Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy Gminy Oleśnica
z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

 

 

Wstęp

Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej „ustawą”, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, nie później niż do dnia 31 maja każdego roku, jest zobowiązany przedłożyć organowi stanowiącemu oraz opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdanie z realizacji programu współpracy za rok poprzedni.

Roczny program współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, zwany dalej „programem” został przyjęty Uchwałą Nr XII/110/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 28 listopada 2019 r.

 

Zgodnie z ogłoszeniem Wójta Gminy Oleśnica z dnia 05 listopada 2019 r., projekt programu został poddany konsultacjom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica wraz z formularzem zgłaszania uwag.

 

Konsultacje były przeprowadzone w trybie określonym Uchwałą nr IV/12/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie „Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji”. Zainteresowane podmioty miały możliwość wyrażenia swojej opinii oraz wnoszenia uwag do przygotowanego projektu.

W trakcie prowadzonych konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, opinie, ani propozycje zmiany programu ze strony organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w sferze pożytku publicznego.

 

W Programie określony został sposób jego oceny realizacji wraz z następującymi wskaźnikami:

a) liczba ogłoszonych konkursów na realizację zadań publicznych,

b) liczba złożonych ofert przez organizacje pozarządowe,

c) liczba podmiotów, które otrzymały dofinansowanie na realizację zadań publicznych,

d liczba osób, które były adresatami działań publicznych ujętych w programie,

e) wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań publicznych w danym roku budżetowym,

f) liczba ofert wspólnie złożonych przez organizacje pozarządowe.

 

W realizacji niniejszego Programu partnerami Gminy Oleśnica były:

a) stowarzyszenia,

b) fundacje,

c) kluby sportowe - stowarzyszenia kultury fizycznej lub ich związki,

d) grupy nieformalne (niesformalizowane inicjatywy obywatelskie),

e) inicjatywy szkolne (np. Samorządy Uczniowskie),

f) zespoły działające w sferze kultury.

 

Obszarami współpracy pomiędzy Gminą Oleśnica a organizacjami pozarządowymi były między innymi zadania z zakresu:

a) przeciwdziałania patologiom społecznym i łagodzenia ich skutków,

b) ochrony zdrowia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

c) zapewniania mieszkańcom Gminy (przede wszystkim dzieciom, młodzieży, a także osobom w podeszłym wieku) aktywnych form spędzania wolnego czasu,

d) rozwoju lokalnego, w tym gospodarczego,

e) kultury, kultury fizycznej i sztuki,

f) oświaty i edukacji,

g) rekreacji, turystyki, aktywnego wypoczynku,

h) ekologii i ochrony środowiska.

 

Współpraca Gminy Oleśnica z organizacjami odbywała się na zasadach:

a) pomocniczości, tzn., że Gmina Oleśnica powierzała realizację swoich zadań publicznych organizacjom, a te gwarantowały profesjonalny, efektywny, oszczędny i terminowy sposób wykonania,

b) suwerenności stron, tzn., że stosunki pomiędzy Gminą Oleśnica a organizacjami kształtowały się z poszanowaniem wzajemnej autonomii i niezależności w swojej działalności statutowej,

c) partnerstwa, tzn., że Gmina Oleśnica gwarantowała organizacjom m.in. udział w planowaniu priorytetów realizowanych przez Gminę Oleśnica, określaniu sposobu ich realizacji, rozeznawaniu i definiowaniu problemów mieszkańców gminy, sugerowaniu zakresu współpracy,

d) efektywności, tzn., że Gmina Oleśnica i organizacje wspólnie dążyły do osiągnięcia najlepszych rezultatów podczas wykonywania zadań publicznych,

e) uczciwej konkurencji i jawności, tzn., że Gmina Oleśnica udostępniała organizacjom informacje o celach, kosztach i planowanych efektach współpracy, a także wszystkich środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Oleśnica na współpracę z nimi oraz kryteriach i sposobie oceny projektów, a organizacje udostępniały Gminie Oleśnica m.in. dane dotyczące swojej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, rezultatów prowadzenia dotychczasowej działalności oraz sytuacji finansowej.

Szczegółowe rozwiązania dotyczące trybu przekazywania dotacji finansowych organizacjom zostały określone odrębnymi umowami.

 

Współpraca o charakterze finansowym poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych.

Współpraca o charakterze finansowym Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego polegała głównie na zlecaniu zadań publicznych w formie ich powierzania i wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji. Zlecanie zadań odbywało się między innymi w drodze otwartych konkursów ofert ogłaszanych w trybie pożytku publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 20
20 r. poz. 1057 ze zm.) oraz z pominięciem otwartego konkursu ofert, na zasadach określonych w art. 19 a ustawy.

W 2020 roku ogłoszono 4 otwarte konkursy ofert. Udzielono 6 dotacji w trybie uproszczonym z pominięciem otwartego konkursu ofert. Łączna wysokość środków wnioskowanych na dotacje w ramach konkursów wynosiła 365.969,78 zł, z tego podmioty dotowane otrzymały 340.430,60 zł. natomiast wykorzystały 315.391,42 zł kwoty przeznaczonej w budżecie na dotacje. W związku z niewykorzystaniem środków finansowych pochodzących z dotacji Stowarzyszenia dokonały zwrotu w kwocie 25.039,18 zł.

W 2020 roku organizacje pozarządowe złożyły w konkursach łącznie 19 ofert. Podpisanych zostało 19 umów (w tym umowy OSP, które zgodnie z Uchwałą nr XX/138/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. otrzymują dotację na realizację wykonania zadania na podstawie wniosku i zawartej umowy). Nie została złożona żadna wspólna oferta na realizację zadania publicznego.

 
Zestawienie zawartych umów z organizacjami pozarządowymi oraz przekazanych dotacji w 2020 roku

 

l.p.

organizacja

przedmiot realizacji zadania

wysokość dotacji 2020 r.

1.

Ochotnicze Straże Pożarne

Realizacja zadania publicznego pn.

Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa

248.300,00

2.

Fundacja na Rzecz Profilaktyki i Rehabilitacji Dzieci z Wadami Postawy i Uszkodzeniami Narządów Ruchu

Realizacja zadania publicznego pn.

Prowadzenie działalności w zakresie profilaktyki i rehabilitacji dzieci z wadami postawy i uszkodzeniami narządów ruchu

60.000,00 zł

3.

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna przy Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Oleśnicy

Realizacja zadania publicznego pn.

„Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień”

10.000,00 zł

4.

Fundacja Promocji i Ochrony Zdrowia AVOKADO

Realizacja zadania publicznego pn.

„Zapewnienie osobom i rodzinom,

w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej

i prawnej a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie”

10.000,00 zł

5.

Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Oleśnicy

Realizacja zadania publicznego pn.

Organizacja zajęć sportowych z piłki ręcznej dla dzieci Szkół Podstawowych Gminy Oleśnica

5.000,00 zł

6.

Wojskowy Klub Sportowy „OLEŚNICZANKA”

Realizacja zadania publicznego pn.

Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych z Gminy Oleśnica

3.000,00 zł

7.

Koło Gospodyń Wiejskich w Boguszycach

Realizacja zadania publicznego pn.

Na początek „ Z tradycją w słoiku”

         2.000,00 zł

8.

Koło Gospodyń Wiejskich w Smolnej

1.  Realizacja zadania publicznego pn. „Wspólne pączkowanie”

2. Realizacja zadania publicznego pn.

„Muzyka łączy pokolenia”

1.000,00 zł

 

500,00 zł

9.

Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrem

Realizacja zadania publicznego pn.

„Na początek…Szycie bez tajemnic”

630,60 zł

razem

340.430,60

 

 

Współpraca pozafinansowa

Zgodnie z Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, oprócz finansowania lub dofinansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, gmina Oleśnica wspierała działania sektora pozarządowego także w innych formach, w szczególności poprzez:

a) promocję działalności organizacji pozarządowych na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica oraz w „Kurierze Gminy Oleśnica” również poprzez rozwieszanie i rozdawanie mieszkańcom gminy plakatów i ulotek,

b) objęcie przez Wójta Gminy Oleśnica, na wniosek organizacji pozarządowych, honorowym patronatem działań przez nie prowadzonych,

c) informowanie o aktualnych przepisach prawnych, dotyczących działalności sektora pozarządowego.

W trakcie roku nie wpłynęły uwagi i zastrzeżenia do realizacji Programu współpracy ze strony sektora pozarządowego.

Kończąc sprawozdanie stwierdzam, że pomimo panującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 współpraca z organizacjami pozarządowymi w roku 2020 przyniosła wymierne skutki mające odzwierciedlenie w umocnieniu partnerstwa pomiędzy samorządem gminnym, mieszkańcami Gminy Oleśnica a organizacjami pozarządowymi.

 

                                                                                       Wójt Gminy Oleśnica
                                                                                                
    /-/ Marcin Kasina