Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Zasiłki

ZASIŁEK CELOWY (zależy od dochodu rodziny)

zasiłek celowy przyznawany jest po dokonaniu oceny sytuacji osobistej i materialnej osoby ubiegającej się o taką pomoc.
wysokość zasiłku ustalana jest indywidualnie z uwzględnieniem celu na jaki jest przeznaczony

ZASIŁEK CELOWY SPECJALNY (niezależny od dochodu rodziny)
straty poniesione w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej

ZASIŁEK OKRESOWY (zależy od dochodu rodziny)

przysługuje w wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym uprawniającym do uzyskania pomocy a faktycznym dochodem osoby lub rodziny, nie mniej niż 19zł.
Okres na jaki przyznany jest zasiłek okresowy ustala GOPS na podstawie okoliczności sprawy)
przyznanie świadczenia uzależnione jest od przekazywanych przez Wojewodę środków na ten cel

 • długotrwała choroba
 • niepełnoprawność
 • bezrobocie
 • brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie, na której ciążył obowiązek alimentacyjny
 • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego

ZASIŁEK STAŁY WYRÓWNAWCZY (zależy od dochodu)

Wysokość zasiłku stałego wyrównawczego nie może być wyższa od kwoty 418 zł i niższa od kwoty 19 zł.
Wysokość zasiłku stanowi różnicę między kryterium dochodowym a faktycznym dochodem osiąganym w rodzinie
Zasiłek stały wyrównawczy ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej - dochód musi być niższy od kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy
 • w przypadku osoby w rodzinie - zarówno dochód osoby ubiegającej się o świadczenie jak i dochód na osobę w rodzinie musi być niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Przysługuje osobie pełnoletniej:
 • samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego
 • całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub inwalidztwa jeżeli jej dochód , jak również dochód na osobę w rodzinie, jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie


W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego wyrównawczego i renty socjalnej zasiłek stały wyrównawczy nie przysługuje.

ZASIŁEK STAŁY (zależy od dochodu rodziny)

zasiłek stały przysługuje jeśli dochód rodziny nie przekroczy półtorakrotnego dochodu uprawniającego do uzyskania pomocy zasiłek stały wynosi 418 zł.
Przysługuje osobie zdolnej do pracy:

 • nie pozostającej w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem, wymagającym stałej pielęgnacji, polegającej na bezpośredniej, osobistej pielęgnacji i systematycznym współdziałaniu w postępowaniu leczniczym rehabilitacyjnym oraz edukacyjnym
 • dziecko ma orzeczoną niepełnosprawność wraz ze wskazaniami, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności.
Zasiłek stały nie przysługuje osobie:
 • której dziecko przebywa w całodobowym ośrodku rehabilitacyjnym lub innej placówce zapewniającej opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu
 • która otrzymuje zasiłek dla bezrobotnych , zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne

GWARANTOWANY ZASIŁEK OKRESOWY (Zależny od dochodu )

przysługuje jeśli faktyczny dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do pomocy gwarantowany zasiłek okresowy wynosi :
 • 461 zł przez okres pierwszych 12 miesięcy
 • 369 zł przez okres następnych 24 miesięcy

Przysługuje osobie, która:
 • utraciła prawo do zasiłku dla bezrobotnych z powodu upływu okresu jego pobierania
 • samotnie wychowuje co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia
 • złoży wniosek:
  w ciągu 30 dni od dnia ustania prawa do zasiłku dla bezrobotnych lub 30 dni od dnia otrzymania decyzji z PUP o ustaniu prawa do zasiłku

MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OKRESOWY (na cztery miesiące zależy od dochodu rodziny)

przysługuje w wysokości różnicy miedzy kryterium dochodowym uprawniającym do pomocy a faktycznym dochodem osoby w rodzinie nie mniej niż 52 zł>
Przysługuje:
 • matce dziecka zajmującej się jego wychowaniem
 • ojcu dziecka zajmującego się jego wychowaniem w razie śmierci matki lub porzucenia przez nią dziecka
 • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej lub wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka


MACIERZYŃSKI ZASIŁEK JEDNORAZOWY

Przysługuje w kwocie 201 zł na każde dziecko urodzone podczas ostatniego porodu Przysługuje osobie uprawnionej do macierzyńskiego zasiłku okresowego

RENTA SOCJALNA

Uwaga !
Od 1 października 2003 roku rentę socjalną na zasadach określonych w ustawie o rencie socjalnej /Dz.U. z 1.08.2003r nr 135 poz. 1268/ przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZASIŁEK RODZINNY (zależny od dochodu rodziny)

W okresie od 1 czerwca 2002r. do 30 kwietnia 2004r. zasiłek rodzinny przysługuje jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2001 roku nie przekracza 548 zł.

W przypadku osób ubiegających się o zasiłek rodzinny za okres po 31 grudnia 2003 r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 r. nie przekracza 548 zł.
W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, w okresie od dnia 1 czerwca 2002 r. do dnia 30 kwietnia 2004 r., zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego, uzyskany w roku 2001, nie przekracza 612 zł.
W przypadku osób samotnie wychowujących dzieci oraz osób wychowujących dzieci uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego, ubiegających się o zasiłek rodzinny za okres po 31 grudnia 2003r. zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie uprawnionego uzyskany w 2002 roku nie przekracza 612 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje w kwocie:
 • 42,50 zł – na małżonka oraz na pierwsze i drugie dziecko
 • 52,60 zł – na trzecie dziecko
 • 65, 70 zł – na każde kolejne dziecko

Wymagane dokumenty:

 • *wniosek o ustalenie uprawnień do zasiłku rodzinnego (formularz dostępny również na stronie internetowej GOPS)
 • zaświadczenie o dochodach (zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego)
 • inne oświadczenia i dowody ( np. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły, orzeczenie o niepełnosprawności)
Zasiłek rodzinny może otrzymać:
 • osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu lub status uchodźcy

Zasiłek rodzinny przysługuje na dziecko:

do ukończenia 16 roku życia, a jeżeli kształci się w szkole – do czasu ukończenia nauki nie dłużej niż do ukończenia 20 lat

jeżeli ukończenie przez dziecko 20 lat przypada na ostatni lub przedostatni rok nauki w szkole, zasiłek rodzinny wypłaca się odpowiednio do zakończenia bieżącego lub następnego roku szkolnego. Zasiłek rodzinny wypłaca się także za okres przerwy w nauce spowodowanej chorobą dziecka.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje na dziecko:
 • przebywające w domu pomocy społecznej, domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo wychowawczej jeśli rodzina nie ponosi odpłatności za jego pobyt
 • kształcące się w szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie
 • przebywające w zakładzie karnym lub poprawczym
 • pozostające w związku małżeńskim, chyba że związek małżeński zawarty został między osobami uczącymi się w szkole

Zasiłek rodzinny przysługuje na małżonka jeśli:
 • opiekuje się dzieckiem, któremu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny
 • ukończył 60 lat, w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn
 • jest niepełnosprawny w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Zasiłek rodzinny nie przysługuje na małżonka jeśli:
 • przebywa w zakładzie pomocy społecznej, a rodzina nie ponosi opłat za jego pobyt
 • przebywa w zakładzie karnym
 • osiąga miesięcznie dochody brutto w kwocie równej lub wyższej od najniższej renty tj. 552,63zł.
Zasiłek rodzinny nie przysługuje małżonkom wzajemnie na siebie.

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY (przysługuje niezależnie od dochodu rodziny)

Od 1 marca 2004r. zasiłek pielęgnacyjny wynosi 144,25 zł. Zasiłek pielęgnacyjny może otrzymać:
 • osoba posiadająca obywatelstwo polskie, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu lub status uchodźcy
zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
 • dziecku w wieku do 16 lat – jeśli zostało uznane za niepełnosprawne
 • osobie w wieku powyżej 16 lat – jeśli jest niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a niepełnoprawność powstała w wieku uprawniającym dziecko do zasiłku rodzinnego
 • osobie, która ukończyła 75 lat
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie, która:
 • przebywa w domu pomocy społecznej
 • zakładzie opiekuńczo – leczniczym
 • zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym
 • domu dziecka lub innej placówce opiekuńczo – wychowawczej

jeżeli za pobyt w w/w placówkach rodzina nie ponosi odpłatności Ponadto zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie przebywającej w zakładzie karnym lub poprawczym

Wymagane dokumenty
 • *wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (formularz dostępny również na stronie interenetowej GOPS)
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • dokument stwierdzający wiek w przypadku osób, które ukończyły 75 lat

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Chorązyczewski
Data wprowadzenia:2004-05-12 11:10:14
Opublikował:Marcin Chorązyczewski
Data publikacji:2004-05-12 11:10:56
Ostatnia zmiana:2004-05-12 11:10:56
Ilość wyświetleń:9220

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij