Zamknij okno Drukuj dokument

UWAGA! Nowa strona zamówien publicznych! (od 01.01.2019r.)

Szanowni Państwo,

Gmina Oleśnica od dnia 01.01.2019 r. realizuje postępowania o udzielenie zamówienia za pomocą platformy zakupowej, która jest elektronicznym narzędziem wsparcia dla prowadzonego procesu zakupowego. Za jej pośrednictwem ogłaszane i prowadzone są postępowania przetargowe. Platforma dostępna jest pod adresem:

https://gmina-olesnica.ezamawiajacy.pl/app/login

 

Platforma Zakupowa jest rozwiązaniem ułatwiającym współpracę pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami, dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do bezpłatnej rejestracji, która umożliwi Państwu otrzymywanie informacji
o prowadzonych przez nas postępowaniach otwartych w Państwa branży (grupie asortymentowej). Pozwoli to także Państwu wziąć udział w tych postępowaniach. Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem poniższego linku:

 

https://oneplace.marketplanet.pl/poczatek

 

INFORMACJA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ GMINĘ OLEŚNICA W PROCESIE UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCHZgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „Rozporządzenie Ogólne”) Zamawiający informuje, że:

1.        Administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, reprezentowany przez Wójta Gminy Oleśnica (dalej Administrator danych).

2.        Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 7. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez pod nr. telefonu 71 314 02 07.

3.        Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego / realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych a także celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora;

4.       Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym podmiotom:

a.        dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości  oraz poprawności działania systemów;

b.       podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia korespondencji;

c.        upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;

5.        Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:

a.        w okresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – przez ten okres;

b.       w okresie realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – przez ten okres;

c.        w okresie po zakończeniu realizacji umowy, o której mowa w lit. b – przez okres, w którym administrator będzie realizował cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które są związane przedmiotowo z umową, o której mowa w lit. b lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego takich jak: przepisy podatkowe, ubezpieczeń majątkowych, dochodzenie odszkodowań i likwidacji szkód, ochrony praw autorskich, ubezpieczeń społecznych, o zasobie archiwalnym.

6.       Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, niemniej jest również warunkiem uczestnictwa Pani/Pana w procesie udzielenia zamówienia publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

7.         Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych na podstawie ewentualnych decyzji o kontroli lub weryfikacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego albo powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8.       Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: urzad@olesnica.wroc.pl  , pocztą tradycyjną  na adres: Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica lub wycofać osobiście stawiając się w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

9.       Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie przekazanie ich do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.     Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Ogólnego.


Adres do korespondencji:
Urząd Gminy Oleśnica

Ul. 11 Listopada 24

56-400 Oleśnica

Kontakt telefoniczny:
tel. 71 314 02 00
faks 71 314 02 04
w godz. 07:45 – 15:45

E-mail:

urzad@olesnica.wroc.pl

 

Metadane

Źródło informacji:Paweł Bojanowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Bojanowski
Data wprowadzenia:2019-01-21 12:26:59
Opublikował:Paweł Bojanowski
Data publikacji:2019-01-21 12:28:36
Ostatnia zmiana:2019-01-21 12:29:28
Ilość wyświetleń:897