Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE postępowania o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"

 

Oleśnica, dnia 2 lipca 2020 r.

 

RN.7031.27.2020

 

 

OGŁOSZENIE

postępowania o wartości poniżej 30 000 euro na zadanie pn.:

 

Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

tel.fax: 071/3140200/3140204

adres strony internetowej, na której zamieszczone są warunki zamówienia:

www.olesnica.wroc.pl

NIP: 911-17-77-943

 

II. Procedura:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wszyscy zainteresowani wykonawcy, którzy spełnią wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu, zaakceptują ustalenia zamawiającego oraz złożą ofertę w terminie określonym w ogłoszeniu. Do udzielenia zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Oleśnica, tj. folii rolniczej, siatki i sznurka, opakowań po nawozach, worki typu Big Bag.

Zadanie realizowane jest w ramach programu priorytetowego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej i finansowane będzie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

Zakres zamówienia obejmuje:

 1. zważenie zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;

 2. załadunek odpowiednio zapakowanych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag;

 3. transport zebranych odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, do miejsca ich odzysku lub unieszkodliwienia środkami transportu posiadającymi aktualne zezwolenie na transport odpadów;

 4. rozładunek i przekazanie odpadów do odzysku lub unieszkodliwienia.

  Oferta winna zawierać koszty transportu, unieszkodliwiania oraz prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

  Kod odbioru odpadów: 02 01 04

Szacunkowa ilość odpadów do odbioru i unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi na podstawie zgłoszeń rolników:

- folia szacunkowa 10,33 [T],

- siatka i sznurek 2,35 [T],

- opakowania po nawozach 3,865 [T],

- worki typu Big Bag 11,39 [T].

 

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT:

Wykonawca zobowiązany jest:

 1. Spisać z każdym rolnikiem dostarczającym odpady protokół odbioru odpadów: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, którego jeden egzemplarz przekaże Zamawiającemu. Protokół w szczególności powinien zawierać następujące dane:

 1. imię i nazwisko właściciela posesji/użytkownika, który dostarcza odpady;

 2. adres, z którego pochodzą dostarczone odpady: z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag;

 3. datę odbioru;

 4. wagę odbieranego odpadu w rozbiciu na:

  - folie rolniczą,

  - siatkę i sznurek,

  - opakowania po nawozach,

  - worki typu Big Bag,

 5. Podpis właściciela/użytkownika;

 6. Podpis wykonawcy (właściciela firmy) lub osoby upoważnionej przez wykonawcę,

 7. Pieczęć firmową wykonawcy.

  2) Prowadzić ilościową i jakościową ewidencję odpadów określoną art. 66 i 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.).

  3) Do wykonywania przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wymogów obowiązującego w tym zakresie prawa; do przekazania zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzającym właściwe i zgodne z przepisami wykonanie przedmiotu zamówienia, a w szczególności będzie zobowiązany do przekazania Zamawiającemu:

  a) oryginałów/potwierdzonych za zgodność kart przekazania odpadów, osobno dla każdego z rolników, którzy przekazali odpady z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów oraz opakowań po nawozach i typu Big-Bag, poddanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu oraz zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających recykling lub zaświadczenia/zaświadczeń potwierdzających inne niż recykling procesy odzysku.

  4) Do wykonania co najmniej 10-15 zdjęć podczas wykonywania prac na różnym etapie, czytelnych dobrej jakości, kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania.

  5) Po wykonaniu zadania do przedłożenia Zamawiającemu sprawozdania zawierającego: adres gospodarstwa rolnego, z którego dostarczone zostały odpady, wskazanie ilości odebranego odpadu w Mg w rozbiciu na folie rolnicze, siatki i sznurki do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big-Bag.

  6) Po wykonaniu zadania do złożenia oświadczenia o prawidłowym wykonaniu prac z zachowaniem właściwych przepisów w szczególności ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.

   

  Wykonawca zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje i dane otrzymane od Zamawiającego oraz od rolników, którzy dostarczają odpady.

Wszelkie działania lub czynności, które nie zostały uwzględnione powyżej, a wynikające z procedur określonych w ustawach oraz przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania zadania, Wykonawca winien wykonać w ramach przedmiotu zamówienia i uwzględnić w kosztach i terminie wykonania przedmiotu zamówienia.

Rozliczenia będą dokonywane na podstawie rzeczywistej wagi rodzaju odpadów zgodnie z ofertą cenową – wg tabeli dla poszczególnych frakcji odpadów po cenach jednostkowych brutto.

Faktura zostanie wystawiona na Zamawiającego na podstawie ilości odebranych odpadów z działalności rolniczej, pomnożonej przez cenę jednostkową leżącą po stronie Zamawiającego.

IV. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez zamawiającego:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1,

2) oświadczenie załącznik nr 2,

3) zaakceptowany projekt umowy załącznik nr 3,

4) zawiadomienie poświadczone za zgodność z oryginałem o nadaniu numeru rejestrowego w rejestrze podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO).

V. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena – najniższe ceny jednostkowe

VI. Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w terminie do dnia 9.07.2020 r. do godz. 9.00 w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. Urzędu wejście B lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Gminy Oleśnica

ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

z dopiskiem „Oferta – Usuwanie odpadów rolniczych - Gmina Oleśnica 2020”

oraz nazwą i adresem składającego ofertę.

VII. Inne informacje:

1. Informacji i wyjaśnień na temat przetargu i przedmiotu zamówienia można uzyskać:

071/3140203 - Mariola Fluder, tel. 071/3140243 – Patrycja Cieplik,

2. Zapytania do przetargu i przedmiotu zamówienia można przesłać na e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl lub patrycja.cieplik@olesnica.wroc.pl

Zapytania przesłane w formie pisemnej oraz udzielone wyjaśnienia zostaną niezwłocznie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, bez ujawnienia źródła zapytania.

3. Informacja o wyborze oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

4. Umowa zostanie zawarta w terminie do 7 dni, od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

  5. Wykonawca może wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzeć w odniesieniu do tych infomacji, aby były one udostępnione.

   

  VIII. Obowiązek informacyjny wynikający z RODO:

   1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. l), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica,

  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Oleśnica jest Pani Agata Janiszewska - Skowron, kontakt: agatajs@olesnica.wroc.pl;

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie aft, 6 ust. I lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag prowadzonym w trybie zapytania ofertowego stosownie do alt. 4 pkt 8) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu ustawę z dnia o dostępie do informacji publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów szczególnych

  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji współpracy z Zamawiającym, jak również po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, a w pozostałym zakresie przy uwzględnieniu 3-letniego okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej liczonego od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne oraz 5-letniego okresu przedawnienia przewidzianego przepisami podatkowymi, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, dane te będą przetwarzane, aż do ewentualnego odwołania zgody, a w każdym razie przez okres wskazany w treści udzielonej zgody, a przy jego braku przez okres I roku po zakończeniu stosunku współpracy

  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem koniecznym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  8. posiada Pani/Pan:

  9. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

  10. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO

  11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  12. nie przysługuje Pani/Panu:

  13. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  14. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   

  Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 – oferta cenowa

  2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Wykonawcy

  3.  Załącznik nr 3 – umowa

  4.  

  Załączniki

  Załącznik nr 1 oferta cenowa (98.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Załącznik nr 2 oświadczenie wykonawcy (90.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Zał. nr 3 - Projekt umowy (72kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
  Wynik (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

  Metadane

  Źródło informacji:Patrycja Cieplik
  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Patrycja Cieplik
  Data wprowadzenia:2020-07-02 08:38:26
  Opublikował:Patrycja Cieplik
  Data publikacji:2020-07-02 08:41:00
  Ostatnia zmiana:2020-07-09 12:51:45
  Ilość wyświetleń:109

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij