Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Informacja dla osób niepełnosprawnych

Uprzejmie informuję, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym umożliwia się wzięcie udziału w głosowaniu przez pełnomocnika
lub korespondencyjnie.

Do 5 maja 2014 r. należy zgłosić Wójtowi Gminy Oleśnica zamiar głosowania korespondencyjnego. Zgodnie z art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójtowi do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 5 maja 2014 r.
Zgłoszenie, o którym mowa może być dokonane ustnie, pisemnie, faksem (Urząd Gminy Oleśnica, pok. nr 12 , fax: 71-314-02-04.), w formie elektronicznej (Referat Spraw Obywatelskich
i Organizacyjnych: anna.barowicz@olesnica.wroc.pl, paulina.gieron@olesnica.wroc.pl).

Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do niniejszego zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosi zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet wyborczy może zostać doręczony przez upoważnionego pracownika lub przesłany za pośrednictwem operatora publicznego.

UWAGA!
W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, głosowanie przez pełnomocnika jest wyłączone.

Do 12 maja 2014 r. należy złożyć wniosek do Wójta Gminy Oleśnica o dopisanie wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy a także zgłosić Wójtowi zamiar głosowania w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

Do 15 maja 2014 r. należy złożyć do Urzędu Gminy Oleśnica wnioski o sporządzeniu aktu pełnomocnictwa do głosowania.

Uprawnieni do złożenia wniosku są: wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat. Pełnomocnikiem może być: tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania. Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Wyjątek: pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w wyborach. Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie osobie upoważnionej przez Wójta Gminy Oleśnica najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do dnia 23 maja 2014 r.) stosownego oświadczenia lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 25 maja 2014 r., pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.

Adresy lokali wyborczych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz adres lokalu wyborczego wyznaczonego dla celów głosowania korespondencyjnego zostaną do dnia 25 kwietnia 2014 r. podane do publicznej wiadomości w obwieszczeniu Wójta Gminy Oleśnica o numerach granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych Komisja Wyborczych, które zostanie zamieszczone na tablicach informacyjnych oraz opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/.

UWAGA!
Lokale wyborcze w dniu 25 maja 2014 roku będą otwarte w godzinach 7.00-21.00

Osoba udzielająca informacji osobom niepełnosprawnym:

Anna Barowicz
71 314 02 12
anna.barowicz@olesnica.wroc.pl
Urząd Gminy Oleśnica pok. nr. 12
Paulina Gieroń
71 314 02 12
paulina.gieron@olesnica.wroc.pl
Urząd Gminy Oleśnica pok. nr. 12

Załączniki

Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych (218.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Terminy związane z uprawnieniami osób niepełnosprawnych (126.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa (863.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (191.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa (722.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Paulina Gieroń
Data utworzenia:2014-03-25 13:09:05
Wprowadził do systemu:Paulina Gieroń
Data wprowadzenia:2014-03-25 13:09:12
Opublikował:Paulina Gieroń
Data publikacji:2014-03-25 13:35:06
Ostatnia zmiana:2014-03-25 13:35:16
Ilość wyświetleń:1601

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij