Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzęnicze ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

WÓJT GMINY OLEŚNICA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
W URZĘDZIE GMINY OLEŚNICA
UL. 11 LISTOPADA 24, 56-400 OLEŚNICA

DS. GOSPODARKI ODPADAMI I OCHRONY ŚRODOWISKA – 1 ETAT

1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:
a. wymogi kwalifikacyjne:
- wykształcenie wyższe
- specjalność: ochrona środowiska, geodezja, administracja, rolnictwo, prawo, planowanie przestrzenne,
b. doświadczenie zawodowe: minimum 2-letni staż pracy w administracji publicznej, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku podobnym,
c.   niekaralność za przestępstwa umyślne,
d.  stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
e.  nieposzlakowana opinia.

2. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku, w szczególności:
1) Przygotowywanie dokumentacji oraz prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów.
2) Przygotowywanie dokumentacji do wprowadzania lub zniesienia przez Radę Gminy form ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.
3) Współpraca ze służbami weterynaryjnymi w zakresie opieki nad bezpańskimi zwierzętami.
4) Przygotowywanie dokumentacji w sprawie wydawania decyzji zezwalających na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną.
5) Przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat planistycznych.
6) Przygotowywanie dokumentacji i prowadzenie spraw związanych z naliczaniem opłat adiacenckich.
7) Prowadzenie rejestrów naliczonych opłat wymienionych w pkt 5 i pkt 6
8) Prowadzenie na bieżąco ewidencji mienia gminnego.
9) Prowadzenie ewidencji umów dzierżawionych gruntów gminnych itp.
10) Prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów na dzierżawę nieruchomości gminnych.
11) Prowadzenie spraw związanych z naliczaniem czynszów dzierżawczych.
12) Przygotowywanie dokumentacji w sprawie zawierania umów cywilnych, i in. umów z jednostkami organizacyjnymi gm. Oleśnica na użytkowanie gminnego mienia komunalnego.
13) Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z art. 120 ustawy o finansach publicznych.
14) Prowadzenie ewidencji teczek osiedleńczych.
15) Przygotowywanie dokumentacji związanej z wydawaniem zaświadczeń  o posiadaniu gospodarstwa rolnego.
16) Prowadzenie spraw związanych z nadawaniem numerów porządkowych nieruchomościom.
17) Prowadzenie spraw związanych z ustaleniem nazw ulic, placów itp.
18) Przygotowywanie zleceń, umów i in. dokumentów związanych z funkcjonowaniem referatu
19) Organizacja spraw związanych wystąpieniem zjawisk klęskowych na terenie gminy.
20) Przygotowywanie dokumentów i organizacja spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na środowisko.
21) Prowadzenie rejestru wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji na środowisko.
22) Wytwarzanie i wprowadzanie informacji z zakresu prac referatu do BIP i strony internetowej urzędu.
23) Prowadzenie spraw związanych z gospodarką łowiecką na terenie gminy (ewidencja kół łowieckich, mediacje przy szacowaniu strat itp.)
24) Prowadzenie ewidencji upraw maku i konopi oraz przygotowywanie dokumentacji w sprawie nakazywania zniszczenia nielegalnych upraw.
25) Przygotowywanie sprawozdań statystycznych i innych wynikających z zakresu zadań referatu.

3.   Wymagane dokumenty:
a. List motywacyjny,
b. kwestionariusz osobowy wg znormalizowanego druku,
c. C.V.- życiorys,
d. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje,
e. kserokopie świadectw pracy potwierdzające dotychczasowe zatrudnienie,
f.  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku w przypadku zatrudnienia,
g. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne

Nie przedłożenie przez kandydata dokumentów określonych w pkt 3, powoduje odrzucenie oferty.

4. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
a. termin – do 23 kwietnia 2008 r., do godz. 15.00.
b. sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym,
c. miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska”.

5. Dodatkowe informacje:
a. aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
b. lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
c. kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;
d. informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);
e. dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm).

Oleśnica, dnia 09 kwietnia  2008 r.

Zastępca Wójta
/-/ Przemysław Wróbel

Metadane

Źródło informacji:Halina Bąk
Data utworzenia:2008-04-09 14:00:00
Wprowadził do systemu:Halina Bąk
Data wprowadzenia:2008-04-09 14:34:31
Opublikował:Halina Bąk
Data publikacji:2008-04-09 14:39:06
Ostatnia zmiana:2008-05-08 08:19:24
Ilość wyświetleń:2852

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij