Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PODINSPEKTORA DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

PODINSPEKTORA DS. WOJSKOWYCH I OBRONY CYWILNEJ
w wymiarze 1/2 etatu

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1). Wymagania niezbędne:

a. wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku.
b. znajomość zagadnień o powszechnym obowiązku obrony RP, a zwłaszcza związanych ze świadczeniami na rzecz obrony oraz poboru i rejestracji.
c. doświadczenie w zakresie pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych.
d. oświadczenie o niekaralności.
e. nieposzlakowana opinia.

2). Wymagania dodatkowe:
a. odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,
b. podejmowanie trafnych decyzji, szybkie i precyzyjne analizowanie sytuacji.

2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
a. Administrowanie rezerwami osobowymi.
b. Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem powszechnego obowiązku obrony oraz współdziałanie z organami wojskowymi w administrowaniu rezerwami osobowymi.
c. Wzywa do rejestracji poborowych.
d. Przeprowadza rejestracji poborowych.
e. Wzywa do stawienia się przed komisją poborową i lekarską.
f. Współdziała z Wojewodą przy przeprowadzeniu poboru.
g. Zawiadamia wojskowego komendanta uzupełnień o zwolnieniu i zatrudnieniu oraz o kwalifikacjach i zajmowanym stanowisku pracownika podlegającego służbie wojskowej.
h. Wydaje zaświadczenia w sprawie powszechnego obowiązku obrony.
i. Organizuje doręczanie karty powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
j. Wydaje decyzje uznające poborowego za jedynego żywiciela rodziny.
k. Wykonuje zobowiązania na rzecz mobilizacyjnych sił zbrojnych.
l. Wydaje decyzje o przeznaczeniu środków ruchomych lub rzeczy ruchomej na cele świadczeń rzeczowych.
m. Wydaje decyzje w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych.
n. Udziela pomocy i informacji wojskowym organom emerytalnym.
o. Prowadzi postępowania w sprawach zakwaterowania z osobnych kwater stałych osób nie będących żołnierzami zawodowymi.
p. Wydaje decyzje dotyczących zajęcia na cele przejściowe zakwaterowania sił zbrojnych budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniach w tych sprawach.
q. Prowadzenie kancelarii tajnej.
r. Sporządzanie sprawozdań.
s. Udział w opracowywaniu projektów zarządzeń, wytycznych i innych dokumentów dotyczących przygotowania zakładu do działań w okresie mobilizacji i wojny.
t. Aktualizacja wszelkich dokumentów normatywnych, zabezpieczających działalność zakładu w okresie mobilizacji i wojny.
u. Utrzymywanie w stałej aktualności organizacyjnej i gotowości do uruchomienia stałego dyżuru na potrzeby szefa obrony.
v. Opracowywanie sprawozdań i innych dokumentów w zakresie obronności dla potrzeb WZK DUW we Wrocławiu oraz kompetentnych instytucji.
w. Współudział w organizowaniu szkolenia obronnego dla pracowników.
x. Przygotowywanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny oraz wykonywanie innych zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, określonych w ustawach.
y. Organizowanie wykonywania przez jednostki organizacyjne gminy zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony, w tym ustalenie zadań szczegółowych oraz trybu ich realizacji.
z. Uwzględnianie postulatów dotyczących potrzeb sił zbrojnych i obrony cywilnej, przekazywanych przez organy wojskowe upoważnione przez Ministra Obrony Narodowej lub organy obrony cywilnej.
aa. Nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony ludności.
bb. Wykonywanie zadań w zakresie planowania obronnego określonych w odrębnych przepisach.
cc. Planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej  /wieloletnie, roczne, miesięczne/.
dd. Dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań w tej dziedzinie /koordynacja, nadzór, kontrola/.
ee. Organizowanie szkolenia i ćwiczeń obrony cywilnej oraz szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony.
ff. Przygotowanie i zapewnienie działania systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania oraz systemu wykrywania skażeń.
gg. Zapewnienie przygotowania i realizacji zaciemniania i wygaszania oświetlenia we wsiach, zakładach pracy oraz środkach transportu.
hh. Organizowanie przedsięwzięć zwiększających stopień ochrony zakładów pracy oraz obiektów i urządzeń użyteczności publicznej przed działaniem środków rażenia.
ii. Planowanie i zaopatrywanie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki i umundurowanie oraz zakładów pracy w sprzęt i środki, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków i umundurowania.
jj. Planowanie, rozdzielanie i realizacja środków finansowych przeznaczonych na zadania obrony cywilnej.
kk. Prowadzenie działalności popularyzacyjnej oraz upowszechnianie osiągnięć obrony cywilnej.
ll. Planowanie i przygotowywanie stanowisk kierowania obroną cywilną.
mm. Organizowanie współdziałania w zwalczaniu klęsk żywiołowych i usuwanie ich skutków-przygotowanie formacji obrony cywilnej do prowadzenia akcji ratunkowych oraz uczestniczenie w tych akcjach.
nn. Planowanie wykorzystania pozostających w dyspozycji zakładów pracy maszyn, urządzeń, sprzętu i środków materiałowych, przydatnych do realizacji zadań obrony cywilnej oraz decydowanie w zakresie potrzeby o ich wykorzystaniu.
oo. Przygotowanie zakładów społecznej służby zdrowia do udzielania pomocy ludności poszkodowanej.
pp. Organizowanie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych przed środkami rażenia.
qq. Rzetelne, prawidłowe i terminowe sporządzanie sprawozdań statystycznych.
rr. Wytwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej.
ss. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych.

3. Wymagane dokumenty:
a. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
b. życiorys,
c. list motywacyjny,
d. kserokopie dyplomów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
e. kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne uprawnienia zawodowe kandydata,
f. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
g. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.

Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów z punktu a-f, powoduje odrzucenie oferty.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. termin – do 15 stycznia  2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko podinspektora ds. wojskowych i obrony cywilnej”.

5. Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  pisemnie  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 


Oleśnica, dnia 31 grudnia 2007r.                                                                                                                                                                                                                         ZASTĘPCA WÓJTA
                                                                                                                                                                                                                 /-/  Przemysław Wróbel        

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:2007-12-31 11:36:45
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2007-12-31 11:20:09
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2007-12-31 11:40:30
Ostatnia zmiana:2008-01-24 07:41:17
Ilość wyświetleń:2711

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij