Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Dodatki mieszkaniowe

JAK UBIEGAĆ SIĘ O DODATEK?

 • Należy udać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz po­brać formularz wniosku o przy­znanie dodatku mieszka­niowego.

 •  Z wnioskiem trzeba udać się do administracji domu. Musi ona potwierdzić takie dane, jak: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmo­wanego lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, kwota wydatków na mieszkanie za ostatni miesiąc (czyli miesiąc, w którym składany jest wniosek).

 • Osoba ubiegająca się o pomoc wypełnia deklarację o do­chodach za ostatnie 3 mie­siące (sprzed daty złożenia wniosku).

 • Kompletny wniosek, zawierający dokumenty potwier­dza­jące wysokość docho­dów i koszty utrzymania miesz­ka­nia, składa się w GOPS. Właściciele domów jed­no­­rodzin­­nych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierz­chnię użytkową i wyposażenie techniczne domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budo­wla­nego, wydający pozwolenia na budowę (Starostwo Powiatowe w Oleśnicy Wydział Architektury i Budownictwa ul Słowackiego 10) oraz rachunki, dotyczące wydatków ponoszonych na utrzy­ma­nie domu.

 • Procedura wymaga przeprowadzenia wywiadu środo­wis­kowego. Przeprowa­dzają­cy go pracownik socjalny może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospo­dar­stwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, za­wie­rającego w szcze­gólności dane dotyczące posia­da­nych: ruchomości i nieruchomości zasobów pieniężnych.

 • Odmowa złożenia oświadczenia stanowi podstawę do wydania decyzji o od­mo­wie przyznania dodatku miesz­ka­niowego. Istnienie rażącej dysproporcji między fak­tycz­nym stanem majątkowym wniosko­dawcy, ustalonym w wy­niku wywiadu środo­wis­kowego, a dochodami zade­klarowanymi we wniosku – również stanowi pod­stawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku miesz­kaniowego.
 • KTO MOŻE OTRZYMAĆ DODATEK MIESZKANIOWY?

  Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
  1 najemcom oraz podnajemcom lokali mie­sz­kalnych (właści­cie­lem mieszkania może być gmina, zakład lub osoba pry­watna)
  2) członkom spółdzielni mieszkaniowych, zamieszkującym na podstawie spół­dziel­czego prawa do lokalu miesz­kalnego
  3) osobom, zajmującym lokale mieszkalne w budynkach, sta­nowiących ich włas­ność, i właścicielom lokali miesz­kal­nych
  4) innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu miesz­kal­nego i po­noszącym wydatki, związane z jego zaj­mowaniem
  5) osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu praw­nego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo so­cjalny.

  Od czego zależy przyznanie dodatku?

  1. Średni dochód na miesiąc Dochód gospodarstwa domowego obli­cza się, dodając wszyst­kie dochody brutto osób, które stale zamieszkują razem w tym gospodarstwie. Za dochód uważa się wszel­kie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania (ale nie podatku) oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emery­talne i rentowe oraz na ubezpieczenie cho­robowe. UWAGA. Muszą to być dochody brutto (czyli z podatkiem) z 3 ostat­­nich miesięcy sprzed daty zło­że­nia wnio­­sku. Do dochodów nie wlicza się: dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pie­lęgnacyjnych, zasił­ków okre­sowych z pomocy społecznej oraz jed­no­­razo­wych świad­czeń pieniężnych i świad­czeń w naturze z pomocy spo­łecz­nej, jak też dodat­ków mieszka­niowych. Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód go­spo­darstwa domo­wego przez 3 (liczba miesięcy) i przez liczbę osób w gospodarstwie domo­wym. O doda­tek moż­na się ubiegać, jeżeli po obliczeniu okazuje się, że śred­ni dochód na jedną osobę nie przekracza: wysokości 160% najniższej emerytury (brutto) – dla osoby mieszkającej samotnie wysokości 110% najniższej emerytury (brutto) – dla rodziny, w któ­rej są co naj­mniej dwie osoby. Wysokość najniższej emerytury zmienia się w ciągu roku, w za­leżności od walory­zacji świadczeń (obecnie: 562,58 zł). UWAGA.
  O dodatek można ubiegać się, gdy do­chód na jedną osobę w go­spodarstwie domo­wym jest większy od wyżej wymienio­nych, ale kwota tej nadwyżki nie może przekroczyć wysoko­ści do­dat­ku. W ta­kiej sytuacji przysługujący dodatek obniża się o tę kwotę.
  2. Powierzchnia zajmowanego lokalu Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lo­ka­lu bierze się pod uwagę wszyst­kie po­miesz­czenia, takie jak: pokoje, kuchnie spi­żarnie, przedpokoje, alkowy, hole, kory­tarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom miesz­kal­nym i gospo­dar­­czym. Nie wlicza się: balkonów, tara­sów, loggii, antresoli, szaf i schow­ków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i ko­mó­rek na opał. Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż po­wierzchnia określona ustawowo (powierz­chnia normatywna). Dodatek miesz­kaniowy przy­sługuje także w sytu­acji, gdy powierz­chnia użytkowa lokalu mieszkalnego prze­kra­­cza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział po­wierz­chni pokoi i kuchni nie przekra­cza 60%. Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w rodzinie (go­spo­dar­stwie domowym) powierzchnia lokalu nie może być większa od: Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przy­pada więcej metrów kwadra­towych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.
  3. Dodatkowe warunki Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej na­stęp­nej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5m2. Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełno­sprawna, poru­szająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wyma­ga za­miesz­­kiwania w odrębnym pokoju, wiel­­kość powierz­chni normatywnej zwiększa się o 15 m2.

  Metadane

  Data utworzenia:(brak danych)
  Wprowadził do systemu:Marcin Chorązyczewski
  Data wprowadzenia:2004-05-12 11:08:02
  Opublikował:Marcin Chorązyczewski
  Data publikacji:2004-05-12 11:08:45
  Ostatnia zmiana:2004-05-12 11:08:45
  Ilość wyświetleń:5513

  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

  Zamknij