Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze KIEROWNIKA DS. BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

KIEROWNIKA REFERATU BUDOWNICTWA I INFRASTRUKTURY – 1 ETAT

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe
- specjalność: budownictwo, architektura, instalacje sanitarne,
b.   doświadczenie zawodowe: minimum 2-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
c.  niekaralność za przestępstwa umyślne,
d.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
e.  nieposzlakowana opinia.


2. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku, w szczególności:

1. Nadzorowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami sieci wodociągowej.
2. Nadzorowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Nadzorowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami stacji uzdatniania wody i oczyszczalni ścieków.
4. Nadzorowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków z zewnątrz.
5. Nadzorowanie spraw związanych z realizacją zadań finansowanych z wykorzystaniem środków z zewnątrz.
6. Wydawanie z up. wójta decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego.
7. Nadzorowanie spraw związanych z wydatkowaniem środków z GFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, systemów grzewczych wykorzystujących OZE i rozbudowę gminnej sieci wodociągowej oraz utylizacji pokryć dachowych, zawierających azbest.
8. Nadzorowanie spraw związanych z ewidencją zabytków położonych na terenie Gminy Oleśnica.
9. Nadzorowanie spraw związanych z zakładaniem książek obiektów budowlanych.
10. Nadzorowanie spraw związanych z okresowymi kontrolami obiektów budowlanych.
11. Nadzorowanie spraw związanych z inwestycjami i remontami dróg.
12. Nadzorowanie spraw związanych z modernizacją, rozbudową i eksploatacją oświetlenia drogowego.
13. Nadzorowanie spraw związanych z budową i eksploatacją budowli drogowych, takich jak mosty, przepusty itp.
14. Nadzorowanie spraw związanych z umowami na użytkowanie gruntów pod wodami stanowiącymi własność skarbu państwa.
15. Nadzorowanie zarządzania drogami gminnymi oraz prowadzenia spraw związanych z ewidencją i inwentaryzacją gminnych dróg, mostów i przepustów.
16. Nadzorowanie spraw związanych z eksploatacją przystanków.
17. Nadzorowanie spraw związanych z melioracjami gruntów.
18. Nadzorowanie określania szczególnego korzystania z dróg, w tym wykorzystywania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne.
19. Wydawanie z up. Wójta decyzji na zajęcie pasa drogowego.
20. Wydawanie z up. Wójta decyzji o opłatach za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie dróg gminnych.
21. Współpraca z zarządami dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych w zakresie utrzymania i modernizacji dróg i chodników na odcinkach przebiegających przez gminę.
22. Nadzorowanie wydawania zezwoleń i naliczania opłat za reklamy usytuowane przy drogach gminnych.
23. Nadzorowanie organizacji ruchu drogowego na drogach gminnych oraz prowadzenia spraw dotyczących porządku i bezpieczeństwa na drogach.
24. Sprawowanie nadzoru techniczno-budowlanego w zakresie użytkowania budynków stanowiących mienie gminne.
25. Planowanie inwestycji i remontów na terenie gminy.
26. Prowadzenie inwestycji i remontów na terenie gminy, w szczególności :
a. Przygotowywanie dokumentacji projektowych.
b. Przygotowywanie dokumentacji przetargowych.
c. Prowadzenie postępowań przetargowych.
d. Nadzorowanie realizacji inwestycji i remontów.
e. Rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych inwestycji i remontów.
27. Opracowywanie i sprawdzanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów.
28. Obsługa BIP w zakresie referatu.
29. Opracowywanie zakresów obowiązków dla pracowników referatu.
30. Kierowanie i organizowanie pracy referatu.
31. Opieka nad wolontariatem.

3. Wymagane dokumenty:

a. List motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. kserokopie świadectw pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
f.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
       
Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

4.    Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. termin – do 05 maja 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury”.

5. Dodatkowe informacje:

a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

Oleśnica, dnia 17 kwietnia 2008 r.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:2008-04-17 08:20:15
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2008-04-17 08:20:18
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2008-04-17 08:23:17
Ostatnia zmiana:2008-05-08 08:27:10
Ilość wyświetleń:3147

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij