WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 136/12, 136/13 i 136/14 położone w obrębie Nowa Ligota uregulowane w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.
2) Powierzchnia nieruchomości
dz. 136/12 - 0,0900 ha,
dz. 136/13 - 0,0800 ha,
dz. 136/14 - 0,0800 ha.
3) Opis nieruchomości
Nieruchomości położone są w miejscowości Nowa Ligota, w odległości około 9 km od centrum miasta Oleśnica.
W odległości ok. 12 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Zachód. Czynniki środowiskowe i otoczenie określono na ocenę dobrą (w okolicy las). Dostępność komunikacyjna dostateczna: droga przy działce gruntowna – gminna, po około 140 – 160 m droga gminna o nawierzchni asfaltowej.
Teren w pobliżu nieruchomości (do 250 m) uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa małej intensywności, zabudowa zagrodowa, las oraz użytki rolne.
Nad rogiem działki nr 136/12 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia ze słupem żelbetowym na terenie działki.
Na terenie działki 136/14 znajdują się samosiejki krzewów i drzew – bez wartości użytkowej.
Zapis w rejestrze gruntów:
dz. 136/12 - RIVb – 0,0213 ha, RV – 0,0687 ha,
dz. 136/13 - RIVb – 0,0800 ha,
dz. 136/14 - RIVb – 0,0800 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
dz. 136/12 – 54.421,00 zł,
dz. 136/13 – 49.301,00 zł,
dz. 136/14 – 49.301,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
dz. 136/12 – 55.000,00 zł,
dz. 136/13 – 50.000,00 zł,
dz. 136/14 – 50.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działki przeznaczone do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 08.08.2022 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 24.06.2022 r. do 15.07.2022 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,
 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Wójt
(-) Marcin Kasina