WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY
W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomości oznaczone numerami ewidencyjnymi 308/9 i 308/10 położone w obrębie Poniatowice uregulowane w księdze wieczystej nr WR1E/00051921/8.
2) Powierzchnia nieruchomości
dz. 308/9 - 0,1322 ha,
dz. 308/10 - 0,1322 ha.
3) Opis nieruchomości
Nieruchomości położone są w miejscowości Poniatowice, w odległości około 11,8 km od centrum miasta Oleśnica i około 0,8 km od drogi Oleśnica-Syców. W odległości ok. 5 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód.
Dojazd do nieruchomości drogą gruntową, po ok. 150 m droga asfaltowa. Nieruchomości sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi.
Teren w pobliżu nieruchomości częściowo uzbrojony w sieci: energetyczną i wodociągową. Teren działek niezabudowany. W sąsiedztwie nieruchomości nie ma zakładów przemysłowych szkodliwych dla środowiska, a także emitujących pyły lub zanieczyszczenia.
Zapis w rejestrze gruntów:
dz. 308/9 - RIVb – 0,1322 ha,
dz. 308/10 - RIVb – 0,1322 ha.
4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
MN/39 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków.
5) Termin zagospodarowania nieruchomości
Nie dotyczy.
6) Wartość nieruchomości netto (zł)
dz. 308/9 – 75.956,00 zł,
dz. 308/10 – 75,956,00 zł.
7) Cena wywoławcza netto (zł)
dz. 308/9 – 76.000,00 zł,
dz. 308/10 – 76.000,00 zł.
8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy
Nie dotyczy.
9) Terminy wnoszenia opłat
Nie dotyczy.
10) Zasady aktualizacji opłat
Nie dotyczy.
11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie
Działki przeznaczone są do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 08.08.2022 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 24.06.2022 r. do 15.07.2022 r.
Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24,
56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,
 tel. (71) 314-02-02 lub na stronie internetowej http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/

Wójt
(-) Marcin Kasina