla sąsiednich działek.

6. Przetarg odbędzie się w dniu 05.08.2020 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 13:00.

7. Warunkiem uczestnictwa w przetargu są:
1) wpłacenie wadium w pieniądzu na konto Bank Spółdzielczy w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 31.07.2020 r. (włącznie)
2) posiadanie tytułu prawnego w postaci prawa własności nieruchomości znajdującej się w najbliższym sąsiedztwie działki nr 130/3 w Ligocie Małej, czego dowodem będzie pisemne oświadczenie złożone przez właściciela.

8. Termin zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wyznacza się do dnia 29.07.2020 r. Zgłoszenie uczestnictwa w przetargu wraz z dowodami potwierdzającymi spełnienie warunków uczestnictwa w przetargu należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 do godziny 15:30.

9. Komisja przetargowa po sprawdzeniu dowodów, o których mowa w pkt 7 dokona kwalifikacji osób do uczestnictwa w przetargu, wywieszając listę osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica oraz stronach internetowych gminy w dniu 31.07.2020 r. o godz. 14.00.

10. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

11. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

13. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

14. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

15. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upłynął dnia 25.06.2020 r.

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 01.07.2020 r. do 05.08.2020 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski