Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Andrzej Proszkowski - Wójt Gminy Oleśnica

Ja niżej podpisany/a/:
Andrzej Proszkowski  
urodzony(a) 14 maja 1946r. w Krakowie,
zatrudniony(a) w Urzędzie Gminy Oleśnica na stanowisku Wójt


po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniace funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 113, poza. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 483, z 2000r. Nr 26, poz.306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz 1806) oraz ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806), zgodnie z art 24h tej ustawy oświadczam, że posiadam wchodzące w skład małżeńskiej wspólności majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:

I.
Zasoby pieniężne:
- środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 50.000zł. (małżeńska wspólność majątkowa)
- środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej: 3.000 USD; 11.000 EURO, (małżeńska wspólność majątkowa)
- papiery wartościowe: 3299,100 jednostek ARKA BZ WBK AKCJI; 929 jednostek ARKA WBK FIO; 1154,380 jednostek PKO CREDIT SUISSE AKCJI  na kwotę: 280.000zł. (małżeńska wspólność majątkowa)

II.
1. Dom o powierzchni: 170 m2, o wartości: 300.000zł.
tytuł prawny: własność (małżeńska wspólność majątkowa)

2. Mieszkanie o powierzchni: nie dotyczy m2, o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

3. Gospodarstwo rolne:
rodzaj gospodarstwa: ogólnorolne, powierzchnia: 105 ha
o wartości: wartość szacunkowa: 300.000zł.
rodzaj zabudowy: budynki gospodarcze
tytuł prawny: własność (małżeńska wspólność majątkowa)
Z tego tytułu osiagnąłem (ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości: przychód: 180.000zł.; dochód: 60.000zł.

4. Inne nieruchomości: 
powierzchnia: nie dotyczy
o wartości: nie dotyczy
tytuł prawny: nie dotyczy

III.
Posiadam udziały w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta udziałów: nie dotyczy
udziały te stanowią większy niż 10% udziałów w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

IV.
Posiadam akcje w spółkach handlowych - należy podać liczbę i emitenta akcji: nie dotyczy
akcje te stanowią pakiet wiekszy niż 10% akcji w spółce: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

V.
Nabyłem(am) (nabył mój małżonekj, z wyłaczeniem mienia przynależnego do jego majątku odrębnego) od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu - należy podać opis mienia i datę nabycia, od kogo: 
Od Agencji Nieruchomości Rolnej:
dz. nr 91/2 opow. 4,53 ha w Ostrowinie, dnia 22.03.2006r. (małżeńska wspólność majątkowa)

VI.
1. Prowadzę działalność gospodarczą (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
osobiście: nie dotyczy
wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku mubiegłym przychód i dochód w wysokości: nie dotyczy

2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestem przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej działalności (należy podać formę prawną i przedmiot działalności): nie dotyczy
- osobiście: nie dotyczy
- wspólnie z innymi osobami: nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VII.
1. W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki): nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem (ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

2. W spółdzielniach: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy):nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

3. W fundacjach prowadzących działalność gospodarczą: nie dotyczy
- jestem członkiem zarządu (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy): nie dotyczy
- jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy): nie dotyczy
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym dochód w wysokości: nie dotyczy

VIII.
Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu: 
- wynagrodzenie ze stosunku pracy 88.707,70zł.
- ryczałt samochodowy 1.561,56zł.
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 282,00zł.

IX.
Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 złotych (w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji): samochód osobowy  FORD FOCUS -  2001 rok (małżeńska wspólność majątkowa)

X.
Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone (wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości): 1) Kredyt w Agencji Nieruchomości Rolnej na spłatę rat za zakupioną ziemię w ANR do 2008r. w kwocie 18.300zł., oprocentowanie 1/4 stopy redyskonta, nie mniej niż 4%,
2) Kredyt w Agencji Nieruchomości Rolnej na spłatę rat za zakupioną ziemię w ANR do 2017r. w kwocie 73.500zł., oprocentowanie 1/4 stopy redyskonta, nie mniej niż 4%.
3) Kredyt w PKO na zakup ziemi w kwocie 10.000zł., oprocentowanie roczne 9,17%
4) Kredyt rolniczy w Banku Spółdzielczym w kwocie 47.625zł., oprocentowanie roczne 5,9%.

Powyższe oświadczenie składam świadomy(a), iż na podstawie art. 233 §1 Kodeksu Karnego za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.

Oleśnica, 25.08.2006r. (-) Andrzej Proszkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2006-09-21 11:14:39
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2006-09-21 11:55:18
Ostatnia zmiana:2006-09-21 11:58:06
Ilość wyświetleń:3537

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij