Zamknij okno Drukuj dokument

Konkurs na stanowisko dyrektora "Żłobka Gminnego w Oleśnicy"

OGŁOSZENIE O WOLNYM STANOWISKU URZĘDNICZYM I O NABORZE

 

 Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”,  ul. Wileńska 32 i 32a,  56-400 Oleśnica

 

1.       Stanowisko pracy:

Dyrektor „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”

Liczba lub wymiar etatu: 1 etatu

Wymiar czasu pracy: 2/8

 

2.       Niezbędne wymagania od kandydatów:

1)      kandydat posiada obywatelstwo polskie,

2)     kandydat posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi albo co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz  5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi,

3)     kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4)     kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)     kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,

6)    kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych  (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168),

7)     kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

8)      kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony   na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

9)      kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

10)   kandydat posiada nieposzlakowana opinia,

11)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym.

Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

3.      Dodatkowe wymagania od kandydatów:

1)     znajomość aktów prawnych dot. opieki nad dziećmi do lat 3, prawa pracy, finansów publicznych, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i przeciwpożarowych,

2)     umiejętność organizacji pracy, współpracy i kierowania zespołem pracowników,

3)     umiejętność sprawnego działania w sytuacjach stresowych, gotowość do stałego samodoskonalenia się, odpowiedzialność, systematyczność, kreatywność i komunikatywność,

4)      wysoka kultura osobista.

 

4.       Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku, w szczególności:

1)     kierowanie działalnością żłobka zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem „Żłobka Gminnego w Oleśnicy” i reprezentowanie go na zewnątrz,

2)      zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i właściwej opieki pielęgnacyjnej, opiekuńczej oraz edukacyjno-wychowawczej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego dziecka,

3)      prowadzenie procesu rekrutacji i związanej z tym dokumentacji,

4)      zawieranie umów z rodzicami/opiekunami prawnymi,

5)      pobieranie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku,

6)     wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników żłobka, w tym czynności związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy,

7)      ustalanie i zatwierdzanie rocznego planu finansowego żłobka,

8)      właściwe i zgodne z przepisami dysponowanie środkami finansowymi,

9)      zarządzanie powierzonym mieniem oraz jego należyte zabezpieczenie,

10)   ustalanie systemu kontroli wewnętrznej i zarządczej żłobka,

11)   terminowe oraz rzetelne realizowanie zadań, w tym sporządzanie sprawozdawczości,

12)   kreowanie pozytywnego wizerunku żłobka w tym doskonalenie standardów opieki  w placówce,

13)   współpraca z Urzędem Gminy Oleśnicy w zakresie realizacji zadań.

 

5.       Wymagane dokumenty:

1)     list motywacyjny,

2)     życiorys zawodowy (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej,

3)     pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”,

4)     kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

5)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje  (np.  dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność  z oryginałem przez kandydata,

6)     kopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia z zakładu pracy), potwierdzona za zgodność z oryginałem przez kandydata,

7)     oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.),

8)     oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

9)     oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10)  oświadczenie o niefigurowaniu w bazie danych Rejestru Sprawców na Tle Seksualnych,

11)  oświadczenie, że kandydat nie jest objęty zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych  (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311. ze zm.),

12)  oświadczenie, że kandydat nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,

13)  oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego  lub zatwierdzonego przez sąd,

14)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

15)  oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

16)  oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

17)  mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnienie przedstawionych wymagań, osiągnięć i sukcesów w dziedzinach pokrewnych dla stanowiska dyrektora Żłobka.

 

6.      Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1)      praca z wykorzystaniem komputera oraz urządzeń biurowych;

2)      zadania wykonywane w siedzibie „Żłobka Gminnego w Oleśnicy” oraz poza siedzibą Żłobka;

3)      praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy;

 

7.      Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o konkursie, wynosi poniżej 6 % .

 

8.       Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1)     termin – do 25 czerwca 2018 r., do godz. 12.00

2)     sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym;

3)     miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Nabór na stanowisko Dyrektora „Żłobka Gminnego w Oleśnicy”. Decyduje data faktycznego wpływu aplikacji do urzędu.

 

9.      Dodatkowe informacje:

1)   aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;

2)   kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;

3)   informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica (www.olesnica.nowoczesnagmina.pl);

4)   dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego, zostaną odesłane pocztą, bądź istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentów w urzędzie.

 

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

 

Załączniki

Kwestionariusz osobowy (32.5kB)    
info o wynikach naboru (294.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Koreń
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Koreń
Data wprowadzenia:2018-06-13 15:04:08
Opublikował:Katarzyna Koreń
Data publikacji:2018-06-13 15:39:25
Ostatnia zmiana:2018-07-02 13:12:44
Ilość wyświetleń:393