Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze DS. WARUNKÓW ZABUDOWY w wymiarze 1/2 etatu

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

DS. WARUNKÓW ZABUDOWY W WYMIARZE 1/2 ETATU

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe, średnie,
- znajomość obsługi komputera,
b. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
c. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
d. nieposzlakowana opinia.


2. Zakres zadań wykonywanych na w/w stanowisku, w szczególności:

1) Prowadzenie spraw dot. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego, w szczególności :
a. Sprawdzanie kompletności wniosków.
b. Prowadzenie korespondencji w trakcie postępowania.
c. Przekazywanie wniosków urbaniście oraz odbiór projektów decyzji.
d. Przedstawianie decyzji do akceptacji i podpisu kierownikowi referatu.
e. Prowadzenie rejestru wpływających wniosków i wydanych decyzji.
2) Prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków z GFOŚiGW na budowę oczyszczalni ścieków, systemów grzewczych wykorzystujących OZE i rozbudowę gminnej sieci wodociągowej, w szczególności :
a. Sprawdzanie kompletności wniosków.
b. Przygotowywanie umów na udzielenie dofinansowania.
c. Kontrola realizacji dofinansowywanych zadań.
d. Prowadzenie rejestru udzielonych dofinansowań.
3) Prowadzenie spraw związanych z ewidencją zabytków położonych na terenie Gminy Oleśnica.
4) Prowadzenie spraw związanych z modernizacją i rozbudową oświetlenia drogowego, w szczególności :
a. Określanie potrzeb rozbudowy oświetlenia na terenie gminy.
b. Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby rozbudowy oświetlenia.
c. Nadzorowanie realizacji rozbudowy oświetlenia.
5) Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem książek obiektów budowlanych.
6) Prowadzenie spraw związanych z okresowymi kontrolami obiektów budowlanych, w szczególności :
a. Planowanie środków finansowych na przeglądy okresowe.
b. Planowanie przeglądów okresowych.
c. Nadzorowanie prowadzenia przeglądów okresowych.
7) Przygotowywanie dokumentacji przetargowych dla postępowań prowadzony przez referat.
8) Opracowywanie  projektów uchwał, zarządzeń, umów itp. dokumentów
9) Wytwarzanie informacji dla potrzeb BIP
10) Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.

3. Wymagane dokumenty:

a. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
b. życiorys,
c. C.V. - życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzające kwalifikacje,
e. kserokopie świadectw pracy, potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.

Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. termin – do 01 lipca 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Jeśli dokumenty zostaną przesłane pocztą, prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko ds. warunków zabudowy i ochrony środowiska.
5. Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  pisemnie  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).


Oleśnica, dnia 17 czerwca 2008r.


                                                                                                                            Zastępca Wójta
                                                                                                                 /-/ Przemysław Wróbel

Metadane

Źródło informacji:Urszula Miarka
Data utworzenia:2008-06-17 15:45:33
Wprowadził do systemu:Urszula Miarka
Data wprowadzenia:2008-06-17 15:54:51
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2008-06-17 16:11:04
Ostatnia zmiana:2008-06-18 12:11:42
Ilość wyświetleń:2260

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij