Do zadań Koordynatora do spraw dostępności oraz Zespołu do spraw zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, należy w szczególności:

  1. identyfikacja wymagań osób ze szczególnymi potrzebami,
  2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonymi w art.6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  3. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Gminy Oleśnica,
  4. monitorowanie działalności podmiotu, w zakresie analizy dokumentacji projektowej, obiektów i inwestycji gminnych w przestrzeni publicznej pod kątem zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  5. prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności oraz zasad projektowania uniwersalnego,
  6. przedstawianie Wójtowi Gminy Oleśnica bieżących informacji o podejmowanych działaniach w zakresie realizowanych zadań,
  7. realizacja obowiązków wynikających z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848).

Kontakt:

Urząd Gminy w Oleśnicy
ul. 11 Listopada 24 , 56-400 Oleśnica

godziny pracy:
poniedziałek-piątek godzina 7:45 – 15:45

Rafał Zahorski
Koordynator ds. dostępności w Urzędzie Gminy Oleśnica
tel. 71 757 16 64
e-mail: rafal.zahorski@olesnica.wroc.pl

Ważne linki i dokumenty: