Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Konkurs na stanowisko dyrektora "Żłobka Gminnego w Oleśnicy"

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM I O NABORZE

 

 Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne od dnia 01.07.2018 r.  kierownicze stanowisko urzędnicze w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”,  ul. Wileńska 32 i 32a,  56-400 Oleśnica

 

1.       Stanowisko pracy:

Dyrektor „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”

Liczba lub wymiar etatu: 1 etatu

Wymiar czasu pracy: 2/8

 

2.       Niezbędne wymagania:

1)      kandydat posiada obywatelstwo polskie,

2)      kandydat posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia  w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

3)      kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)      kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)      kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym  z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,

6)      kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168),

7)      kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8)      kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony   na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

9)      kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

10)   kandydat posiada nieposzlakowana opinia,

11)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

3.       Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)      znajomość aktów prawnych dot. opieki nad dziećmi do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych,

2)      umiejętność organizacji pracy, współpracy i kierowania zespołem pracowników,

3)      umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych,

4)      gotowość do stałego samodoskonalenia się,

5)      odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność,

6)      wysoka kultura osobista.

 

4.       Zakres obowiązków na stanowisku:

1)      kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem „Żłobka Gminnego w Oleśnicy” i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej  oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,

3)      prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,

4)       zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi,

5)      pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,

6)      wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników żłobka,  w tym czynności związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,

7)      ustalanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego żłobka,

8)      właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,

9)      zarządzanie powierzonym mieniem oraz jego należyte zabezpieczenie,

10)   ustalanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej żłobka,

11)   terminowe oraz rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,

12)   kreowanie pozytywnego wizerunku żłobka w tym doskonalenie standardów opieki w placówce,

13)   współpraca z Urzędem Gminy Oleśnicy w zakresie realizacji zadań.

 

5.       Wymagane dokumenty od kandydatów:

1)      list motywacyjny,

2)      życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3)      pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”,

4)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)      kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np.  dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata,

6)      kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia z zakładu pracy), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

7)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.),

8)      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)      oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)   oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnych,

11)   oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311. ze zm.),

12)   oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

13)   oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

14)   zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

15)   oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

16)   oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

17)   mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnienie przedstawionych wymagań, osiągnięć i sukcesów w dziedzinach pokrewnych dla stanowiska dyrektora Żłobka.

 

6.       Sposób i termin składania dokumentów:

1)      Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica w zamkniętej kopercie  z podanym adresem zwrotnym, telefonem kontaktowym lub adresem email oraz dopiskiem „Konkurs na Dyrektora Żłobka Gminnego w Oleśnicy” lub przesłać pocztą, listem poleconym na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. do godz. 15.00.

2)      Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, pokój nr 22, pod  nr telefonu 71 314 02 22, email: maciej.syta@olesnica.wroc.pl

3)      Oferty które wpłyną do sekretariatu Urzędu Gminy Oleśnica niekompletne lub po terminie, nie będą rozpatrywane.

4)      Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną zawiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

5)      Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleśnica oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

Załączniki

Kwestionariusz osobowy (35kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru - Dyrektor ŻŁobka Gminnego w Oleśnicy (248.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Koreń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Koreń
Data wprowadzenia:2018-05-23 14:44:34
Opublikował:Katarzyna Koreń
Data publikacji:2018-05-23 14:54:22
Ostatnia zmiana:2018-06-13 14:53:10
Ilość wyświetleń:90

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij