OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej we wsi Ligota Polska

L.p

Miejscowość

Nr działki

Pow. działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Ligota Polska

300/6

3,2612

MN/27 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Pozostałe ustalenia mpzp: lokalizacja urządzeń obsługi elektroenergetycznej, nieprzekraczalna linia zabudowy.

1.429.360,00

1.429.360,00

100.000,001. Opis nieruchomości: Nieruchomość położona w miejscowości Ligota Polska, w odległości ok. 11,5 km od centrum Oleśnicy. Lokalizacja działki średnia, czynniki środowiskowe i otoczenie dobre. Dostępność komunikacyjna dostateczna: przy działce droga gminna o nawierzchni gruntowej, po ok 110 m droga o nawierzchni asfaltowej Oleśnica-Syców; a po 4,5 km węzeł Oleśnica-Wschód na drodze ekspresowej nr S-8 Wrocław-Łódź. Teren w okolicy działki (do 110 m) uzbrojony w sieci: wodociągową i elektroenergetyczną. W pobliżu znajdują się użytki rolne, zabudowa usługowa oraz tereny lasów
i zadrzewień. Na działce samosiejki sosny oraz brzozy – bez wartości użytkowej.

2. Dla przedmiotowej działki Sąd rejonowy w Oleśnicy prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00036192/7.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek gruntu, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 20.04.2021 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 14.04.2021 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) upłynął dnia 03.09.2020 r.

14. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 19.02.2021 r. do 20.04.2021 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

17. Poprzedni przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości odbył się 11.12.2020 r.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.Wójt
(-) Marcin Kasina