Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Oleśnica

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Gmina
    Organy Gminy (0)
        Wójt Gminy (0)
        Rada Gminy (0)
    Finanse (1)
        Budżet (0)
            Rok2008 (14)
            Rok2007 (24)
            Rok2006 (19)
            Rok2005 (19)
            Rok2004 (18)
            Rok2003 (14)
            Rok2002 (12)
            Rok2001 (11)
            Rok2000 (9)
        Sprawozdania (22)
        Dotacje (7)
        Podatki i opłaty (2)
            Rok2005 (0)
            Rok2004 (0)
        Oceny finansów (3)
            Rok2005 (0)
            Rok2004 (0)
            Rok2008 (2)
        Majątek gminy (0)
        Sprawozdania finansowe (36)
        Jawność finansów publicznych (7)

Gminne jednostki
    Urząd Gminy Oleśnica (1)
    GOPS Oleśnica (1)
    GOK Oleśnica (1)
    CUW Gminy Oleśnica (1)
    Szkoły Gminne (1)
    Żłobek Gminny w Oleśnicy (1)
    GPK Sp. z o. o. (1)

Rejestry prowadzone przez Urząd Gminy
    Rejestr pism przychodzących. (1)
    Rejestr uchwał Rady Gminy. (0)
    Rejestr zarządzeń Wójta Gminy. (0)
    Rejestr instytucji kultury. (1)
    Rejestr skarg i wniosków. (1)
    Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica. (1)
    Rejest żłobków i klubów dziecięcych. (1)
    Rejestr wydawanych upoważnień i pełnomocnictw. (1)
    Rejestr placówek wsparcia dziennego (1)

Prawo lokalne
    Uchwały Rady Gminy (17)
    Zarządzenia Wójta (17)
    Zarządzenia Kierownika Urzędu (8)

Przetargi i konkursy
    Roczny plan zamówień PZP (6)
    Zamówienia publiczne PZP (12)
    Zamówienia poza PZP (63)
    Konkursy ofert (2)
        Otwarte (98)
        Zamknięte (4)
        Komisje konkursowe (7)
    Zapytanie ofertowe (48)
    Nieruchomości (11)
    Ruchomości (0)
    Archiwum (0)
        Zamówienia publiczne PZP archiwum (0)
            2018 (32)
            2017 (20)
        Zamówienia poza PZP archiwum (0)
        Konkursy ofert archiwum (0)
        Zapytanie ofertowe archiwum (0)
        Nieruchomości archiwum (290)
        Ruchomości archiwum (0)
    Archiwum do 06 2017 (0)

Statut Gminy Oleśnica
    Statut Gminy Oleśnica (1)

Regulamin Organizacyjny
    Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Oleśnica (1)

Regulamin Pracy
    Regulamin Pracy Urzędu Gminy Oleśnica (4)

Kontrola Zarządcza
    Kodeks Etyki pracowników Urzędu Gminy Oleśnica (1)
    Cele UG na rok 2022 (4)
    Cele UG na rok 2021 (6)
    Cele UG na rok 2020 (6)
    Cele UG na rok 2019 (5)
    Cele UG na rok 2018 (6)
    Cele UG na rok 2017 (5)
    Cele UG na rok 2016 (5)
    Cele UG na rok 2015 (5)
    Cele UG na rok 2014 (6)
    Procedury (2)
    Samoocena i koordynacja (1)

Audyt Wewnętrzny
    Plan Audytu (6)
    Regulamin (1)

Kontrole
    Reginalna Izba Obrachunkowa (4)
    Urząd Gminy Oleśnica (0)
        Kontrola przedsiębiorców w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (7)

Informacje
    Sesje Rady Gminy (0)
        Zawiadomienia (0)
            VIII Kadencja (46)
            VII Kadencja (50)
            VI Kadencja (48)
        Protokoły sesji (0)
            VIII Kadencja (43)
            VII Kadencja (50)
            VI Kadencja (50)
            V Kadencja (53)
        Transmija z obrad (0)
        Nagrania obrad (47)
        Imienne wykazy głosowań radnych (36)
        Raport o stanie Gminy (4)
    Młodzieżowa Rada Gminy Oleśnica (1)
        Wybory do Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica (1)
        Protokoły (4)
        Uchwały Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica (12)
    Oświaczenia majątkowe (1)
        Rok 2022 (0)
            Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (5)
        Rok 2021 (0)
            Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (28)
            Radni Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji (15)
            Korekty za 2021 (0)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (1)
                Radni Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji (0)
        Rok 2020 (0)
            Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (28)
            Radni Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji (15)
            Korekty za 2020 (0)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (2)
                Radni Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji (2)
        Rok 2019 (0)
            Radni Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji (16)
            Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (23)
            Korekty za 2019 (0)
                Radni Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji (4)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (4)
        Rok 2018 (0)
            Koniec VII kadencji (0)
                Radni Rady Gminy Oleśnica (15)
                Pracownicy urzędu i jednostek (1)
            Początek VIII kadencji (0)
                Radni Rady Gminy Oleśnica (15)
                Pracownicy urzędu i jednostek (1)
            Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (26)
            Radni Rady Gminy Oleśnica VIII kadencji (15)
            Korekty za 2018 (0)
                Radni Rady Gminy Oleśnica (0)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (10)
        Rok 2017 (0)
            Za 2017 rok (0)
                Radni Rady Gminy Oleśnica (15)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (22)
                Korekty za 2017 (0)
                    Radni Rady Gminy Oleśnica (4)
                    Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (7)
            2017 rok (0)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (5)
        Rok 2016 (0)
            Za rok 2016 (0)
                Radni Rady Gminy VII kadencji (15)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (23)
            Korekty za 2016 (0)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (8)
                Radni Rady Gminy Oleśnica (5)
        Rok 2015 (0)
            Za rok 2015 (0)
                Radni Rady Gminy VII kadencji (15)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (23)
            Korekty za 2015 (0)
                Radni Rady Gminy VII kadencji (6)
                Pracownicy urzędu i jednostek organizacyjnych (7)
    Ochrona Środowiska (4)
        Postępowania o środowiskowych uwarunkowaniach (0)
            2005 (7)
            2006 (18)
            2007 (22)
            2008 (10)
            2009 (13)
            2010 (9)
            2011 (6)
            2012 (5)
            2013 (6)
            2014 (11)
            2015 (4)
            2016 (8)
            2017 (9)
            2018 (2)
            Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (0)
            2019 (1)
            2020 (3)
            2021 (9)
            2022 (9)
        Zawiadomienia o wydanych decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach (8)
        System Informacji o Środowisku (34)
        Czystsze powietrze (12)
        Ochrona Przyrody (4)
        Ochrona zwierząt (2)
        Łowiectwo (24)
        Program ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na LATA 2022 - 2025 (3)
        Wojewódzki Program Ochrony Środowiska (1)
    Utrzymanie czystości i porządku w Gminie Oleśnica (3)
        Informacje ogólne (1)
        Aktualności (31)
            Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi (8)
            Uchwały Rady Gminy Oleśnica (0)
                2019 rok (3)
                maj 2017 r. (1)
                sierpień 2016 r. (1)
                marzec 2020 r. (5)
            Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (2)
    Lokalizacja inwestycji celu publicznego (0)
        Obwieszczenia (1)
            Rok 2019 (2)
            Rok 2013 (2)
            Rok 2010 (3)
            Rok 2020 (6)
            ROK 2021 (4)
            ROK 2022 (1)
                Budowa przyłącza energetycznego w miejscowości Bogusławice (2)
                Rozbudowa sieci wodociągowej - Obręb Zarzysko, dz. nr 312 i 315 (3)
                Budowa sieci wodociągowej - obręb Gręboszyce dz. nr 105 (3)
                Budowa sieci wodociągowej - obręb Świerzna dz. nr 110 i 184 (2)
                Rozbudowa sieci wodociągowej - obręb Zarzysko, dz. nr 312 i 315 (2)
    Załatwianie spraw (0)
        Druki do pobrania (1)
        Karty informacyjne (1)
        EBOI (2)
    Ogłoszenia (60)
    Zlecenia realizacji zadań publicznych (0)
        Otwarte (14)
        Archiwalne (2)
        Z pominięciem otwartego konkursu (181)
    Konsultacje (25)
    Katalog Firm CEIDG (1)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (1)
        Sprawozdania z wykonania programu współpracy (11)
    Zagospodarowanie przestrzenne (1)
        Ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych (MPZP) (2)
        Plany Miejscowe Gmina Oleśnica (1)
        Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oleśnica (5)
        WYŁOŻENIE MPZP (0)
            MPZP BOGUSŁAWICE (1)
            MPZP ŚWIERZNA (2)
            MPZP DZ. 323/6 SMARDZÓW (1)
        WYŁOŻENIE STUDIUM (0)
            Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica (1)
        Bilans Terenów Przeznaczonych Pod Zabudowę w Gminie Oleśnica (1)
        Aktualizacja planu urządzeniowo - rolnego gminy Oleśnica (1)
        Ogłoszenia i obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany STUDIUM (1)
        GML (1)
    Ochrona Zabytków (1)
    Ewidencja usług hotelarskich (0)
    Karta Dużej Rodziny Gminy Oleśnica (0)
    Taryfy - regulaminy - woda i ścieki (2)
    Komunikaty (2)
    Nazewnictwo placów i ulic (10)
    Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 (4)
    Finanse (0)
        Sprawozdania (0)
        Dług Gminy (1)

Wybory/Referenda
    Lokale wyborcze (1)
    Wybory Prezydenta 2020.06.28 (0)
        Strona PKW dot. wyników w II turze Wyborów Prezydenta RP (0)
       
Strona PKW dot. wyników w I turze Wyborów Prezydenta RP (0)
       
Strona PKW dot. Wyborów Prezydenta RP 2020 (0)
       
Informacje o wyborach (8)
        Obwieszczenia (3)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (4)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (0)
        Informacje Urzędnika Wyborczego (2)
    Wybory Prezydenta 2020.05.10 (0)
        Strona PKW dot. Wyborów Prezydenta RP 2020 (0)
       
Informacje o wyborach (5)
        Obwieszczenia (2)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (4)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (1)
        Informacje Urzędnika Wyborczego (1)
    Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019 (0)
        Strona PKW dot. Wyborów do Sejmu i Senatu RP 2019 (0)
       
Informacje o wyborach (5)
        Obwieszczenia (4)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (5)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (1)
        Informacje Urzędnika Wyborczego (2)
        Wyniki wyborów do Sejmu w Gminie Oleśnica (0)
       
Wyniki wyborów do Senatu w Gminie Oleśnica (0)
   
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 (0)
        Informacje o wyborach (5)
        Informacje Urzędnika Wyborczego (1)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Obwieszczenia (3)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (9)
        Strona PKW dot. Wyborów do Parlamentu Europejskiego 2019 (0)
       
Informacje dla osób niepełnosprawnych (3)
    Wybory Samorządowe 2018 (1)
        WYNIKI Głosowania na Wójta Gminy Oleśnica (Oficjalna strona PKW) (0)
        WYNIKI Głosowania do Rady Gminy Oleśnica (Oficjalna strona PKW) (0)
        Informacje o wyborach (11)
        Kalendarz Wyborczy (1)
        Komitet Wyborczy Wyborców (1)
        Terytorialna Komisja Wyborcza (12)
        Obwodowa Komisja Wyborcza (3)
        Strona PKW dot. Wyborów Samorządowych 2018 (0)
        Obwieszczenia (3)
        Urzędnik wyborczy (2)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (3)
    do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 (3)
        Informacje o wyborach (14)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (1)
        Głosowanie korespondencyjne (1)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (1)
        Serwis Informacyjny PKW (0)
        Wyniki Wyborów (2)
    Referendum ogólnokrajowe 2015 (2)
        Informacje o referendum (9)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (1)
        Głosowanie korespondencyjne (1)
        Obwodowe Komisje do spraw referendum (1)
    Wybory Prezydenta 2015 (0)
        Informacje dotyczące II tury wyborów (1)
        Wyniki I tury w Gminie Oleśnica (0)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (2)
        Informacje o wyborach (10)
        Informacje dla osób niepelnosprawnych (2)
        Glosowanie korespondencyjne (2)
        Plakat - informacja jak glosowac (0)
    Wybory Samorządowe 2014 (0)
        Gminna Komisja Wyborcza (21)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (4)
        Informacje o wyborach (8)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (1)
        Informacje Państwowej Komisji Wyborczej (0)
        Informacje Komisarza Wyborczego we Wrocławiu (0)
        Wyniki wyborów (2)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 (0)
        Informacje o wyborach (6)
        Informacje dla osób niepełnosprawnych (1)
        Informacje Państwowej Komisji Wyborczej (0)
        Obwodowe Komisje Wyborcze (5)
        Wyniki wyborów w gminie (0)
    Wybory Ławników (1)
    Wybory do Izb Rolnych (0)
        2019 (2)

Narodowe Spisy Powszechne
    Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (7)
    Nabór na kandydatów na rachmistrzów spisowych. (1)
    SAMOSPIS (1)
    Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? (1)
    Ulotka informacyjna o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 przygotowana przy pomocy programu ABBY Fine Reader dla osób niedowidzących i dla niewidomych (DOC) (1)
    Co by było gdyby nie było spisu (1)
    LOTERIA (1)
        Pierwsze losowanie (1)
    Badania ankietowe prowadzone przez statystyke (1)
    Sprawdzanie/potwierdzanie tożsamości rachmistrzów spisowych (1)
    Nabór uzupełniający (1)

Opinie
    RIO (58)

Petycje
    2022 - Wykaz petycji (7)
    2021 - Wykaz petycji (16)
    2020 - Wykaz petycji (8)
    2019 - Wykaz petycji (8)
    2018 - Wykaz petycji (3)
    2017 - Wykaz petycji (8)
    2016 - Wykaz petycji (8)
    2015 - Wykaz petycji (1)

Oświata
    Szkoły (2)
    Przedszkola (21)
    Żłobki (0)
    Nauczyciele (0)

Oferty pracy
    Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze (0)
        OTWARTE (0)
        ARCHIWLNE (1)
            ROK 2008 (0)
                Stanowisko ds. zamówień publicznych - 1 etat (1)
                Kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury - 1 etat (1)
                Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowikska - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - 1etat (1)
                Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej (1)
                Stanowisko ds. zamówień publicznych - 1 etat (1)
                Stanowsiko ds. zamówień publicznych - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. zamówień publicznych - 1etat (1)
                Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. warunków zabudowy - 1/2 etatu (1)
                Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 1 etat (1)
                Stanowisko DS. OŚWIATOWYCH (1)
                Stanowisko DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - 1etat (1)
                Stanowsiko ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji- 1 etat (1)
            ROK 2007 (0)
            ROK 2009 (12)
            ROK 2011 (6)
            ROK 2012 (4)
            ROK 2015 (1)
            ROK 2017 (1)
            ROK 2018 (7)
            ROK 2019 (5)
            ROK 2020 (2)
            ROK 2022 (2)
    Informacja o wynikach naboru (0)
        OTWARTE (11)
        ARCHIWALNE (7)
            ROK 2008 (0)
                Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. warunków zabudowy - 1/2 etatu (1)
                Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 1 etat (1)
                Kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury - 1 etat (1)
                Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowikska - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - 1etat (1)
                Stanowsiko ds. zamówień publicznych - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. zamówień publicznych - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. zamówień publicznych - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej (1)
                Stanowisko ds. zamówień publicznych - 1etat (1)
                Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. oświatowych - 1 etat. (1)
                Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowikska - 1 etat (1)
                Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowikska - 1 etat (1)
                Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowikska - 1 etat (1)
                Stanowisko DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 1 etat (1)
            ROK 2007 (0)
                Stanowisko ds. zarządzania funduszami europejskimi- 1 etat (1)
                Stanowisko ds. obsługi organów gminy - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. administracyjnych - 1/2 etatu (1)
                Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej - 1/2 etatu (1)
                Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - 11 etat (1)
                Stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 1 etat (1)
                Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowikska - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. zarządzania funduszami europejskimi- 1 etat (1)
                Stanowisko ds. obsługi organów gminy - 1 etat (1)
                Stanowisko ds. zarządzania funduszami europejskimi- 1 etat (1)
            ROK 2009 (7)
            ROK 2011 (1)
            ROK 2012 (3)
            ROK 2018 (1)
            ROK 2019 (0)
    Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej (0)
        Otwarte (8)
        Archiwalne (7)
    Konkurs dotyczące żłobka gminnego (0)
        Otwarte (10)
        Archiwalne (6)
    Pozostałe archiwalne (0)
        Archiwalne (63)
        Lista kandydatów spełniających wymogi formalne (0)
            OTWARTE (0)
            ARCHIWALNE (0)
                ROK 2008 (0)
                    Stanowisko ds. inwestycji infrastrukturalnych i melioracji - 1 etat (1)
                    Stanowisko ds. warunków zabudowy - 1/2 etatu (1)
                    Stanowisko ds. ewidencji ludności, dowodów osobistych i działalności gospodarczej - 1 etat (1)
                    Stanowisko ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska - 1 etat (1)
                    Kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury - 1 etat (1)
                    Kierownik Referatu Rolnictwa , Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowikska - 1 etat (2)
                    Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - 1etat (1)
                    Stanowisko ds. zamówień publicznych - 1 etat (1)
                    Stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej (1)
                    Stanowisko DS. OŚWIATOWYCH (1)
                    Stanowisko DS. GEODEZJI I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - 1 etat (1)
                ROK 2007 (0)
                ROK 2009 (0)
    Oferta - staż zawodowy (1)
    Oferta - umowa na czas zastępstwa (1)

RODO
    Informacje ogólne (1)
    Inspektor ochrony danych osobowych (1)
    Klauzula informacyjna (8)

Koorynator ds. dostępności
    Koorynator ds. dostępności (1)

Obwieszczenia, Ogłoszenia - inne instytucje
    Obwieszczenia, Ogłoszenia - inne instytucje (15)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij