Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzęnicze ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej.

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

DS. EWIDENCJI LUDNOŚCI, DOWODÓW OSOBISTYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 1 ETAT

1. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1). Wymagania niezbędne:

a) wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe
- specjalność: prawo, administracja, ekonomia,
b) znajomość obsługi komputera,
c)  niekaralność za przestępstwa umyślne,
d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym.

2). Wymagania dodatkowe:

a) odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność,
b)  nieposzlakowana opinia.


2. Zakres odpowiedzialności i uprawnień na stanowisku:
1). W zakresie działalności gospodarczej.

1) Prowadzenie postępowań ewidencyjnych w zakresie podejmowania, wykonywania
i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne.
2) Dokonywanie wpisów do ewidencji działalności gospodarczej na wniosek lub
z urzędu.
3) Dokonywanie zmian we wpisach.
4) Wydawanie decyzji o odmowie dokonania wpisu.
5) Wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu z tytułu:
a) zaprzestania działalności,
b) z urzędu,
c) dokonanego z naruszeniem prawa,
6) Przekazywanie danych ewidencyjnych: Urzędowi Statystycznemu, Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, Oddziałowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7) Prowadzenie ewidencji w systemie informatycznym.
8) Prowadzenie akt ewidencyjnych przedsiębiorców.
9) Udzielanie informacji z danych zawartych w ewidencji.
10) Wydawanie zaświadczeń o treści wpisów w ewidencji.
11) Przekazywanie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wpis do rejestru REGON oraz zgłoszenia NIP.
12) Wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób.
2). W zakresie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

1. Prace związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
2. Przedkładanie w celu zaopiniowania wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
3. Wydawanie zezwoleń stałych na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
4. Wydawanie zezwoleń na jednorazową na sprzedaż napojów alkoholowych
5. Wydawanie decyzji odmownych na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. Wydawanie decyzji o wygaśnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
7. Wydawanie decyzji o cofnięciu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
8. Wydawanie zezwoleń na wyprzedaż posiadanych zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży lub poza miejscem sprzedaży.
9. Naliczanie i rozkładanie na  raty opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za rok poprzedni.
10. Rozliczenia wnoszonych przez przedsiębiorców opłat (3 rat) za korzystanie
z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
11. Wydawanie zaświadczeń o dokonaniu opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3). W zakresie ewidencji ludności:
1. Prowadzenie ewidencji ludności w systemie informatycznym oraz kartotecznym na podstawie danych osobowych zgłoszonych:
1)  przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego:
a) obywateli polskich na pobyt stały lub czasowy
b) cudzoziemców na pobyt czasowy lub stały
2) zmiany:
a) stanu cywilnego,
b) imienia lub nazwiska,
c) urodzenia dziecka,
d) zgonu,
e) zmian dokumentów tożsamości
f) zmian w obywatelstwie.
2. Aktualizacja każdej zmiany danych osobowych zawartych:
1) w zbiorach meldunkowych  - Terenowy Bank Danych  - TBD,
2) w zbiorze PESEL – Centralny Bank Danych - CBD
3) oraz w ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
na nośniku magnetycznym lub w drodze teletransmisji w formie dokumentu
elektronicznego z aktualnego programu informatycznego.
3.  Prowadzenie postępowań w trybie decyzji administracyjnej w sprawach o:
1) zameldowanie
2) wymeldowanie
3) anulowanie wadliwego meldunku.
 4. Wydawanie decyzji na organizowanie imprez masowych.
 5. Sporządzanie i aktualizowanie:
1) spisów poborowych
2) wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu
3) wykazów seniorów
4) informacji o zgonach do Urzędu Skarbowego.
6.  Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności.
7.  Udzielanie informacji o danych osobowych.
4). Zadania inne:
1. Wytwarzanie informacji dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej.
2. Wykonywanie innych prac zleconych przez przełożonych.
3. Prowadzenie pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej.


3. Wymagane dokumenty:

a. List motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. kserokopie świadectw pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
f. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne.
        Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

 4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. termin – do 4 marca 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy
o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej”.

5. Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci   spełniający  wymogi   formalne   zostaną  poinformowani  o   terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty   aplikacyjne   kandydatów,   którzy   nie   zakwalifikowali   się   do   postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

 

Oleśnica, dnia 19 lutego 2008 r.  

Zastępca Wójta
  /-/ Przemysław Wróbel    

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:2008-02-19 12:06:42
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2008-02-19 12:02:12
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2008-02-19 12:06:42
Ostatnia zmiana:2008-03-13 11:29:17
Ilość wyświetleń:5044

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij