Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNICZE KIEROWNIKA REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 


WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

KIEROWNIKA REFERATU ROLNICTWA, GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA – 1 ETAT

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe
- specjalność: ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, architektura, geodezja, prawo, administracja,
b.   doświadczenie zawodowe: minimum 4-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej,
c.  niekaralność za przestępstwa umyślne,
d.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym,
e.  nieposzlakowana opinia.


2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:

- Nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem, zarządzaniem, zakładaniem cmentarzy komunalnych;
- Nadzorowanie spraw związanych z zarządzeniem lokalami mieszkalnymi i socjalnymi będącymi własnością Gminy;
- Nadzorowanie spraw związanych ze sprzedażą, gospodarowaniem i zarządzaniem mieniem komunalnym Gminy;
- Wydawanie decyzji w sprawie naliczenia opłat z tytułu wieczystego użytkowania i nadzorowanie spraw z tym związanych;
- Nadzorowanie spraw związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- Nadzorowanie spraw związanych z zarządzaniem użytkowaniem wieczystym;
- Nadzorowanie spraw związanych z prawem pierwokupu nieruchomości;
- Nadzorowanie spraw związanych z komunalizacją;
- Dokonywanie okresowych ocen kwalifikacyjnych podległych pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowisku urzędniczym;
- Nadzorowanie spraw związanych z podawaniem do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz ogłoszeń o przetargu z zakresu gospodarki mieniem gminnym;
- Nadzorowanie spraw związanych ze sprawowaniem administracji w zakresie łowiectwa;
- Nadzorowanie współpracy z organami Inspekcji Sanitarnej, Powiatowym Inspektorem Weterynaryjnym oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Roślin w zakresie regulowanych przez ustawy;
- Nadzorowanie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie gminy.
- Nadzorowanie działań związanych z segregacją odpadów komunalnych.
- Wydawanie opinii dotyczących programów gospodarki odpadami;
- Wydawanie decyzji na usuniecie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania;
- Nadzorowanie kontroli zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych;
- Nadzorowanie realizacji obowiązków nakładanych na Gminę zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- Nadzorowanie spraw w zakresie klęsk żywiołowych;
- Nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem wniosków o dotacje i kredyty preferencyjne w przypadku wystąpienia zjawiska klęski żywiołowej, powoływaniem Gminnego Zespołu do Spraw Szacowania Szkód w wyniku klęski żywiołowej oraz prowadzeniem terenowego szacowania szkód;
- Nadzorowanie spraw związanych z wykonywaniem zadań związanych z zakazywaniem wprowadzania do wód gruntowych i cieków wodnych ścieków nienależycie oczyszczonych oraz nakazywaniem wykonania niezbędnych urządzeń oczyszczających;
- Nadzorowanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej;
- Wydawanie zezwoleń na usuniecie drzew lub krzewów z terenów nieruchomości, a w przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków- wnioskowanie do Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody o wyrażenie zgody;
- Wymierzanie kar pieniężnych na samowolne usuwanie drzew lub krzewów;
- Nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji w sprawie ustanawiania parku wiejskiego, określania jego granic oraz sposobu wykonywania ochrony;
- Nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem dokumentacji do wprowadzenia przez Radę Gminy form ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody;
- Współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami;
- Wydawanie decyzji zezwalających na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;
- Nadzorowanie nad przygotowywaniem zleceń określenia wzrostu wartości nieruchomości
- rzeczoznawcy majątkowemu;
- Wydawanie decyzji naliczających opłaty planistyczne;
- Nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem ewidencji mienia gminnego;
- Nadzorowanie spraw związanych z zawieraniem umów cywilnych, umów użyczenia z jednostkami organizacyjnymi gminy Oleśnica na użytkowanie gminnego mienia komunalnego;
- Nadzorowanie spraw związanych z zawieraniem, rozwiązywaniem umów dzierżawy nieruchomości będących własnością Gminy;
- Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
- Nadzorowanie spraw związanych z wnioskowaniem o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
- Nadzorowanie spraw związanych ze sporządzaniem projektów założeń do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i projektów tych planów;
- Nadzorowanie spraw związanych z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
- Nadzorowanie spraw związanych z wypłacaniem odszkodowań za przejmowane grunty, wydzielane pod drogi gminne;
- Koordynowanie działań związanych z opracowaniami planistycznymi;
- Nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem prac koncepcyjnych i planistycznych w zakresie rozwoju gminy;
- Nadzorowanie spraw związanych z wydawaniem wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oleśnica;
- Wydawanie decyzji zatwierdzających projekt podziału nieruchomości;
- Nadzorowanie spraw związanych z podziałem nieruchomości, odbiorem granic nieruchomości, powstałych w wyniku rozgraniczeń, wznowień i podziału;
- Nadzór nad eksploatacją wodociągów i kanalizacji gminnych;
- Wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;
- Nadzorowanie spraw związanych z przygotowywaniem uchwał o zatwierdzeniu stawek opłat i cen za wodę i ścieki;
- Nadzorowanie spraw związanych z przekazywaniem nowo wybudowanych wodociągów i kanalizacji przedsiębiorstwu wod-kan;
- Nadzorowanie spraw związanych z zakładaniem i wnioskowaniem o zmiany w księgach wieczystych;
- Nadzorowanie przygotowywania zleceń szacowania przez rzeczoznawcę majątkowego wartości nieruchomości gminnych;
- Nadzorowanie spraw związanych z ustalaniem numerów porządkowych nieruchomości;
- Nadzorowanie spraw związanych z prowadzeniem spraw związanych z ustaleniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych;
- Nadzór nad wytwarzaniem i wprowadzaniem informacji z zakresu pracy referatu do BIP i strony internetowej urzędu;
- Opracowywanie zakresów obowiązków dla pracowników referatu;
- Kierowanie i organizowanie pracy referatu;
- Opieka nad wolontariatem;
- Opracowywanie i sprawdzanie projektów uchwał, zarządzeń, umów itp.;
- Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych;

 

3. Wymagane dokumenty:

a. List motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczanie o aktualnym zatrudnieniu,  potwierdzające wymagany staż pracy,
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne
        Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

 4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. termin – do 19 marca 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska”.

5. Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

 

Oleśnica, dnia 5 marca 2008 r.          

 

                                                                                                                                                           Zastępca Wójta
                                                                                                                                                       /-/ Przemysław Wróbel

 

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:2008-03-05 11:41:49
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2008-03-05 11:41:58
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2008-03-05 11:45:50
Ostatnia zmiana:2008-03-06 12:29:34
Ilość wyświetleń:3654

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij